Du kan vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne hvis:

  • du er begrænset skattepligtig til Danmark og tjener mindst 75 % af din samlede indkomst i Danmark.
  • du som fuldt skattepligtig (dobbeltdomicileret) anses for skattemæssigt hjemmehørende i dit hjemland, og du tjener mindst 75 procent af din samlede indkomst i Danmark.

Hvis du vælger at blive beskattet efter grænsegængerreglerne, kan du få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter. Derudover får du fradrag for bestemte udgifter, der relaterer sig til din indkomst i Danmark.

Særlige forhold kan betyde, at det ikke kan betale sig for dig at vælge beskatning efter grænsegængerreglerne. Fx hvis du har aktieindkomst, da der ved valg af grænsegængerreglerne sker en ændring af beskatningen af udbytter og royalties. Beskatningen ændrer sig fra at være bruttobeskattet til at blive beskattet efter de almindelige regler for fuldt skattepligtige. Hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med det land, du bor i, og der er aftalt en maksimal procent for beskatning, kan skatten betales efter disse regler.

I beregningen af de 75 % medregnes din indkomst fra Danmark, der er omfattet af begrænset skattepligt til Danmark. Indkomsten kan være løn, pensioner, efterløn, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, SU og selvstændig erhvervsvirksomhed eller lignende indkomst. Fra den indkomst skal du trække de fradragsberettigede udgifter, som du har haft for at få indkomsten. Fx fagligt kontingent, kørselsfradrag eller rejseudgifter.

I den samlede indkomst (globalindkomsten) indgår som udgangspunkt al indkomst. Dvs. både indkomst tjent i Danmark og indkomst tjent i udlandet uanset hvilken type indkomst der er tale om, fx renter, udbytter og royalties samt fast ejendom. Indkomsten skal regnes med i globalindkomsten, selvom Danmark ikke har beskatningsretten til indkomsten efter en dobbeltbeskatningsaftale. Det kan fx være renteindtægter, pension eller SU fra Danmark. Du kan læse om opgørelsen af de 75 % i Den juridiske vejledning C.F.5.3.

Der findes to beskatningsformer for dig, der er begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret:

  • Begrænset skattepligt/dobbeltdomicileret uden valg af grænsegængerreglerne
  • Begrænset skattepligt/dobbeltdomicileret med valg af grænsegængerreglerne.

Se eksempler på udvidelse af fradragsretten og andre forskelle ved valg af grænsegængerreglerne.

Ved valg af grænsegængerreglerne - fradrag og andre forskelle

Grænsegængerreglerne skal tilvælges fra år til år både til brug for forskudsopgørelsen og for årsopgørelsen. Valget for et indkomstår skal træffes senest den 1. juli i året efter det pågældende indkomstår. Du kan ændre dit valg senest den 30.  juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Du skal selv oplyse dit valg af grænsegængerreglerne på din forskudsopgørelse og/eller årsopgørelse.

Hvis du i forbindelse med din forskudsopgørelse ønsker beskatning efter reglerne for grænsegængere, skal du kontakte os på telefon 72 22 28 92 eller pr. mail ved at logge på skat.dk.

Når det gælder årsopgørelsen, skal du selv taste de relevante oplysninger ind under Ret årsopgørelsen, når du er logget på skat.dk.

Hvis TastSelv ikke kan anvendes i dit tilfælde, skal du som begrænset skattepligtig udfylde blanketterne Oplysningsskema for begrænset skattepligtige (blanket 04.009) og  Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige (blanket 04.031) og sende dem til os.

Som dobbeltdomicileret skal du udfylde blanketterne Oplysningsskemaet (blanket 04.003) og Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige (blanket 04.032). Det fremgår af blanket 04.031 og 04.032 om du skal bruge andre særlige blanketter.