Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Hvis du som dansk virksomhed sælger ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal du normalt ikke opkræve dansk moms. Køberen skal selv beregne og betale moms i det EU-land, hvor han har sin virksomhed.

Indberet EU-salg uden moms

I denne video gennemgår vi kort, hvordan du indberetter dine EU-salg uden moms, når du har salg af varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande.

Husk at du skal indberette dine EU-salg til "EU-salg uden moms" senest den 25. hver måned, da du ellers risikerer at skulle betale dansk moms.


Læs mere på Indberet din handel med udlandet under foldeteksten Indberet EU-salg uden moms to steder i TastSelv Erhverv.

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i et andet EU-land (for eksempel byggeydelser).
 • Personbefordring, som foregår i et andet EU-land.
 • Ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (for eksempel udstillinger, ballet, teater, koncerter, sportskampe, messer, seminarer, konferencer, og kurser), som foregår i et andet EU-land.
 • Restaurant- og cateringydelser, som udføres i et andet EU-land.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, hvis transportmidlet bliver stillet til rådighed for kunden i et andet EU-land.

Som regel skal du momsregistreres i det EU-land, hvor ydelsen udføres.

Ydelser med specielle regler for opkrævning af moms

Når du sælger nedenstående ydelser, skal du som udgangspunkt heller ikke opkræve dansk moms. Ved salg til andre virksomheder, afhænger det dog af, hvor køberen er etableret. Der kan også være særregler, som du skal forholde dig til. Kontakt os - fx via telefonnummeret her på siden - hvis du har brug for mere vejledning.

 • Langtidsudlejning af fartøjer (for eksempel både), der bliver stillet til rådighed for kunden i et andet EU-land.
 • Formidlingsydelser (for eksempel kommission til en mellemhandler), som vedrører køb og salg, der foregår i et andet EU-land.
 • Transport af varer, som foregår i et andet EU-land. 
 • Transport af varer mellem to EU-lande, når transporten påbegyndes i et andet EU-land. 
 • Aktiviteter i tilknytning til transport (for eksempel) lastning, losning, omladning og pakning), som udføres i et andet EU-land.
 • Vurdering af og arbejde på løsøregenstande (for eksempel en syns- og skønsmands arbejde), som udføres i et andet EU-land.

Som regel skal du momsregistreres i det EU-land, hvor ydelsen udføres.

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i Danmark, herunder overnatning på hoteller i Danmark.
 • Personbefordring, som foregår i Danmark (turistbuskørsel).
 • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende (fx messer, udstillinger, seminarer og kurser), som foregår i Danmark.
 • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i Danmark.
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som bliver stillet til rådighed for kunden i Danmark.

Bemærk, at nogle af ydelserne efter dansk lovgivning kan være fritaget for moms.

Vedrører ydelserne køberens momspligtige virksomhed, kan køberen søge om at få momsen tilbage via myndighederne i sit eget EU-land. De sender ansøgningen videre til Skattestyrelsen i Danmark.

Når du sælger varer til en køber i et andet EU-land, skal du altid kunne dokumentere, at varen er sendt eller transporteret til det andet EU-land. Dokumentationen er en betingelse for, at salget kan ske uden dansk moms. Ved udlevering af varerne har sælger mulighed for at udstede faktura med dansk moms, og senere udbetale momsen til køber, når dokumentationen er modtaget fra køber.

For at du kan sælge varer og ydelser uden dansk moms, er det en betingelse, at du får og verificerer købers momsnummer i det pågældende EU-land. Køberens momsnummer skal du desuden indberette til Skattestyrelsen. Indberetter du ikke oplysningerne eller er de ukorrekte, vil du kunne blive nægtet at sælge momsfrit.

Vær opmærksom på, at der fra 2015 gælder skærpede dokumentationskrav for afhentningskøb, hvor der sker fuld betaling enten inden eller i forbindelse med afhentning af varerne.

Pr. 1. januar 2020 er der indført nye, harmoniserede dokumentationskrav på europæisk plan. Du behøver ikke at bruge de harmoniserede dokumentationskrav. Hvis du ikke ønsker at bruge dem, skal du være opmærksom på, at du i stedet skal bruge de nationale regler, der gælder i de EU-lande, du handler med. Hvis du fx sælger og sender varer fra Danmark, skal du følge de danske regler.

