Børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, som du har købt før 1. januar 2006, men solgt efter 1. januar 2006, er skattefri på visse betingelser.

Gå til Aktier og investeringsbeviser og oplys, at du har en skattefri beholdning pr. 31. december 2005.

Du kan sælge børsnoterede aktier og investeringsbeviser skattefrit, hvis disse 4 betingelser alle er opfyldt:

 1. Kursværdien af alle dine børsnoterede aktier pr. 31. december 2005 var højst 136.600 kr. (for ægtefæller udgør beløbet 273.100 kr.).
 2. Du har købt aktierne før den 1. januar 2006.
 3. Aktierne var børsnoterede pr. 31. december 2005 og er stadig optaget til handel på et reguleret marked, når du sælger.
 4. Du har ejet aktierne i mindst tre år, når du sælger.

Når du opfylder betingelserne for ikke at skulle betale skat af gevinsten, kan du omvendt ikke trække tab fra eller fremføre tab til senere år på oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen).

Læs mere i Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.2.3.1.

Værdipapirer, som skal medtages ved opgørelsen pr. 31. december 2005

Du skal beregne den samlede kursværdi af dine børsnoterede aktier og investeringsbeviser pr. 31. december 2005. Det drejer sig om:

 • Børsnoterede aktier.
 • Børsnoterede investeringsbeviser.
 • Børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab.
 • Børsnoterede medarbejderaktier (også båndlagte medarbejderaktier).

Læs mere i Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.2.3.1.

Værdipapirer, der kan sælges skattefrit, når betingelserne er opfyldt

Du kan sælge disse værdipapirer skattefrit, hvis alle 4 betingelser for skattefrihed er opfyldt:

 • Børsnoterede aktier m.v., hvor gevinst og tab behandles efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.
 • Børsnoterede investeringsbeviser i akkumulerede investeringsforeninger, der ikke er et investeringsselskab, dvs. investeringsbeviser, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20.
 • Børsnoterede investeringsbevisers i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21.

Fondsaktier

Fondsaktier, der er tildelt på grundlag af en moderaktie, der opfylder betingelserne for skattefrihed, kan også sælges skattefrit.

Læs mere i Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.2.3.1.

Du kan ikke sælge disse værdipapirer skattefrit, men du skal alligevel medregne dem, når du opgør beholdningen den 31. december 2005, hvis papirerne var børsnoterede den dato.

 • Næringsaktier, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17.
 • Aktier og investeringsforeningsbeviser udstedet af et investeringsselskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.
 • Investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22.
 • Aktier, der før den 1. januar 2006 var omfattet af de tidligere regler i aktieavancebeskatningslovens § 2 C (visse aktier, erhvervet for lånte midler).
 • Aktier, der før den 1. januar 2006 var omfattet af de tidligere regler i aktieavancebeskatningslovens § 2 e (idéaktier).
 • Fondsaktier (dog ikke fondsaktier, der er tildelt på grundlag af en moderaktie, der opfylder betingelserne for skattefrihed).
 • Aktier, der er erhvervet på grundlag af en tegningsret.

Læs mere i Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.2.3.1.

Eksempel på et salg fra den skattefri beholdning og et delvis skattefrit salg

Eksempel

Kr.

Køb af 800 aktier/beviser til kurs 100 den 30.12.2005 (skattefri beholdning)

 80.000

Køb af 400 aktier/beviser til kurs 110 den 5.1.2006

44.000

Køb af 400 aktier/beviser til kurs 200 den 3.7.2007   

80.000

Skattefrit salg af 600 aktier/beviser til kurs 250 den 5.1.2012.

De 4 betingelser for skattefrihed er opfyldt.

150.000

Delvis skattefrit salg af 600 aktier/beviser til kurs 300 den 12.5.2012:

De 4 betingelser for skattefrihed er opfyldt for 200 aktier/beviser (60.000 kr.).

400 aktier/beviser beskattes ved salg (120.000 kr.).

180.000

Skattefri gevinst ved salg den 12.5.2012 bliver derfor:

Salgssum i alt 180.000 kr. heraf 200 aktier/beviser til kurs 300 =

 60.000

Købesum for 200 aktier/beviser, købt den 30.12.2005 til kurs 100 =

20.000

Skattefri del af gevinst (200 aktier/beviser)

40.000

Skattepligtig gevinst ved salg den 12.5.2012 bliver:

Salgssum i alt 180.000 kr. heraf 400 aktier/beviser til kurs 300 =

 120.000

Købesum for de 400 aktier/beviser skal opgøres efter gennemsnitsmetoden:
400 aktier/beviser til kurs 110 + 400 aktier/beviser til kurs 200 = 44.000 kr. + 80.000 kr. = 124.000 / 2 =

62.000

Skattepligtig del af gevinst (400 aktier/beviser)

58.000

Eksemplet forudsætter, at aktiernes/bevisernes stykstørrelser på 100 kr. ikke er ændret i perioden.

Læs mere om gennemsnitsmetoden i Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.1.7.3.

Hvis du den 31. december 2005 havde børsnoterede aktier med en samlet kursværdi større end 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller tilsammen), skal du betale skat af gevinsten, når du sælger aktierne.

Vælg mellem kunstig købesum og faktisk købesum

Visse børsnoterede aktier købt før den 1. januar 2006 har fået tildelt en såkaldt syntetisk indgangsværdi. Det kaldes også kunstig købesum. Den kunstige købesum blev fastsat, hvis aktiernes kursværdi på et givent tidspunkt og under visse betingelser overskred den dengang gældende 100.000 kroners grænse. Grænsen er nu 136.600 kr. (for ægtefæller udgør beløbet 273.100 kr.).

Hvis du har købt børsnoterede aktier før den 1. januar 2006 og har fået tildelt en sådan kunstig købesum for disse aktier, kan du, når du sælger den 1. januar 2006 eller senere, vælge mellem at bruge den kunstige købesum eller den faktiske købesum, når du opgør gevinst eller tab på de solgte aktier. Dit valg gælder for alle aktier i det pågældende selskab.

Da disse aktier er skattepligtige, har du også ret til at modregne tab. Det tab, du har ret til at modregne (når den faktiske købssum anvendes), må dog ikke blive større end det tab, du ville få, hvis den kunstige købesum havde været brugt til at opgøre tabet.

Læs mere i Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.2.3.1.2.

Hvis du er i tvivl om, hvilken type dit værdipapir er, kan du kontakte din bank/forening. Du kan også få hjælp til at definere typen af værdipapiret (klassifikationen) i programmet Aktier og investeringsforeningsbeviser i TastSelv eller ringe til os på 72 22 28 94.

Mere information

Klassifikationsoversigt over investeringsforeninger + udlodning

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning