Det er en forenings aktiviteter, der afgør, om foreningen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og have et cvr-nummer.

En forening skal for eksempel lade sig registrere, når:

 • foreningen er skattepligtig.
 • der skal afregnes A-skat, moms eller lønsumsafgift-
 • der er oplysningspligt i forhold til Skattestyrelsen, fx løn og honorarer.

Log på indberet.virk.dk og registrer foreningen og få et cvr-nummer

En forening er skattefri, hvis den er udelukkende almennyttig eller almenvelgørende, eller hvis den ikke har erhvervsmæssig indkomst.

 • Indkomst ved leverancer til medlemmerne herunder medlemmernes betaling af kontingent er ikke erhvervsmæssig indkomst.
 • En skattefri forening skal ikke indgive oplysningsskema.
 • Foreninger kan være pligtig til at udarbejde et regnskab - også selvom det ikke skal indsendes til os (læs mere om pligt i vejledningen til bogføringsloven på erhvervsstyrelsen.dk).
 • En forening, som ikke er skattepligtig, og som ikke har nogen pligter i forhold til det offentlige, kan lade sig registrere, fordi foreningen skal bruge et cvr-nr.

Et cvr-nummer kan anvendes til at oprette en bankkonto eller til modtagelse af tilskud fra kommunen. I den situation kan foreningen registrere sig som en frivillig forening.

Log på indberet.virk.dk og registrer foreningen

Almennyttig eller velgørende forening?

For at en forening kan anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, er det en betingelse, at foreningen bruger sine midler til støtte for en større kreds af personer eller sammenslutninger.

Støtten skal gå til personer, der har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som - ud fra en i befolkningen almindelig opfattelse - er nyttigt.

En forening kan i nogle tilfælde anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, selv om foreningen har erhvervsmæssig indkomst.

Det er en betingelse, at den erhvervsmæssige indkomst er tæt forbundet med det almennyttige formål, og at indkomsten anvendes eller hensættes til foreningens almennyttige formål.

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ikke som almennyttige.

Indberetning af løn og honorarer mv.

Har en forening ansatte, skal I trække A-skat og bidrag ligesom andre arbejdsgivere. I skal også indberette udbetalingerne mv. til Skattestyrelsen. Indberet løn og honorarer mv.

En forening, der har erhvervsmæssig indkomst, er normalt skattepligtig.

En forening er skattepligtig, når den fungerer som nærings- eller forretningsvirksomhed, udlejer ejendomme og udbyder salg, service eller produktion.

En skattepligtig forening skal registrere sig som virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Sker der ændringer eller stopper foreningen, skal det også registreres.  
                
Log på indberet.virk.dk og registrer foreningen

Oplysningsskema for skattepligtige foreninger

 • En skattepligtig forening skal give oplysninger. En forening, der har kalenderåret som indkomstår, skal for eksempel give oplysninger senest 6 måneder efter udløbet af indkomståret. Vær opmærksom på, at fristen den 30. juni 2021 blev udskudt til den 1. september 2021.
 • Foreningen skal opgøre indkomsten efter de almindelige skatteregler for selskaber. Der gælder forskellige særregler. Det er bl.a. kun erhvervsmæssig indkomst, der er skattepligtig indkomst.

Foreningens indkomstår

Det første indkomstår løber normalt fra stiftelsen af foreningen og til kalenderåret slutter. Herefter løber foreningens indkomstår over 12 måneder.

Mange foreninger vælger kalenderåret som indkomstår, det vil sige fra 1/1 til 31/12, men en forening kan principielt vælge et andet indkomstår.

Der gælder særlige regler for omlægning af indkomstår. 

Vi opgør foreningens skattepligtige indkomst på grundlag af foreningens indkomst i indkomståret.

Indkomst, der ikke er erhvervsmæssig

Følgende indtægtsarter er normalt ikke erhvervsmæssig indkomst:

 • Renter og udbytter, der ikke vedrører virksomheden.
 • Kursgevinster ved salg af aktier og obligationer, der ikke vedrører virksomheden.
 • Gaver og tilskud.
 • Omsætning med medlemmer.
 • Medlemmernes eventuelle betaling af kontingent.

Særlig mulighed for fradrag

For foreninger er der 2 særlige muligheder for fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

 • Udlodninger til vedtægtsmæssige formål, der er almennyttige eller almenvelgørende.
 • Henlæggelser til senere udlodninger til almennyttige eller almenvelgørende formål. 

Afregning af skatten

En skattepligtig forening modtager en årsopgørelse i november i året efter indkomståret. Af årsopgørelsen fremgår foreningens samlede skatteopkrævning for året.

