Er din virksomhed momsregistreret, skal du føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser og på denne måde lave din momsafregning. Ved udgangen af hver momsperiode skal du opgøre den moms, du skal indberette til Skattestyrelsen.

 

Log ind og indberet moms

Regnskabet skal vise, hvor meget du skal indberette og betale i moms. Det skal som minimum indeholde en konto for:

 • Købsmoms
 • Salgsmoms

Handler du med udlandet

Regnskabet skal også indeholde en konto for:

 • Moms af varekøb fra udlandet
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
 • Køb af varer i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A - varer)
 • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A - ydelser)
 • Salg af varer til andre EU-lande (momsangivelsens to rubrikker B - varer)
 • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik B - ydelser)
 • Eksport til lande uden for EU mv. (momsangivelsens rubrik C).

Grundlaget for momsregnskabet

De momsbeløb, du skal indberette, finder du i dit almindelige forretningsregnskab. Dit forretningsregnskab skal være opdateret, inden du indberetter momsen. Du skal medregne alle bilag, der er dateret i den momsperiode, du indberetter for. Det gælder også, selv om beløbet på fakturaen ikke er betalt.

For at sikre, at du har alle bilag med i dit forretningsregnskab, skal du jævnligt afstemme beholdningen i fx kasse og bank med den faktiske beholdning, fx på bankkontoudtog eller ved optælling af kassen.

Regnskab (Den juridiske vejledning)

Bogføringsprogram

Momsen bliver bogført automatisk, når du registrerer dine bilag med et bogføringsprogram.

Du skal selv sørge for at opgøre momsen af momsperiodens kreditkøb og kreditsalg, hvis bogføringsprogrammet ikke gør det automatisk.

Hvis programmet indeholder et debitor- og kreditorregnskab, bliver momsen af dit kreditkøb eller kreditsalg bogført automatisk.

Få hjælp til at bogføre din moms

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret for moms, kan du bruge vores Bogføringsguide
Bogføringsguiden hjælper dig til at bogføre din virksomheds bilag, så du sikrer, at dine fradrag kan beregnes rigtigt, og du kan betale den rigtige skat og moms.

Der er en særlig guide både til dig, der har ansatte, og dig, der ikke har ansatte.

Hvad er periodisering? 

Periodisering handler om, at dine udgifter og indtægter bliver bogført i de rigtige momsperioder. Da du som virksomhed skal opgøre og angive din moms for hver periode (måned, kvartal eller halvår), skal du medregne momsen fra alle de salgs-og købsfakturaer og udgiftsbilag, der er dateret i perioden, som du indberetter for. Det gælder også, selvom en faktura ikke er betalt. Det et er stadig fakturadatoen, der skal anvendes. Hvis der sker en forudbetaling inden levering eller fakturering, indtræder momspligten dog på betalingstidspunktet.

Momspligten for solgte leverancer indtræder på leveringstidspunktet. I langt de fleste tilfælde er der sammenfald mellem leverings- og faktureringstidspunktet. Derfor er det normalt fakturadatoen, der afgør, i hvilken momsperiode salgsmomsen skal medregnes i. 

Det samme gælder ved køb, hvor det også er fakturadatoen, der afgør i hvilken momsperiode fradrag kan foretages. 

Der er dermed sammenfald mellem det tidspunkt, hvor en sælger skal medregne salgsmomsen af de fakturerede varer, og det tidspunkt hvor en køber kan fradrage købsmomsen.  

Det har ingen betydning, hvornår et salg eller et køb bliver betalt, bortset fra ved forudbetaling uden fakturering, hvor momspligten undtagelsesvis indtræder på betalingstidspunktet. Ellers  er det udelukkende fakturadatoen, der afgør i hvilken momsperiode, du skal bogføre din salgs- eller købsmoms. 

Dårligere betalingsevne i virksomheden 

Forkert periodisering kan påvirke din virksomheds likviditet, altså virksomhedens betalingsevne. Hvis du først tager dit momsfradrag på det tidspunkt, hvor du betaler, i stedet for på fakturadatoen, kan fradraget komme til at ligge i en senere momsperiode. 

Indflydelse på virksomhedens årsregnskab 

Periodiseringsfejl kan også få indflydelse på dit årsregnskab. Når man beregner skatten for de enkelte regnskabsår, er det vigtigt at udgifter/indtægter placeres i det rigtige regnskabsår, så dine skattemæssige afskrivninger bliver korrekte. 

Øget risiko for kontrol af virksomheden 

Periodiseringsfejl kan få dit virksomhedsregnskab til at se skævt ud overfor Skattestyrelsen, og det kan være en grund til, at du bliver udtaget til kontrol, hvilket kunne have være undgået, hvis du havde periodiseret korrekt. 

