Vi får automatisk besked, når I bliver gift, separeret eller skilt, men det kan være en god idé at rette jeres forskudsopgørelser.

I bliver sambeskattet fra det år, I bliver gift. Det sker automatisk på årsopgørelsen.

Hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan udnytte hele personfradraget, vil det automatisk blive overført til den anden part. 
Det er en forudsætning for denne overførsel, at ægtefællen, som ikke kan udnytte sit personfradrag, har udfyldt sin forskudsopgørelse korrekt og kun med den forventede indkomst og de forventede fradrag for året.
Læs mere om forskudsopgørelsen 

Hvordan I fordeler kapitalindtægter og -udgifter, har normalt ingen betydning for størrelsen af den samlede skat, men kun betydning for fordelingen af skatten mellem jer.

Ved separation og skilsmisse ophører jeres sambeskatning fra det år, I går fra hinanden. Det kommer automatisk med på årsopgørelsen.

Hvis du vil rette sambeskatningen på din forskudsopgørelse, skal du ringe til os på 72 22 28 28.

Det kan være en god ide, hvis:

  • I har haft fælles ejerbolig.
  • Du modtager eller betaler ægtefællebidrag.
  • Du betaler børnebidrag.
  • Du har positiv kapitalindkomst, og din tidligere ægtefælle har negativ kapitalindkomst.

Hvis I bor sammen ved årets udgang, vil vi automatisk overføre følgende mellem jer:

  • Negativ kapitalindkomst med betydning for bundskat og topskat.
  • Uudnyttet grundbeløb i positiv nettokapitalindkomst vedrørende topskat.
  • Uudnyttet grundbeløb, der vedrører skat af aktieindkomst samt negativ aktieindkomst og uudnyttet negativ skat af aktieindkomst.
  • Uudnyttet personfradrag.
  • Underskud.

Derudover laver vi en samlet beregning af topskat af kapitalindkomst, hvis I har været gift og samlevende hele året.

Jeres sambeskatning ophører året efter, I flytter fra hinanden.

Du skal selv give os besked på 72 22 28 28 om, at I er flyttet fra hinanden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.