Du kan søge om at modtage sociale pensioner som for eksempel folkepension og førtidspension, selv om du flytter til et EU-land eller til et land uden for EU. Du kan også søge om ATP Livslang Pension. Du kan først få udbetalt ATP Livslang Pension, når du når den danske folkepensionsalder.

Du er begrænset skattepligtig til Danmark af pensionsudbetalingerne. Det betyder, at du skal betale en gennemsnitlig skatteprocent, fordi du ikke hører til en bestemt dansk kommune.

Vil du have din folke-, førtids- eller seniorpension med til udlandet? (borger.dk) 

Du kan både tage dine arbejdsgiveradministrerede og dine privattegnede pensioner med til udlandet.

Du kan overføre pensionerne til en udenlandsk pensionsordning, hvis det er en godkendt ordning oprettet i et andet EU-/EØS-land. Det er Skattestyrelsen, som godkender den udenlandske ordning.

Du skal ikke betale skat af pensionsafkastet, hvis du enten ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, eller du er hjemmehørende i udlandet.

Hvis du vil søge om fritagelse for pensionsafkastskat, skal du udfylde: 
Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat (blanket nr. 07.058)

Når der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Bor du i udlandet og begynder at få udbetalinger fra en ratepension eller pensionsordning med løbende udbetalinger, hvad enten de er privattegnede eller arbejdsgiveradministrerede, afgør dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og det pågældende land, hvilket land du skal betale skat i.

Hovedreglen er, at du skal betale skat af udbetalingerne fra ratepensioner og pensionsordninger med løbende udbetalinger i det land, hvor du hører hjemme.

Du kan derfor være skattefritaget i Danmark efter dobbeltbeskatningsaftalen med det land, du bor i. Hvis du er fritaget for beskatning af din pension, skal du hvert år indberette den del af pensionen, som er skattefri, til os. Det gør du ved hvert år at skrive beløbet i rubrik 28 på oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen). Så oplyser du samtidig, at du stadig opfylder betingelserne og er berettiget til skattefritagelsen.

Log på TastSelv og skriv skattefritaget pension på oplysningsskemaet i rubrik 28.

Danmark lægger vægt på, at det land, der har givet fradrag for indbetalingerne, også er det land, der kan beskatte udbetalingerne fra pensionsordningerne. Danmark kan derfor efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten have ret til at beskatte dine pensionsudbetalinger, selvom du bor i udlandet.

Når der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Hvis der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og det pågældende land, beskatter Danmark udbetalingerne.

Ophæver du en kapitalpension, en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, skal du betale en afgift til Danmark af hele det udbetalte beløb, som du har haft fradrag/bortseelse for.

Se listen over lande, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med:

Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (Den juridiske vejledning)

Du kan blive efterbeskattet af indbetalinger, hvis du flytter til udlandet og inden for de sidste fem år (ti år for hovedaktionærer) før fraflytningen har fået indbetalt mere end 20 % af din løn på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. 

Fraflytning til udlandet med efterbeskatning (Den juridiske vejledning) 

Hvis du boede i Spanien eller Frankrig før 28. november 2007, vil du i de fleste tilfælde stadig være omfattet af den opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomst.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.