Verifikation af købers momsnummer

Det er lovpligtigt, at I som virksomhed har verificeret købers 1) momsnummer 2) tilhørende navn og 3) adresse, og at I kan dokumentere dette for at kunne udføre et lovligt momsfrit salg af varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande.

I Vies-on-the-web, der er Europa-Kommissionens system for udveksling af momsoplysninger, kan I verificere udenlandske momsnumre.

Selvom tyske og spanske virksomhedsnavne og adresser i øjeblikket ikke kan verificeres via ovenstående system, er det fortsat den sælgende virksomheds ansvar at indhente denne dokumentation fra den købende virksomhed. Momsnummeret og virksomhedens navn kan evt. sendes til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv, hvorefter vi kan be- eller afkræfte om virksomhedens momsnummer er aktivt.

Husk at gemme dokumentationen for, at du har tjekket om købers momsnummer er aktivt på salgstidspunktet, fx. ved at tage et skærmbillede af Vies-on-the-web eller gemme bekræftelsen, som du har modtaget fra Skattestyrelsen. Du skal til enhver tid kunne fremvise dokumentationen til Skattemyndighederne.

Du kan verificere virksomheders momsnumre her:

Momsnumre i Danmark

Vies-on-the-web:Momsnumre i EU via VIES (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Dokumentationskrav til faktura

Danske virksomheder, der sælger varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal udstede en fuld faktura med købers momsregistreringsnummer. 

Ved salg af varer til andre EU-lande skal fakturaen desuden forsynes med en påtegning om, at leverancen er momsfritaget, fordi køberen skal beregne erhvervelsesmoms. Påtegningen skal henvise til enten:

•    den relevante bestemmelse i momsloven, fx momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, eller
•    den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet, fx artikel 138, eller
•    anden tydelig relevant påtegning, fx "momsfritaget", "free of VAT", "0-sats" eller "zero-rated"

Ved salg af ydelser til andre EU-lande skal fakturaen desuden forsynes med en påtegning om, at leverancen er omfattet af omvendt betalingspligt. Påtegningen skal henvise til enten:

•    den relevante bestemmelse i momsloven
•    den relevante bestemmelse i momssystemdirektivet, eller til
•    en anden tydelig relevant påtegning, fx "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge".

Harmoniserede dokumentationskrav fra 2020

Hvis du handler efter de nye harmoniserede europæiske dokumentationskrav, vil myndighederne som udgangspunkt formode, at du har opfyldt dine dokumentationskrav som sælger. Dog kan Skatteforvaltningen afvise, at du har opfyldt dokumentationskravene, hvis det kan bevises, at oplysningerne i et af dokumenterne er forkerte.

Du behøver ikke at bruge de harmoniserede dokumentationskrav. Hvis du ikke ønsker at bruge dem, skal du være opmærksom på, at du i stedet skal bruge de nationale regler, der gælder i de EU-lande, du handler med. Hvis du fx sælger og sender varer fra Danmark, skal du følge de danske regler.

Dokumentationskravene afhænger af, om du som sælger selv står for eller arrangerer transporten, eller om køber står for eller arrangerer transporten.

Dokumentationen kan bestå af dokumenter vedrørende varernes transport eller forsendelse, fx:

 • et underskrevet CMR-dokument (dokument til grænseoverskridende vejtransport) eller ledsagedokument
 • dokument for lastet gods hvor skibsføreren har kvitteret for godset og forpligter sig til at levere det til rette modtager (et konnossement)
 • et luftfragtbrev
 • en faktura fra transportøren af varerne

Eller af følgende andre beviser:

 • en forsikringspolice vedrørende varernes transport eller forsendelse eller bankbilag for betalingen af varernes transport eller forsendelse.
 • officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed, fx en notar, og som bekræfter varernes ankomst i køberens hjemland.
 • en kvittering, der er udstedt af ejeren af det lager i EU-landet, hvor varerne ankommer til, og som bekræfter varernes oplagring i dette land.

