Modtager du inden for et kalenderår gaver over et bestemt beløb, fra et familiemedlem i din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift.

Vi har gjort det nemt for dig både at anmelde gaven samt beregne og betale gaveafgiften. Det hele foregår nemlig via vores digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016) - også betalingen, hvis du skal betale 100.000 kr. eller derunder i gaveafgift.

Skal du betale mere, betaler du blot gaveafgiften via din netbank eller dit pengeinstitut samme dag, som du har anmeldt gaven via ovennævnte blanket. Læs mere under Anmeld og betal gaveafgift. 

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Anmeldes og betales der for sent, skal der betales renter.

Bemærk: Dør gavegiver eller gavemodtager inden fristens udløb, bliver fristen forkortet til 8 uger efter dødsfaldet. Sker dødsfaldet under 8 uger før gaven skulle have været anmeldt, er fristen fortsat den 1. maj. Vær opmærksom på, at såvel boets kontaktperson (bobestyrer) som afdødes arvinger og legatarer alle er ansvarlige for, at gaven bliver anmeldt.

Vigtigt: Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge den digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016) til at anmelde gaver, der er givet i forbindelse med overdragelse af ejendom, landbrug, virksomhed eller aktier og anparter i et ikke-børsnoteret selskab. Disse gaver skal i stedet anmeldes via blanket 07.016B.

Modtager du gaver over beløbsgrænsen fra dine nærmeste familiemedlemmer, skal du og giver sammen udfylde og underskrive en gaveanmeldelsesblanket, og I skal beslutte, hvem af jer, der skal betale en gaveafgift. Gaveafgiften skal betales og modtages hos Skattestyrelsen samme dag som gaveanmeldelsen er indsendt.

Du kan læse mere om dette under afsnittene Gaveafgift og Anmeld og betal gaveafgift nedenfor.  

Bemærk: Overstiger kalenderårets gaver fra familiemedlemmet ikke det afgiftsfrie bundbeløb, skal du ikke anmelde gaven.

Du kan give gaver til dine nærmeste familiemedlemmer op til et vist beløb, uden at hverken du som gavegiver eller - modtager skal oplyse det noget sted og skal betale gaveafgift af gavebeløbet (gavens værdi).

Som nærmeste familie regnes dit barn, stedbarn og deres børn i alle led (fx børnebørn og oldebørn), dit svigerbarn/stedsvigerbarn, din forælder, bedsteforælder, stedforælder, ægtefælle og i særlige tilfælde også din samlever, bofælle og dit plejebarn.    

Bemærk: Hvis I ikke er gift, regnes din partners særbørn ikke som dine stedbørn. Der skal også foreligge ægteskab for, at man betragtes som svigerbarn/stedsvigerbarn. Det er ikke tilstrækkeligt, at man bor sammen.


Du kan som hovedregel frit give gaver til din ægtefælle, uden at oplyse det til os, også selvom beløbet overstiger det afgiftsfrie beløb. Dette gælder dog ikke, hvis ægteskabet er ophørt ved separation/skilsmisse, når gaven modtages. Ægtefæller skal også betale 15 procent i afgift af gaver, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, og værdien heraf overstiger det afgiftsfrie beløb. Du kan læse mere herom i afsnittet Ægtefæller skal betale afgift af gaver hvorpå der hviler brugs- eller indtægtsnydelser i Den juridiske vejledning

Med ægtefæller sidestilles personer af samme køn, der er registreret i henhold til lov om registreret partnerskab.

Personer, som du har haft fælles bopæl med i de sidste 2 år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives. Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig.

Plejebørn regnes som nærmeste familie, når de har haft bopæl hos dig (gavegiver) i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos dig (gavegiver) sammen med plejebarnet.

Giver du gaver til andre end dine nærmeste familiemedlemmer fx til dine søskende, nevøer og niecer, skal I hverken indsende en gaveanmeldelsesblanket eller betale gaveafgift af gavebeløbet (gavens værdi).

Modtager skal i stedet skrive gavebeløbet (gavens værdi) på årsopgørelsen som anden personlig indkomst (rubrik 20) - medmindre I har haft fælles bopæl i de sidste 2 år, før gaven er givet. 

Hvis du inden for samme kalenderår giver et medlem af din nærmeste familie én eller flere gaver, og gavernes værdi samlet set overstiger årets afgiftsfrie beløb, skal der betales en gaveafgift.

Du kan afgiftsfrit give 71.500 kr. i 2023 (69.500 kr. i 2022) til dit barn, stedbarn og deres børn i alle led (fx børnebørn og oldebørn), din forælder, og i særlige tilfælde også din samlever, bofælle og dit plejebarn.

Du kan også afgiftsfrit give 71.500 kr. i 2023 (69.500 kr. i 2022) til dit afdøde barns/stedbarns ægtefælle.

Bemærk: Det gælder udelukkende, hvis dit barn eller stedbarn er gået bort.

Giver du mere end det afgiftsfrie beløb, udgør gaveafgiften 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb. Dette gælder også for de særlige tilfælde, hvor der skal betales gaveafgift af gaver mellem ægtefæller.

Gaveafgiften udgør derimod 36,25 % af det beløb, der overstiger 71.500 kr. i 2023 (69.500 kr. i 2022), hvis gaven er givet til din bedsteforælder eller stedforælder.

Du kan afgiftsfrit give 25.000 kr. i 2023 (24.300 kr. i 2022) til dit barns eller stedbarns ægtefælle, hvis ægteskabet ikke er ophørt ved separation/skilsmisse, når gaven modtages. Giver du mere, udgør gaveafgiften 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

To forældre kan dermed samlet give hvert barn 143.000 kr. i 2023 (139.000 kr. i 2022) afgiftsfrit, hvis de hver især giver deres gaver fra egen bodel. Samme regel gælder for to svigerforældre. Her kan der dog kun gives 50.000 kr. i 2023 (48.600 kr. i 2022) afgiftsfrit.

Bemærk: Overstiger værdien af kalenderårets gaver ikke årets afgiftsfrie beløb, skal der ikke betales gaveafgift, og gaverne skal heller ikke oplyses til os.

Se afgiftsfrie beløb for tidligere år

Har du brug for at se de afgiftsfrie bundbeløb for tidligere år, kan du finde dem under fanebladet Gaver i vores oversigt over gældende skattesatser.

Beregn gaveafgift

Du kan via vores digitale gaveanmeldelsesblanket beregne, hvor meget der skal betales i gaveafgift af en påtænkt pengegave eller en gave i form af fx værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, en bil, båd eller eftergivet gæld.

Her finder du vores digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016)

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning og i Boafgiftsloven (Retsinformation).

Du kan sagtens bruge vores digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016) til blot at få en vejledende beregning af, hvad du skal betale i gaveafgift af en given gave, uden at du behøver at indsende blanketten til os i første omgang.

Du skal blot svare på udvalgte spørgsmål i blanketten for at få en vejledende beregning udelukkende til brug for dig selv. Spørgsmålene finder du i vores guide nedenfor.

Der er ingen risiko for, at du kommer til at sende gaveanmeldelsesblanketten ind til os, når du laver en vejledende beregning og følger guiden nedenfor. Blanketten kan slet ikke sendes ind uden at alle relevante felter er udfyldt og dokumentation er vedhæftet.

Bemærk: Det er ikke muligt at bruge gaveanmeldelsesblanketten til at beregne gaveafgiften af gaver, der er givet i forbindelse med overdragelse af ejendom, landbrug, virksomhed eller aktier og anparter i et ikke-børsnoteret selskab.

Svar på disse 2 spørgsmål under fanen Gavegiver og gavemodtager

 • Hvilken dato er gaven givet?
 • Gavemodtager er gavegivers?

Svar på 2 spørgsmål under fanen Tidligere gaver 

 • Har gavegiver givet gaver til gavemodtager tidligere i kalenderåret?

  Svarer du Ja til spørgsmålet, skal du svare på spørgsmålet:
  • Er der betalt gaveafgift af den/de tidligere gave(-r)?

Svarer du Nej til dette spørgsmål, skal du svare på spørgsmålet:

  • Hvor meget er der tidligere givet gave(-r) for i kalenderåret?

