Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter (fx el, naturgas eller olie) eller vand. Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål, som er nærmere beskrevet herunder.

Indberet moms

Afgifterne fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Er du momsregistreret, kan du få fradrag for nogle af afgifterne, når du bruger energiprodukter eller vand til visse formål.

  • På din momsindberetning er der felter til fradrag for følgende afgifter: olie- og flaskegasafgift, elafgift, naturgas- og bygasafgift, kulafgift, CO2-afgift og vandafgift.
  • Hvis du kan få fradrag, skal du indberette energiafgifterne i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør.

Er du ikke momsregistreret, kan du ikke trække energiafgifterne fra.

Når du bruger el i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække en del af elafgiften fra.

Det gælder dog ikke for virksomheder, der sælger visse serviceydelser, og som er omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (bilagsvirksomheder). Det er fx advokater, revisorer, bureauer m.v., der som hovedregel ikke kan trække elafgift fra. Læs mere om bilagsvirksomheder i Den juridiske vejledning (afsnit E.A.4.6.3.2).

Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 udgør elafgiften 90,3 øre pr. kWh. Fra 1. juli 2022 er elafgiften 76,3 øre pr. kWh (90,0 øre pr. kWh i 2021). Bemærk at EU-regler gør, at du ikke får fradrag for de sidste 0,4 øre.

Fra 1. januar 2021 er det for momsregistrerede virksomheder (ikke bilagsvirksomheder) ikke længere nødvendigt at måle og opgøre elforbruget anvendt til henholdsvis proces og til rumvarme.

Du kan som hovedregel trække følgende fra:

Elektricitet brugt i momspligtig virksomhed til: Landbrug, gartneri, fiskeri og andre virksomheder (ikke bilagsvirksomheder) Bilagsvirksomheder
Eksempler på procesformål:

  • drift af maskiner, produktionsanlæg og edb-udstyr
  • belysning
  • pumper og blæsere i forbindelse med ventilation

1. januar - 30. juni 2022: 89,9 øre pr. kWh
Fra 1. juli 2022: 75,9 øre pr. kWh
2021: 89,6 øre pr. kWh

Intet fradrag
Rumvarme, varmt vand og komfortkøling

1. januar - 30. juni 2022: 89,9 øre pr. kWh
Fra 1. juli 2022: 75,9 øre pr. kWh
2021: 89,6 øre pr. kWh

1. januar - 30. juni 2022: 89,9 øre pr. kWh
Fra 1. juli 2022: 75,9 øre pr. kWh
2021: 89,6 øre pr. kWh 
Privat forbrug Intet fradrag Intet fradrag

På fakturaen skal din leverandør oplyse størrelsen af hele elafgiften.

Afgiften på 90,3 øre pr. kWh godtgøres for den del, der kan være fradragsberettiget som procesforbrug og varme mv. bortset fra 0,4 øre pr. kWh (dvs. godtgørelsen er 89,9 øre pr. kWh x antal kWh).

Du skal ikke måle, hvis du alene skal fordele energiforbruget mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse. Her kan fordelingen ske skønsmæssigt. En normal husstand i et parcelhus kan skønnes til at bruge 4.000 kWh om året til lys og husholdning.

Hvis du både bruger el i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af elafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Eksempel på fradrag for elafgift

En virksomhed, der ikke er bilagsvirksomhed, har både momspligtigt og momsfrit salg. Det momspligtige salg udgør 60 % af det samlede salg. Virksomheden bruger el til procesformål i forbindelse med både det momsfrie og det momspligtige salg og kan dermed trække 60 % af momsen på elregningen fra.

Virksomheden har i 1. kvartal 2022 brugt 10.000 kWh. De beregner fradraget for elafgift på denne måde (eksempel med tal fra perioden 1. januar - 30. juni 2022):

Elafgift på faktura 10.000 kWh x 90,3 øre pr. kWh = 9.030 kr.
Normalt fradrag 10.000 kWh x 89,9 øre pr. kWh = 8.990 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
8.990 kr. x 60 % 5.394 kr.

Eksempel opdateret: 14-12-2021

Når du bruger vand i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække hele vandafgiften fra.

Hvis du både bruger vand i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af vandafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Vandafgiften udgør i alt 6,37 kr. pr. m3 for 2022 (januar 2021: 6,18 kr. pr. m3 og resten af 2021: 6,37 kr. pr. m3).

Når du bruger olie, flaskegas, naturgas, bygas eller kul i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel ikke trække energiafgiften fra, hvis du bruger produkterne til:

  • Rumopvarmning, varmt vand eller komfortkøling
  • Motordrift

Landbrug, gartneri, fiskeri og lignende kan dog godt få fradrag for en del af energiafgiften for motordrift. Det kan fx være diesel til traktorer eller mejetærskere.

Hvis du bruger produkterne til andre formål i din momsregistrerede virksomhed, for eksempel gas til madlavning i din restaurant, kan du som hovedregel trække en del af energiafgiften fra. Du skal selv beregne beløbet ud fra energiafgiften på fakturaen:

Landbrug, gartneri m.v.:

Disse brancher kan i 2022 trække 98,4 % af energiafgiften vedrørende fradragsberettigede formål fra.

Øvrige brancher:

Øvrige brancher skal som hovedregel beregne fradraget ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan i 2022 derfor i stedet opgøres ved at reducere afgiften på fakturaen med 7,14 % (2021: 7,17 %). Det betyder, at øvrige brancher i 2022 vil kunne trække 92,86 % af energiafgiften vedrørende fradragsberettigede formål fra.

Hvis du bruger produkterne i forbindelse med både momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af energiafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Eksempel på fradrag for olieafgift

En produktionsvirksomhed har både momspligtigt og momsfrit salg. Virksomhedens momspligtige salg udgør 60 % af det samlede salg. Virksomheden bruger olie til både det momsfrie og momspligtige salg og til andre formål end rumopvarmning, varmt vand, komfortkøling eller motordrift. Virksomheden kan dermed trække 60 % af momsen på olieregningen fra (eksempel med 2022-tal):

Olieafgift på faktura 10.000 kr.
Normalt fradrag 10.000 kr. x 92,86 % 9.286 kr.
Fradrag på grund af delvis
momsfradragsret
9.286 kr. x 60 % 5.571,6 kr.

Eksempel opdateret: 14-12-2021

På din faktura fra din leverandør vil der også være en afgift, der hedder CO2-afgift. Denne afgift kan ikke trækkes fra efter disse regler.

På fakturaen vil der også være en afgift, der hedder NOx-afgift. Denne afgift kan slet ikke trækkes fra.

Når du køber og bruger brændsler (olie, gas eller kul) i din virksomhed, betaler du også CO2-afgift. Afgiften fremgår af den faktura, du får fra din leverandør.

Du kan som hovedregel ikke trække CO2-afgift fra. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.