Dokumentation, når du som sælger selv står for eller arrangerer transporten
Du har to muligheder for at have den korrekte dokumentation:

 1. Du skal enten have mindst to separate dokumenter vedrørende varernes transport eller forsendelse.
 2. Alternativt skal du have ét dokument vedrørende varernes transport eller forsendelse og ét af de andre beviser.

De to dokumenter eller dokumentet og beviset må ikke være indbyrdes modstridende. Derudover skal dokumentationen være udstedt af to forskellige parter, der er uafhængige af hinanden, af sælgeren og af erhververen.

Dokumentation, når køber står for eller arrangerer transporten
Du skal som sælger have flere former for dokumentation, når køber står for eller arrangerer transporten. Du skal have en skriftlig erklæring fra køberen, hvor det fremgår, at varerne er blevet transporteret eller forsendt af køberen selv eller af en tredjemand for køberens regning. Køberen skal senest den tiende dag i måneden efter leveringen aflevere den skriftlige erklæring til sælgeren.

Den skriftlige erklæring skal indeholde:

 • udstedelsesdato for erklæringen
 • navnet på det EU-land, der er destination for varerne
 • køberens navn og adresse
 • mængden og arten af varerne
 • dato og sted for varernes ankomst
 • identifikation af den person, der modtog varerne på vegne af køberen

I tilfælde af levering af transportmidler, skal erklæringen også indeholde registreringsnummeret på det transportmiddel, der bliver leveret.

Derudover skal du have:

 1. Enten mindst to separate dokumenter vedrørende varernes transport eller forsendelse, som bekræfter transporten eller forsendelsen.
 2. Alternativt skal du have ét dokument vedrørende varernes transport eller forsendelse og ét af de andre beviser, som bekræfter transporten eller forsendelsen.

De to dokumenter eller dokumentet og beviset må ikke være indbyrdes modstridende. Derudover skal dokumentationen være udstedt af to forskellige parter, der er uafhængige af hinanden, af sælgeren og af erhververen.

Danske regler: Dokumentation for købers identitet

Hvis du ikke ønsker at bruge de harmoniserede dokumentationskrav, skal du være opmærksom på, at du i stedet skal bruge de nationale regler, der gælder i de EU-lande, du handler fra. Hvis du fx sælger og sender varer fra Danmark, skal du følge de danske regler.

I Danmark gælder det, at den person, der afhenter varerne, allerede i forbindelse med udleveringen af varerne skal forsyne sælgeren med supplerende oplysninger, som gør det muligt at identificere den, der afhenter varerne. Det kan fx være kopi af kørekort eller lignende dokumentation. Hvis ikke dokumentationen er forsynet med læselig underskrift, skal personen også kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne.

Sælger du varer eller ydelser til privatpersoner og andre, som ikke er momsregistrerede i EU, skal du normalt opkræve dansk moms.

Hvis du sælger til private i andre EU-lande via internettet, er salgene som hovedregel omfattet af reglerne om fjernsalg. Læs mere om dette under Fjernsalg af varer, hvor du ikke skal opkræve dansk moms nedenunder.

Der gælder derudover særlige regler for teleydelser og elektroniske ydelser. Læs mere i nedenfor under Specielle regler for salg af teleydelser og elektroniske ydelser til private i EU.

Fjernsalg af varer til private inden for EU, hvor du ikke skal opkræve dansk moms

Fra 1. juli 2021 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Det betyder, at der blandt andet er nye regler for fjernsalg af varer. Læs om de nye regler ved salg til private i EU.

Specielle regler for salg af teleydelser og elektroniske ydelser til private i EU

Hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester er der specielle regler i forhold til momsafregning. 

Læs om reglerne ved salg til private i EU og om Moms One Stop Shop

Moms ved salg af nye motorkøretøjer til fx privatpersoner i andre EU-lande

Hvis du som momsregistreret virksomhed sælger nye motorkøretøjer til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner i andre EU-lande, eller hvis du er registreret for enkeltstående salg af nye motorkøretøjer til en køber i et andet EU-land, skal du undtagelsesvis ikke opkræve dansk moms. Desuden skal du sende kopier af salgsfakturaerne elektronisk til Skattestyrelsen.