Svar på op til 4 spørgsmål under fanen Indberetning af gaven

 • Hvad består gaven af?

          Svarer du Kontanter (pengegave), skal du svare på spørgsmålet:

  • Hvor stort et beløb er der overført fra gavegivers konto til gavemodtagers konto?

   Oplys beløbet > tryk Enter > svar på spørgsmålet:

  • Hvem betaler gaveafgiften?

   Svarer du Gavegiver, skal du også svare på spørgsmålet:

  • Er gaveafgiften medtaget i det oplyste beløb?

           Svarer du Eftergivelse eller indfrielse af gæld, skal du svare på spørgsmålet:

   • Hvor stort et beløb, er der eftergivet/indfriet?

           Svarer du Værdipapirer, skal du svare på spørgsmålet:

   • Hvad var værdipapirernes handelsværdi på overdragelsesdatoen?

           Svarer du Andet, skal du svare på spørgsmålet:

   • Hvad var aktivets/aktivernes handelsværdi på overdragelsesdatoen?

  Du kan nu se resultatet af den vejledende beregning af gaveafgiften under fanebladet Gaveafgiftsberegning.

  Du kan i tabellen herunder se, hvor meget der skal betales i gaveafgift, hvis du fx giver en pengegave til dit barn, stedbarn eller deres børn i alle led i 2023.


  Vi har i eksemplet forudsat, at der ikke tidligere er givet gaver til gavemodtager. Har du allerede givet gaver til modtager svarende til årets afgiftsfrie bundbeløb, skal der betales 15 % i gaveafgift af årets resterende gaver.

  Gavebeløb Årets afgiftsfrie bundbeløb Afgiftsgrundlag Gaveafgift på 15 %
  71.500 kr. 71.500 kr. 0 kr. 0 kr.
  100.000 kr. 71.500 kr. 28.500 kr. 4.275 kr.
  250.000 kr. 71.500 kr. 178.500 kr. 26.775 kr.
  500.000 kr. 71.500 kr. 428.500 kr. 64.275 kr.
  750.000 kr. 71.500 kr. 678.500 kr. 101.775 kr.
  1.000.000 kr. 71.500 kr. 928.500 kr. 139.275 kr.
  2.000.000 kr. 71.500 kr. 1.928.500 kr. 289.275 kr.

  Bemærk:

  • Årets afgiftsfrie bundbeløb udgør kun 25.000 kr. ved gaver til svigerbørn
  • Gaveafgiftssatsen er 36,25 % ved gaver til bedsteforældre eller stedforældre
  • Din partners særbørn regnes ikke som dine stedbørn, hvis I ikke er gift.

  Gavegiver betaler gaveafgiften

  Fordelen, ved at du som gavegiver betaler ovennævnte gaveafgift for modtager, er, at den betalte gaveafgift ikke bliver anset for at være en gave, som modtager skal betale gaveafgift af.

  Fristen for at anmelde og betale gaveafgift

  En afgiftspligtig gave skal anmeldes senest 1. maj året efter, gaven er modtaget, og gaveafgiften skal betales samtidig med, at gaveanmeldelsen indsendes - også selv om anmeldelsen indsendes inden 1. maj.

  Anmeldes og betales der for sent, skal der betales renter. Skattestyrelsen opkræver renterne særskilt.

  Bemærk: Dør gavegiver eller gavemodtager inden fristens udløb, bliver fristen forkortet til 8 uger efter dødsfaldet. Sker dødsfaldet under 8 uger før gaven skulle have været anmeldt, er fristen fortsat den 1. maj. Vær opmærksom på, at såvel boets kontaktperson (bobestyrer) som afdødes arvinger og legatarer alle er ansvarlige for, at gaven bliver anmeldt.

  Du kan som gavegiver vælge selv at betale gaveafgiften, eller du kan vælge, at modtageren skal betale den. Fordelen ved at du betaler gaveafgiften for modtager er, at den betalte gaveafgift ikke bliver anset for at være en gave, som modtager skal betale gaveafgift af.

  Gaveafgiften skal betales og modtages hos Skattestyrelsen samme dag som gaveanmeldelsen bliver indsendt.

