Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn. Dit penge- eller pensionsinstitut betaler automatisk 15,3 % skat af dit pensionsafkast. Tjek eller ret din forskudsopgørelse, når du indbetaler til pension:

 • Ratepension: Skriv din indbetaling i felt 416.
 • Livrente: Skriv din indbetaling i felt 436.

Ret din forskudsopgørelse

Se din årsopgørelse

Du bør rette din forskudsopgørelse, når du holder op med at arbejde, så du får betalt den rigtige skat:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg På pension/efterløn under Oftest tilføjede felter på forskudsopgørelsen. Her skriver du, hvad du regner med at få i pension i løbet af 2020. Du skal først ændre forskudsopgørelsen den dag, du går på pension. 
 3. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201.

Hvis din ægtefælle eller samlever får social pension, skal du først ændre forskudsopgørelsen den dag, du faktisk går på pension. På den måde sikrer du den mest rigtige beregning af din og din ægtefælle eller samlevers sociale pension.

Hvis du får penge flere steder fra, skal du sikre dig, at kun ét af dem bruger dit hovedkort. Du skal selv give udbetalerne besked på, om de skal bruge dit hovedkort eller dit bikort.

Pension

Udbetaling Danmark bruger tallene på din forskudsopgørelse til at beregne din pension.

Hvis du har ændringer i din indkomst i løbet af året, skal du derfor blot rette din forskudsopgørelse. Så får Udbetaling Danmark besked direkte fra os. Læs mere på Borger.dk.

Feriepenge og ferie til gode

Har du haft ret til ferie med løn, bliver dine feriepenge beregnet, når du stopper på arbejdspladsen

De ubrugte feriedage (restferie) bliver overført til et feriekort, og beløbet bliver beskattet i den måned, hvor ansættelsen stopper. Beløbet kommer til at stå i din årsopgørelse, rubrik 11.

Undrer du dig over, at din samlede indkomst i året er højere end forventet, kan det altså skyldes, at du har fået beregnet og beskattet dine feriepenge i forbindelse med din fratrædelse.

Regn ud, hvad du får udbetalt

Skattenedslag for seniorer

Beskatning af pensionsafkast

Krav til en livsvarig alderspension (se din pensionsalder)(Den juridiske vejledning)

Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (Den juridiske vejledning).

Pension og efterløn (borger.dk)

 • Efterløn
 • Fleksydelse
Når du indbetaler:
Du får automatisk fradrag for dit eget bidrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.
 
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Tjenestemands-
  pension
Intet fradrag, da du ikke indbetaler.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.
 • Kapitalpension
 • Supplerende
  engangsydelse
Når du indbetaler:
Intet fradrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler 40 procent i skat ved udbetaling i 2016 og frem, hvis ikke pensionen er udbetalt eller omlagt senest i 2015.

Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
 
 • Ratepension
 • Ophørende
  alderspension
  (livrente)

Når du indbetaler:
Du kan få fradrag for op til 57.200 kr. i 2020 (2019: 55.900 kr.) om året i alt for indbetalinger til disse to pensionstyper. Du får automatisk dit fradrag, som du kan se på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler via din arbejdsgiver, tæller den indbetaling også med i det beløb, som du højst kan få fradrag for. Når du indbetaler via din arbejdsgiver, bliver beløbet ("fradraget") trukket fra i din løn, før du bliver trukket i skat. Du kan derfor ikke se beløbet ("fradraget") på din årsopgørelse.

Hvis du indbetaler over 57.200 kr. i 2020 (2019: 55.900 kr.):
Du kan få fradrag for beløb over 57.200 kr. i 2020 (2019: 55.900 kr.), hvis du kontakter din bank eller pensionsselskab og får overført beløbet til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger. Det gælder både privattegnede ordninger og indbetalinger via din arbejdsgiver. 

Du kan også vælge at få banken eller pensionsselskabet til at betale beløbet tilbage til dig (du får så ikke fradrag). 

Hvis du ikke gør noget, vil vi ved privattegnet ordning fjerne fradraget fra din årsopgørelse. Er det en arbejdsgiverordning, skal du betale skat af beløbet. På din årsopgørelse står, hvad vi har gjort, og hvad du kan gøre for at få fradrag og/eller undgå at blive beskattet af beløbet.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.
 