Hvis du selv opdager, at du har periodiseret forkert, skal du huske at rette fejlen. Det er særligt vigtigt, at periodiseringen er korrekt ved afslutningen af hver angivelsesperiode. Du retter din angivelse i TastSelv Erhverv i den aktuelle momsperiode.

Se hvordan du retter en indberetning

Alle poster skal være dokumenteret med bilag. Hvis et bilag ikke opfylder kravene, kan det betyde, at du mister retten til at trække momsen på bilaget fra.

Krav til faktura eller kassebon

Faktura

 • Fakturadato (Fakturadatoen afgør, hvornår du kan få fradrag for moms)
 • Fortløbende fakturanummer.
 • Dit momsregistreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.).
 • Virksomhedens navn og adresse.
 • Købers navn og adresse.
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser.
 • Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadato.
 • Varens eller ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 • Gældende momssats.
 • Momsbeløb.
 • Har du både momspligtigt og momsfrit salg til samme kunde, skal der stå, hvilket beløb momsen er beregnet af.

Kassebon

Bruger du kasseapparat, skal det kunne udskrive både kassebon og revisionsstrimmel.

 • Din virksomheds navn eller registreringsnummer (cvr-nr./se-nr.).
 • Udstedelsesdato.
 • Varens art.
 • Momsbeløbets størrelse eller den samlede pris inklusive moms.

Det er vigtigt, at du overholder faktureringskravene, da købers mulighed for at trække momsen fra blandt andet afhænger af, at bilagene overholder reglerne. Når salgsbeløbet er over 3.000 kr. kræver det altid en fuld faktura, for at køber kan få fradrag.

Fakturering (Den juridiske vejledning)

Du skal gemme regnskabsmateriale i fem år - også selvom virksomheden lukker. Regnskabsmateriale, der vedrører anskaffelse og ombygning af ejendomme, skal opbevares i ti år.

Regnskabsmateriale er alt skriftligt materiale, der vedrører virksomhedens drift, fx:

 • Fakturaer
 • Følgesedler
 • Kontrakter
 • Ordresedler
 • Aftalebøger
 • Årsregnskaber

Sådan virker løsningen

Det er nu muligt for en række virksomheder at indberette moms direkte fra deres regnskabsprogram og modtage en kvittering for indberetningen. Samtidig får man også sine momsfrister direkte i regnskabsprogrammet. Løsningen bliver kaldt NemVirksomhed, og er tilgængelig for alle regnskabsprogrammer, som er tilsluttet løsningen.

Løsningen gør det muligt at overføre virksomhedens momstal direkte fra dit regnskabsprogram til momsindberetningen på TastSelv Erhverv. Regnskabsprogrammet kan udfylde alle felter i momsindberetningen. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre sig, at indberetningen sker korrekt. Skattestyrelsen står ikke til ansvar for indberetninger sket via løsningen. 

For at du kan bruge løsningen, kræver det, at du giver dit regnskabsprogram tilladelse til at indberette. Det giver du via din profil på TastSelv Erhverv. Du skal dog altid selv godkende den endelige indberetning af moms.

Når du har fået dit regnskabsprogram til at overføre momstal, vil du modtage et link, som vil føre dig over til momsindberetningen i TastSelv Erhverv. Herefter skal du blot tjekke den udfyldte indberetning for fejl og godkende. Nu er den endeligt indsendt til Skattestyrelsen. Din kvittering for indberetningen bliver sendt til dit regnskabsprogram.

Du skal dog stadigvæk betale evt. moms direkte i TastSelv Erhverv.

Regnskabssystemer, der understøtter løsningen

Indtil videre, er det Dinero, Multi-Regnskab, Decimo, Meneto, Billy, Christensen Kjærulff statsautoriseret revisionsaktieselskab, Hallerupnet og Admind, der har gjort det muligt at indberette direkte.

Flere andre udbydere af regnskabsprogrammer er dog på vej til også at understøtte denne løsning.

Hvis du er udbyder af regnskabsprogrammer, kan du læse mere om, hvordan jeres virksomhed får mulighed for at få adgang til Skattestyrelsens moms-API’er.

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre sig, at indberetningerne sker korrekt. Skattestyrelsen står ikke til ansvar for indberetninger sket via løsningen. 

Sådan sætter du dit regnskabsprogram op

Inden du kan bruge NemVirksomhed første gang, skal du give dit regnskabsprogram tilladelse til at indsende data på dine vegne.

Tryk på Profil- og kontaktoplysninger .

Vælg Rettigheder til TastSelv i menuen til højre.

Vælg Autoriser revisor m.fl. i menuen til venstre.

Vælg NemVirksomhed - adgang for regnskabssystemudbyder
i rullemenuen under Rettigheder.
Tryk på pilen til højre for dit valg.

Skriv se- eller cvr-nummeret på udbyderen af dit regnskabsprogram.
Tryk på pilen til højre for din indtastning.

I feltet under Slutdato vælger du, hvor længe adgangen skal gælde.

Tryk Gem.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.