Et motorkøretøj anses som nyt, når leveringen finder sted senest 6 måneder efter første ibrugtagning, eller når køretøjet har kørt højst 6.000 km.

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter
 5. Vælg Moms
 6. Vælg Moms og udland
 7. Vælg Fakturakopi - Reeksport (nyt køretøj)
 8. Vælg Vedhæft bilag under Skriv besked
 9. Tryk Send

Du må kun vedhæfte én fil pr. land. Hvis din virksomhed har solgt 10 biler til Frankrig og to til Tyskland, skal du gentage processen to gange. Du kan danne én fil med 10 fakturaer og én fil med to fakturaer. Husk at skrive hvilket land fakturaerne vedrører.

Hvad bruger Skattestyrelsen fakturaerne til?
Skattestyrelsen videresender fakturaerne til skattemyndighederne i de EU-lande, hvor de private købere bor. Det pågældende lands skattemyndigheder kan så tjekke om køberen har betalt moms af købet i hjemlandet.

En konsignationsaftale er, når en potentiel sælger og en potentiel køber har indgået en aftale om, at køber har ret til at overtage ejerskabet til nogle varer på et tidspunkt ude i fremtiden. Det betyder, at varerne er beregnet til salg til denne køber. Ejerskabet over produkterne forbliver hos den potentielle sælger, indtil den potentielle køber overtager ejerskabet ved at trække varerne ud af det konsignationslager, de er lagt på.

Du kan fx bruge et konsignationslager, hvis du vil sælge til en virksomhed i et andet EU-land. Det kræver dog, at du allerede ved tidspunktet for transporten af varerne er bekendt med identiteten på den potentielle køber. Den potentielle køber kan så købe varerne ved fx at trække disse varer på eget lager i det konkrete EU-land.

I alle tilfælde skal det dog være den potentielle sælger, der betaler omkostningerne til transport til konsignationslageret og opbevaring af varerne på lageret.

Fra 1. januar 2020 gælder nye EU-regler på området, hvilket skaber et fælles grundlag for, hvor og hvornår der sker beskatning ift. varer i en konsignationsaftale ved EU-handel.

Krav til en konsignationsaftale

 • Både den potentielle sælger og den potentielle køber skal være momsregistreret.
 • Varerne i aftalen skal forsendes eller transporteres fra et EU-land af den potentielle sælger, eller af en tredjemand for den potentielle sælgers regning, til en potentiel køber i et andet EU-land. Leveringen og dermed salget skal dog først ske på et senere tidspunkt og først efter varernes ankomst, hvorefter ejerskabet over varerne overgår til køberen.
 • Den potentielle sælger må ikke have hjemsted eller fast forretningssted i det EU-land, hvor varerne forsendes eller transporteres til.
 • Køber er momsregistreret i det EU-land, hvor varerne forsendes eller transporteres til.
 • Den potentielle købers identitet og momsnummer skal være kendt af den potentielle sælger på tidspunktet, hvor forsendelsen eller transporten af varerne bliver påbegyndt.
 • Både den potentielle sælger og den potentielle køber skal føre et register over varer omfattet af aftalen.
 • Den potentielle sælger skal indberette købers identitet og momsregistreringsnummer til skattemyndighederne i sælgers hjemland.

Momspligt ved konsignationslagre

Køber skal først betale erhvervelsesmoms, når køber overtager ejerskabet, ved at trække varerne ud af et konsignationslager. Fordelen er, at den potentielle sælger kan undgå at skulle momsregistrere virksomheden i det EU-land, hvor den forsender eller transporterer varerne til.

Salget skal gennemføres senest efter 12 måneder

Sælger skal gennemføre salget til køber senest 12 måneder efter det tidspunkt, hvor varerne ankom til konsignationslagret. Hvis sælger ikke overholder denne frist, vil varerne blive anset som værende overført til det andet EU-land dagen efter udløbet af de 12 måneder. Dette betyder, at sælger skal lade sig momsregistrere i det andet EU-land.

Returnering af varer

Hvis varerne inden for fristen returneres til det EU-land, hvorfra varerne i første omgang blev forsendt eller transporteret, kan sælger dog undgå momsregistrering i det andet EU-land. Returneringen skal registreres i det særlige register, som blev omtalt under Krav til konsignationsaftale.