Foreningen modtager to a conto-opkrævninger med forfald i marts og november. Foreningen kan se bort fra opkrævningerne, hvis den ikke forventer at have en positiv skattepligtig indkomst i opstartsåret.

Skal a conto-opkrævningerne ændres, skal foreningen kontakte Skattestyrelsen.

Indberetning af løn og honorarer mv.

Har en forening ansatte, skal den trække A-skat og bidrag ligesom andre arbejdsgivere. Den skal også indberette udbetalingerne mv. til Skattestyrelsen. 
  
Indberet løn og honorarer mv.

Godkendelse af en forening til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8 A

En forening kan blive godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren, hvis foreningen hører hjemme i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.

Betingelser for at foreninger, religiøse samfund, fonde og selvejende institutioner kan godkendes

 1. Det skal fremgå af foreningens vedtægter, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt.
 2. Likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning skal tilfalde en anden forening eller et religiøst samfund med almenvelgørende eller -nyttigt formål, som hører hjemme i Danmark eller et andet EU-/EØS-land.
 3. Foreningen hører hjemme i Danmark eller et andet EU-/EØS-land.
 4. De indsamlede midler skal bruges til fordel for en befolkningsgruppe, der ikke geografisk eller på anden måde er på under 35.000 personer.
 5. Der skal være flere end 100 gavegivere om året i EU-/EØS-lande, og den enkelte giver skal i løbet af året samlet have givet en gave på mindst 200 kr. 
 6. Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) skal være over 150.000 kr.
 7. Der skal være flere end 300 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS-lande, og kontingentet skal være stort nok til at dække foreningens normale administrationsudgifter.
 8. Bestyrelsen må ikke i overvejende grad være selvsupplerende.
 9. Foreningen må ikke være medlem af en allerede godkendt forening. Det gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.
 10. Der er særlige regler for religiøse samfund. Læs mere i den juridiske vejledning om løbende ydelser til godkendte foreninger og religiøse samfund.
 11. Fonde, selvejende institutioner mv. skal ikke opfylde betingelserne i punkt 7-10, men opfylde kravet om, at fonden mv. enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.
 12. Udenlandske foreninger mv. og religiøse samfund mv. skal opfylde de samme objektive regler som danske foreninger mv., og religiøse samfund mv. 

Sådan søger I om godkendelse

Hvis foreningen ønsker at blive godkendt for indeværende år, er fristen 1. oktober. Ansøgning sker ved indsendelse af blanket 03.068.

Ansøg om godkendelse på blanket 03.068

Dokumentation

Du skal vedlægge:

 • Underskrevne og daterede vedtægter.
 • Seneste regnskab. Er foreningen ny, skal du i stedet sende dokumentation for formue eller årlig bruttoindtægt.
 • Dokumentation for, at foreningen kan opfylde betingelsen om, at antallet af gavegivere årligt i EU-/EØS-lande overstiger 100,  og at den enkelte gavegiver i løbet af året samlet har givet en gave på mindst 200 kr. Dette gælder  ikke for religiøse samfund.
 • Dokumentation for, at udenlandske foreninger mv., hjemmehørende i EU-/EØS-lande er godkendt i deres hjemland som almenvelgørende eller almennyttige, fx ved en erklæring om fritagelse for indkomstskat. 

En forening er en kreds af personer, der danner et fællesskab om et formål, som ofte er af nyttig eller velgørende art.

En forening er normalt karakteriseret ved:

 • en uafhængig og selvstændig enhed som gennem et fællesskab fremmer formålet.
 • et ideelt formål, for eksempel idræt, forsamlingshus, støtteforening eller velgørende aktiviteter.
 • afholdelse af stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages.
 • valg af en bestyrelse og/eller ledelse.
 • en bredere kreds af medlemmer.
 • kontingentbetaling og eventuel fastsættelse af årligt kontingent.
 • en aktivitet som fortrinsvis sker med medlemmerne.
 • årligt regnskab og regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet.
 • en adskilt hæftelse i forhold til personer og medlemmer.

Der skal desuden være en opløsningsbestemmelse, der fortæller, hvad der skal ske med formuen, når foreningen ophører.

Indtægterne skaffes typisk gennem medlemskontingenter, men kan også baseres på donationer eller erhvervsmæssige indtægter, som realiseres gennem egentlig drift.

Når det ikke er en forening

Det taler imod at være en forening, når:

 • personerne bag hæfter personligt for 'foreningens' gæld/forpligtelser.
 • få eller en lille sluttet kreds af personer står for 'foreningen' og deler eventuelle indtægter mellem sig.
 • "foreningen" ikke optager medlemmer.
 • grundlaget mere beror på privatøkonomiske interesser end på et almennyttigt eller velgørende element

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.