  Fælles ansvar at anmelde gaven og betale gaveafgift

  Det er modtageren af gaven, der hæfter for gaveafgiften, men hvis modtageren ikke betaler, hæfter du som gavegiver solidarisk. I skal derfor også udfylde og underskrive gaveanmeldelsen, og I er begge ansvarlige for, at gaven bliver anmeldt og gaveafgiften bliver betalt.

  Husk! Det er kalenderårets samlede gavebeløb (gavernes samlede værdi), der afgør, om der skal betales gaveafgift eller ej.

  Brug vores digitale gaveanmeldelsesblanket (07.016) til at anmelde kontantgaver (pengegaver), værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked og andet, fx bil, båd eller gældseftergivelse.

  Det er hurtigt og nemt, fordi:

  • du bliver guidet igennem blanketten
  • du er sikker på at Skattestyrelsen får alle relevante oplysninger og bilag med ind fra starten
  • du slipper for selv at skulle beregne gaveafgiften - sker automatisk ud fra de indtastede oplysninger
  • du får en kvittering for at gaveanmeldelsen er indsendt og gaveafgiften er betalt.

  Du bliver i blanketten bedt om at vedhæfte et dokument, der indeholder følgende oplysninger:

  • Gavegivers navn

  • Gavemodtagers navn

  • Datoen, hvor gaven er indberettet til Skattestyrelsen

  • Gavegivers underskrift

  • Gavemodtagers underskrift.


  Er gavegiver eller - modtager død, efter gaven er givet, skal boets kontaktperson skrive under for afdøde.

  Du skal også vedhæfte eventuelle dokumenter vedrørende gaven. Det er derfor en god ide at gemme dokumenterne på din computer, inden du starter med at anmelde gaven.

  Bemærk: Har gavegiver eller - modtager ikke et dansk personnummer, indtaster du blot fødselsdato, - måned og - år efterfulgt af 4 nuller.

  Eksempel: Er personen født den 24. december 1965, indtaster du 2412650000.

  Sådan betaler du gaveafgiften, når du anmelder via den digitale gaveanmeldelsesblanket:


  Hvis den beregnede gaveafgift i den digitale gaveanmeldelsesblanket udgør:

  • 100.000 kr. eller derunder, betaler du gaveafgiften med betalingskort via den digitale blanket.
   Bemærk: Du kan højst indbetale 100.000 kr. pr. dag med samme kreditkort. Så har du givet gaver til fx 2 gavemodtagere og skal betale 50.001 kr. i gaveafgift for hver modtager med samme kreditkort, så er du nødt til at anmelde gaverne over 2 dage, når du bruger den digitale løsning. 
  • 100.001 kr. eller derover, skal gaveafgiften betales enten via netbank eller pengeinstitut. Læs mere under afsnittet Anmeld og betal gaveafgift af andre gaver.
   Bemærk: Gaveafgiften skal betales og modtages hos Skattestyrelsen samme dag, som gaveanmeldelsen er indsendt via den digitale løsning.

  Bemærk: Den digitale gaveanmeldelsesblanket fungerer bedst, hvis du anvender enten Google Chrome eller Firefox som internetbrowser. Den digitale løsning er ikke egnet til smartphones.

  Ønsker du ikke at bruge den digitale gaveanmeldelsesblanket til at anmelde gaven, skal du i stedet anmelde gaven på disse blanketter:

  Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.


  Brug blanketten herunder til at anmelde gaven, hvis den er givet i forbindelse med overdragelse af fx en ejendom, et landbrug, en virksomhed eller kapitalandele:

  Skal du selv betale gaveafgiften, betaler du den enten via netbank eller dit pengeinstitut - følg vejledningerne herunder.

  Sådan betaler du via netbank:
  Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at indbetalingen er gaveafgift, og hvem der er giver og modtager af gaven med CPR-numre.

  Sådan betaler du via pengeinstitut:
  Brug kortart 73 og indbetal til kreditornummer 8140 6731. Skriv at indbetalingen er gaveafgift, og hvem der er giver og modtager af gaven med CPR-numre. Bemærk: Det oplyste nummer er ikke et kontonummer, men et kreditornummer.