Ændring til ny køber

Alternativt kan sælger finde en ny køber inden fristens udløb. I så fald kan reglerne stadig anvendes, og en registreringspligt kan undgås. Ændringen skal registreres i det særlige register, som blev omtalt under Krav til konsignationsaftale. Fristen på de 12 måneder forlænges dog ikke, selvom sælger finder en ny køber.

Sælger skal føre et register med følgende oplysninger

 • momsnummer på potentiel køber (i potentiel købers EU-land)
 • EU-landet, hvor varerne blev sendt eller transporteret fra, samt datoen for forsendelsen eller transporten af varerne
 • EU-landet, hvor varerne blev sendt eller transporteret til
 • momsnummer på ejeren af konsignationslageret og adresse på selve konsignationslageret, samt datoen for varernes ankomst på lageret
 • værdi, mængde og beskrivelse af de varer, der er lagt på lager
 • afgiftsgrundlaget (varernes værdi uden moms og andre afgifter), en beskrivelse af varerne og mængden af leverede varer, samt datoen for leveringen af varerne
 • momsnummer på køber (i købers EU-land)
 • hvis en af betingelserne for at anvende reglerne ikke længere er opfyldt, skal afgiftsgrundlaget (varernes værdi uden moms og andre afgifter), en beskrivelse af varerne og mængden af leverede varer, samt datoen for leveringen af varerne noteres, og sælger skal dermed betale (erhvervelses)moms
 • værdi, mængde og beskrivelse af de evt. returnerede varer, samt datoen for returneringen af varerne
 • momsnummer på den nye potentielle køber, som erstatter den oprindelige potentielle køber inden for fristen for konsignationsaftalen

Køber skal føre et register med følgende oplysninger

 • momsnummer på potentiel sælger (i afsendelseslandet)
 • mængde og beskrivelse af de varer, der er bestemt til potentiel køber
 • datoen for varernes ankomst på lageret
 • afgiftsgrundlaget (varernes værdi uden moms og andre afgifter), en beskrivelse af varerne og mængden af leverede varer, samt datoen for leveringen af varerne
 • en beskrivelse og mængden af varer samt den dato, hvor varerne blev fjernet fra lageret efter instruks fra den potentielle sælger (returnering)
 • mængde og beskrivelse af varer, der er ødelagt eller mangler, samt datoen for ødelæggelse, tab eller tyveri af varer, der var på lageret, eller den dato, hvor det blev konstateret, at varerne var ødelagt eller manglede

Hvis varerne transporteres eller forsendes til en anden end til den potentielle køber, fx en tredjemand som ejer konsignationslageret, er det ikke nødvendigt, at den potentielle køber registrerer følgende:

 • datoen for varernes ankomst på lageret.
 • en beskrivelse og mængden af varer samt den dato, hvor varerne blev fjernet fra lageret efter instruks fra den potentielle sælger.
 • mængde og beskrivelse af varer, der er ødelagt eller mangler, samt datoen for ødelæggelse, tab eller tyveri af varer, der var på lageret, eller den dato, hvor det blev konstateret, at varerne var ødelagt eller manglede.

Indberet konsignationsaftaler

Hvis du har indgået konsignationsaftaler efter ovenstående regler, skal du indberette oplysninger om disse aftaler. Du kan læse hvad du skal indberette og hvordan du indberetter i vejledningen til Moms ved EU-varehandel.

Skattestyrelsen deltager i to EU-forsøgsordninger, der begge har til formål at formindske risikoen for, at virksomheder betaler dobbelt moms ved handler i EU.

 • Skriftlige svar ved EU-handel (VAT Cross Border Rulings (CBR)), der er en forsøgsordning for påtænkte handler.
 • Dialog i tilfælde af dobbeltbeskatning (VAT Double Taxation - Dialogue between tax administrations), der er en forsøgsordning for handler, der allerede er gennemført i tilfælde, hvor det viser sig, at to EU-lande begge vil have moms af det samme salg.

Læse mere om de to forsøgsordninger for at undgå dobbeltbeskatning.


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.