Du kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dine medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, fx benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Du skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse til Skattestyrelsen via eIndkomst.

Log på og indberet skattefri kørselsgodtgørelse i eIndkomst

Du skal indberette det udbetalte beløb i felt 48 og tilføje indtægtsart 0109.

Hvis du har udbetalt kørselsgodtgørelsen sammen med honorarer, skal du dog bruge felt 36 eller 38.

 
Kørsel Satser 2022 indtil 1. maj 2022 Satser 2022 pr. 1. maj Satser 2023
Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år * 3,51 kr./km 3,70 kr./km 3,73 kr./km
Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år * 1,98 kr./km 2,17 kr./km 2,19 kr./km
Egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,55 kr./km 0,57 kr./km 0,61 kr./km

* Grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.

Du kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen:

  • Højere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt - medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
  • Lavere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Medarbejderen kan ikke både få kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag. Udbetaler du ikke skattefri kørselsgodtgørelse, kan medarbejderen i stedet få kørselsfradrag.

Læs mere om kørselsfradrag.

Godtgørelsen skal udregnes efter det faktiske antal kilometer. Hvis medarbejderen får et fast beløb i godtgørelse uafhængigt af den faktiske kørsel, er beløbet skattepligtigt som almindelig løn.

Du kan ikke udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit, hvis der er lavet en aftale om, at medarbejderen får mindre i løn mod til gengæld at få udbetalt kørselsgodtgørelse.

Skattefri kørselsgodtgørelse omfatter ikke udgifter til færgebilletter, motorvejs- eller broafgifter og udgifter til parkering på grund af arbejdet. Derfor kan du vælge at betale udgifterne som udlæg efter regning. Det er et krav, at medarbejderen afleverer originalbilag til dig.

En medarbejder kan kun få skattefri kørselsgodtgørelse for at køre i egen bil mellem hjem og arbejdspladsen, hvis betingelserne i 60-dages-reglen er opfyldt. Kørsel mellem hjem med egen arbejdsplads og virksomheden bliver altså ikke regnet som kørsel mellem to arbejdspladser.

Læs mere om 60-dages-reglen.

Medarbejderen kan få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem sommerbolig og arbejdsplads, men højst for det antal kilometer, der er mellem den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Hvis medarbejderen har to bopæle (sommerhuse er undtaget), kan medarbejderen kun få skattefri kørselsgodtgørelse for det faktiske kørte antal kilometer. Fx hvis medarbejderen arbejder langt fra hjemmet og derfor har logi (fx hotel, værelse eller lejlighed) tættere på arbejdspladsen.

Eksempel på kørsel fra og til to bopæle

Jens Jensen bor i Holte og bliver af sin arbejdsgiver sendt til Ribe for at arbejde i tre måneder.

Jens kører fra arbejdspladsen i Ribe og til sin bopæl i Holte fredag eftermiddag og omvendt mandag morgen. Resten af ugen kører Jens fra logiet 20 km uden for Ribe og til arbejdspladsen i Ribe og retur. I denne situation bliver alle ugens fem arbejdsdage regnet med i de 60 dage, fordi Jens dagligt kører til og fra den samme arbejdsplads.

Hvis Jens derimod bor på arbejdspladsen i Ribe i ugens løb og derfor kun kører fra bopælen i Holte og til arbejdspladsen i Ribe mandag og fra arbejdspladsen fredag, er det kørslen til eller fra arbejdspladsen to gange pr. uge, der skal tælles med i de 60 dage. Her bliver der derfor medregnet to dage pr. uge, selv om Jens mandag og fredag ikke kører tur/retur til bopælen.

Medarbejderen kan normalt få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel til kursus- eller uddannelsessted. Efteruddannelse er uddannelse, som vedligeholder den uddannelse, man allerede har.

Det er en betingelse, at undervisningen sker på arbejdsgiverens foranledning og interesse. Undervisningen skal også have sammenhæng med medarbejderens arbejde.

Du skal indberette det udbetalte beløb i felt 48 i eIndkomst og angive indtægtsart 0109.

Medarbejderen kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse ved videreuddannelse. Videreuddannelse er enten uddannelse, som opgraderer ens nuværende uddannelse eller en helt ny uddannelse.

Personer, der modtager B-indkomst, kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse. Det gælder for eksempel for foredragsholdere eller kunstnere, som får et honorar.

Personer, der modtager A-indkomst, kan få skattefri kørselsgodtgørelse. Det gælder for eksempel nogle medlemmer af bestyrelser, råd og kommissioner.

Foreninger kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Du kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder, når medarbejderen rejser i forbindelse med arbejde.

Læs mere om skattefri rejsegodtgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.