  Sådan betaler du fra udlandet:
  Indbetal til:

  Danske Bank
  Kontohaver: Skatteforvaltningen
  IBAN: DK72 0216 4069 0628 81
  SWIFT/BIC-kode: DABADKKK

  Skriv i tekstfeltet, at indbetalingen er gaveafgift, og hvem der er giver og modtager af gaven med anførsel af jeres CPR-numre.

  Bemærk: Gaveafgiften skal betales og modtages hos Skattestyrelsen samme dag, som gaveanmeldelsen er indsendt. Anmeldes og betales der for sent, skal der betales renter. Skattestyrelsen opkræver renterne særskilt.

  Ønsker du ikke at bruge den digitale gaveanmeldelsesblanket til at anmelde gaven, skal du i stedet anmelde gaven på en af følgende blanketter:

  Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

  Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af fx en faktura.

  Værdipapirer og aktiver

  Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven gives. Gaven er givet, når gavemodtager orienteres om gaven.

  Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor gaven gives.

  Brugsværdi

  Hvis fx forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

  Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger årets afgiftsfrie beløb, kan du bede om at få et bindende svar.

  Fast ejendom

  Du skal altid gaveoverdrage fast ejendom til handelsværdien. Hvis boligen ikke er vurderet som udlejet, kan du som udgangspunkt gaveoverdrage ejendommen til et beløb, der ligger inden for +/- 20 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering for ejendomme, der er vurderet efter den nye vurderingslov med vurderingstermin 1. januar 2020.

  Er ejendommen ikke vurderet efter den nye vurderingslov, kan den som udgangspunkt gaveoverdrages til et beløb, der ligger inden for +/- 15 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Dette gælder i begge tilfælde ikke, hvis der er særlige omstændigheder, der tyder på, at denne værdi ikke er udtryk for ejendommens reelle handelsværdi.

  Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

  Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales gaveafgift til Danmark.

  Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven består af følgende aktiver beliggende her i landet:

  • fast ejendom
  • tilbehør til fast ejendom
  • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.

  Gaver sendt fra lande uden for EU

  Almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, ved fratrædelse, jubilæer, lignende lejlighedsgaver og reklamegaver af beskeden værdi er skattefri.

  Får du en gave, som er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven på din årsopgørelse i rubrik 20 (felt 250 på forskudsopgørelsen). Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på 72 22 28 28.

  Læs mere om lejlighedsgaver i Den juridiske vejledning.

  Hvis du får et produkt, et gavekort eller et engangsbeløb som betaling for udført arbejde, skal du altid betale skat af det . Det kan fx være:

  • Undervisning
  • Foredrag
  • Betaling for anmeldelser af produkter eller omtale af virksomheder på sociale medier. Det samme gælder, hvis du får produkter tilsendt, for at du kan anmelde dem på sociale medier som fx YouTube, Instagram eller på din blog.

  Det gælder alle typer produkter, både:

  • Gavekort og engangsbeløb
  • Fysiske produkter, fx vin, møbler og skønhedsprodukter
  • Oplevelser, fx billetter til festivaler, middage og ferierejser

  Sådan betaler du skat

  Du betaler skat ved at oplyse beløbet eller værdien af de produkter, oplevelser, gavekort eller engangsbeløb, du har modtaget, på din årsopgørelse.

  Du skal oplyse:

  • værdien af produkter, oplevelser og gavekort i rubrik 20 på din årsopgørelse (felt 250 på forskudsopgørelsen).
  • engangsbeløb i rubrik 15 på din årsopgørelse (felt 207 på forskudsopgørelsen).

  Sådan fastsætter du værdien

  Om du har modtaget et produkt eller en gave, har betydning for, hvordan du fastsætter værdien af produktet eller gaven.

  Vi skelner mellem:

  •    Produkter, der er modtaget som betaling.
  •    Gaver, som afsenderen giver uopfordret eller af gavmildhed.

  Læs om reglerne, og hvordan du fastsætter værdien nedenfor.

  Du fastsætter produktets værdi ud fra, hvad det koster at købe produktet i fx en butik eller på nettet (produktets markedsværdi). Det gælder uanset, om du skal anmelde fysiske produkter eller oplevelser.