Pensioner med løbende udbetaling fx:
 • ATP
 • Livsvarig
  alderspension
  (livrente)
 • Ægtefælle- og
  samleverpension
 • Børnepension
 • Invalidepension

Når din arbejdsgiver indbetaler:
Der er fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv indbetaler:
Når du selv opretter ordningen og indbetaler i ti år eller mere, får du fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv opretter ordningen og aftaler at indbetale i mindre end ti år eller laver en engangsindbetaling, får du fradrag for din samlede indbetaling, men du skal som hovedregel fordele fradraget over ti år med 1/10 hvert af de ti år.

Opfyldningsfradrag
Hvis dit fradrag er mindre end 52.600 kr., kan du dog "fylde op" til 52.600 kr. i 2020 (2019: 51.500 kr.) i alt hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling. 

Eksempler på fradrag for pension med løbende udbetalinger

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke am-bidrag, af udbetalingerne.
 

 • Aldersopsparing
 • Aldersforsikring
 • Supplerende engangssum

Når du indbetaler:
Du får ikke fradrag for dine indbetalinger.

Der kan i 2020 højst indbetales 5.300 kr. (2019: 5.200 kr.) om året i alt på disse tre pensionstyper. Beløb derover udløser en afgift på 20 procent.
5 år før folkepensionsalderen kan der årligt indskydes 46.000 kr. (i 2023 hæves dette beløb til 50.000 kr.) Der kan indbetales samme beløb efter folkepensionsalderen.

Indbetalinger over beløbsgrænsen kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes til 4 procent.
Du kan indbetale det fulde beløb på 5.300 kr. i 2020, også selv om du har fået omlagt en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring.

Når du får pengene udbetalt:
Du skal ikke betale skat eller afgift, når ordningen udbetales.


 

Udligningsskatten på pensionsudbetalinger er afskaffet med virkning fra den 1. januar 2018.

I 2017 betalte du automatisk 3 % udligningsskat af den del af dine samlede pensionsudbetalinger, som oversteg 388.200 kr.

Du betalte udligningsskat af de fleste pensionsudbetalinger, fx

 • Folkepensionens grundbeløb
 • ATP
 • Løbende alderspension, herunder livrente, tjenestemandspension og ægtefællepension
 • Ratepension

Du betalte ikke udligningsskat af 

 • Invalidepension og førtidspension
 • Efterløn og fleksydelse
 • Ydelser fra en obligatorisk udenlandsk social sikringsordning
 • Kapitalpension og supplerende engangsydelse
 • Aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum

Ægtefæller fik overført uudnyttet bundfradrag i udligningsskatten

Havde den ene ægtefælle en samlet personlig indkomst under bundfradraget på 129.500 kr. i 2017, blev det uudnyttede bundfradrag automatisk overført til den anden ægtefælle.

Hvis du hæver pensionsordningen og får udbetalt et engangsbeløb, skal du enten betale indkomstskat eller en afgift.

Skat eller afgift ved udbetaling i utide:

 • Efterlønsbidrag
 • Fleksydelsesbidrag

Almindelig indkomstskat

 • Ratepension
 • Ophørende alderspension (livrente)
 • Livsvarig alderspension (livrenter)
 • Ægtefælle-, samlever- og børnepension

Afgift på 60 procent

 • Kapitalpension
 • Supplerende engangsydelse

Afgift på 52 procent (dog 49,84 procent i 2013 -2015)
Egne indbetalinger til kapitalpension før 1972 og deres afkast er afgiftsfrie.

 • Aldersforsikring
 • Aldersopsparing
 • Supplerende engangssum

Afgift 20 procent

Det er ikke en udbetaling i utide, hvis du:

 • er blevet tilkendt førtidspension.
 • er blevet invalid og derfor har ret til udbetaling fra din forsikring.
 • har ret til en ægtefælle-, eller samleverpension.
 • har ret til en børnepension.
 • får udbetalt en kapitalpension, aldersforsikring, aldersopsparing pga. af en livstruende sygdom.

Formueafkast af pensionsordninger beskattes med 15,3 procent. Hvis du har pensionsordninger i penge- og pensionsinstitutter, er du som udgangspunkt omfattet af loven om beskatning af pensionsafkast. Hvis du bor i udlandet, kan du i nogle tilfælde fritages for at betale skat af pensionsafkast.

Beskatning af pensionsafkast

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.