  Aftaler du fx med en virksomhed, at du modtager et produkt, så du kan omtale eller anmelde det på et socialt medie som fx YouTube, Instagram eller din blog, skal du oplyse markedsværdien af dette produkt i rubrik 20 på din årsopgørelse (felt 250 på forskudsopgørelsen). 

  Eksempel:

  Efter aftale med en virksomhed, modtager du et par sneakers, som du skal omtale på din YouTube-kanal. Som betaling får du point, du kan bruge til at vælge et produkt i en pointshop. Du fastsætter værdien af både sneakers og produktet, du valgte i pointshoppen, til markedsværdien. Markedsværdien er det beløb, det ville koste at købe tingene i en butik eller på nettet. Du lægger de to beløb sammen og skriver dem i rubrik 20 på din årsopgørelse.

  I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at lave et skøn for at fastsætte værdien. Det kan fx være for bøger stemplet som anmeldereksemplarer, hvor der ikke er fastsat en markedsværdi, selvom det er almindeligt, at denne type bøger sælges i antikvariater. Markedsværdien må derfor fastsættes ud fra et skøn af, hvad en bog, der er påstemplet "anmeldereksemplar", kan købes for i et antikvariat. Der vil i denne forbindelse være taget hensyn til, at det reducerer bogens værdi, at den er stemplet som anmeldereksemplar.

  Du skal som udgangspunkt betale skat af gaver. Der er tale om en gave, når du af gavmildhed modtager et engangsbeløb, produkter eller oplevelser, uden at der stilles krav om en modydelse.

  Hvis du på forhånd har aftalt med giveren, at du skal have et bestemt produkt som betaling for dit arbejde, er der ikke tale om en gave. Du skal i stedet følge vejledningen i afsnittet ovenfor Produkter: Sådan fastsætter du værdien.

  Har gaven subjektiv værdi eller markedsværdi?

  Modtager du en gave, altså uden at giveren har et krav om at få noget til gengæld, skal du vurdere, hvad gaven er værd for dig. Det kalder vi den subjektive værdi. Værdien skal du oplyse i rubrik 20 på din årsopgørelse (felt 250 på forskudsopgørelsen).

  Modtager du en gave, der let kan sælges til et beløb tæt på markedsværdien, fx smykker af ædelmetal, en mobiltelefon eller møbler, der er designklassikere, vil der typisk ikke kunne fastsættes en subjektiv værdi (værdien for dig), der er meget lavere end markedsværdien. Markedsværdien vil sige det beløb, gaven ville koste, hvis du skulle købe den i en butik eller på nettet.

  En gave, som har en beskeden værdi og er givet ved en særlig lejlighed, er skattefri. Det kunne fx være en jubilæumsgave fra en samarbejdspartner.

  Har du uden forudgående aftale fået tilsendt et produkt fra en virksomhed, som du har ret til at beholde, selv om du ikke omtaler det på et socialt medie eller på din blog, kan der være tale om en gave. Du vil derfor kunne værdiansætte gaven til den subjektive værdi (værdien for dig).

  Er produktet let omsætteligt som fx smykker af ædelmetal, en mobiltelefon eller møbler, der er designklassikere, vil det dog ikke kunne ansættes til en subjektiv værdi, der er meget lavere end markedsværdien. Hvis det er underforstået, at produktet skal omtales, hvis det skal beholdes, vil produktet udgøre et vederlag for en modydelse, hvorfor produktet skal værdiansættes til markedsværdien.

  Er du i tvivl?

  Er du fortsat i tvivl, kan du få hjælp af en medarbejder fra Skattestyrelsen på 72 22 28 28.

  Indsamlede penge er kun skattefri, hvis enten:

  • de alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
  • de er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
  • de er givet til efterladte til personer, der er død af alvorlig sygdom eller tilskadekomst. 
  • de er givet til personer eller efterladte til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

  Der er også et krav, at pengene er givet én gang for alle, at indsamlingen er foregået blandt en større personkreds, og at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. I visse situationer skal indsamlingsnævnet give tilladelse til indsamlingen.

  Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag til indsamlingen.

  Indsamlede penge til andre formål skal modtageren betale skat af.

  Er du i tvivl, om de indsamlede penge er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 28 28.

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.