Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til os. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget.

Loading...

Beregningen er vejledende og viser gaveafgiften på kontantgaver i de almindeligste tilfælde. Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning og i Boafgiftsloven (Retsinformation).

Betal gaveafgift af kontantgaver, værdipapirer og andet, fx bil og båd

Når du skal betale gaveafgift af kontantgaver, skal du udfylde vores digitale blanket herunder. Du betaler også gaveafgiften via blanketten:

07.016 - Kontantgaver (pengegaver), værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked og andet, fx bil og båd 

Betal gaveafgift af andre gaver end kontanter

Du betaler gaveafgift af andre gaver end kontanter, fx overdragelse af virksomhed, via enten netbank eller dit pengeinstitut. Du skal betale gaveafgiften samtidig med, at du sender gaveanmeldelsen.

Hent gaveanmeldelse 07.016 B

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Sådan betaler du via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift, og skriv givers og modtagers cpr-numre.

Sådan betaler du via pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift og givers og modtagers cpr-numre.

Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af for eksempel en faktura.

Værdipapirer og aktiver

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven modtages.

Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis for eksempel forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger den skattefrie grænse på 69.500 kr. i 2022 (68.700 kr. i 2021), kan du bede om at få et bindende svar.

Fast ejendom

Du skal altid gaveoverdrage fast ejendom til markeds-/handelsværdien. Hvis boligen ikke er vurderet som udlejet, kan du som udgangspunkt gaveoverdrage ejendommen til et beløb, der ligger inden for +/- 15 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering.
Du kan dog ikke gaveoverdrage ejendommen til et beløb, der ligger inden for +/- 15 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering, hvis der er særlige omstændigheder, der tyder på, at denne værdi ikke er udtryk for ejendommens reelle markeds-/handelsværdi.

Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven består af følgende aktiver beliggende her i landet:

 • fast ejendom
 • tilbehør til fast ejendom
 • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.

Gaver sendt fra lande uden for EU

Almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, ved fratrædelse, jubilæer, lignende lejlighedsgaver og reklamegaver af beskeden værdi er skattefri.

Får du en gave, som er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven på din årsopgørelse i rubrik 20 (felt 250 på forskudsopgørelsen). Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

Læs mere om lejlighedsgaver i Den juridiske vejledning.

Hvis du får et produkt, et gavekort eller et engangsbeløb som betaling for udført arbejde, skal du altid betale skat af det . Det kan fx være:

 • Undervisning
 • Foredrag
 • Betaling for anmeldelser af produkter eller omtale af virksomheder på sociale medier. Det samme gælder, hvis du får produkter tilsendt, for at du kan anmelde dem på sociale medier som fx YouTube, Instagram eller på din blog.

Det gælder alle typer produkter, både:

 • Gavekort og engangsbeløb
 • Fysiske produkter, fx vin, møbler og skønhedsprodukter
 • Oplevelser, fx billetter til festivaler, middage og ferierejser

Sådan betaler du skat

Du betaler skat ved at oplyse beløbet eller værdien af de produkter, oplevelser, gavekort eller engangsbeløb, du har modtaget, på din årsopgørelse.

Du skal oplyse:

 • værdien af produkter, oplevelser og gavekort i rubrik 20 på din årsopgørelse (felt 250 på forskudsopgørelsen).
 • engangsbeløb i rubrik 15 på din årsopgørelse (felt 207 på forskudsopgørelsen).

Sådan fastsætter du værdien

Om du har modtaget et produkt eller en gave, har betydning for, hvordan du fastsætter værdien af produktet eller gaven.

Vi skelner mellem:

•    Produkter, der er modtaget som betaling.
•    Gaver, som afsenderen giver uopfordret eller af gavmildhed.

Læs om reglerne, og hvordan du fastsætter værdien nedenfor.

Du fastsætter produktets værdi ud fra, hvad det koster at købe produktet i fx en butik eller på nettet (produktets markedsværdi). Det gælder uanset, om du skal anmelde fysiske produkter eller oplevelser.

Aftaler du fx med en virksomhed, at du modtager et produkt, så du kan omtale eller anmelde det på et socialt medie som fx YouTube, Instagram eller din blog, skal du oplyse markedsværdien af dette produkt i rubrik 20 på din årsopgørelse (felt 250 på forskudsopgørelsen). 

Eksempel:

Efter aftale med en virksomhed, modtager du et par sneakers, som du skal omtale på din YouTube-kanal. Som betaling får du point, du kan bruge til at vælge et produkt i en pointshop. Du fastsætter værdien af både sneakers og produktet, du valgte i pointshoppen, til markedsværdien. Markedsværdien er det beløb, det ville koste at købe tingene i en butik eller på nettet. Du lægger de to beløb sammen og skriver dem i rubrik 20 på din årsopgørelse.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at lave et skøn for at fastsætte værdien. Det kan fx være for bøger stemplet som anmeldereksemplarer, hvor der ikke er fastsat en markedsværdi, selvom det er almindeligt, at denne type bøger sælges i antikvariater. Markedsværdien må derfor fastsættes ud fra et skøn af, hvad en bog, der er påstemplet "anmeldereksemplar", kan købes for i et antikvariat. Der vil i denne forbindelse være taget hensyn til, at det reducerer bogens værdi, at den er stemplet som anmeldereksemplar.

Du skal som udgangspunkt betale skat af gaver. Der er tale om en gave, når du af gavmildhed modtager et engangsbeløb, produkter eller oplevelser, uden at der stilles krav om en modydelse.

Hvis du på forhånd har aftalt med giveren, at du skal have et bestemt produkt som betaling for dit arbejde, er der ikke tale om en gave. Du skal i stedet følge vejledningen i afsnittet ovenfor Produkter: Sådan fastsætter du værdien.

Har gaven subjektiv værdi eller markedsværdi?

Modtager du en gave, altså uden at giveren har et krav om at få noget til gengæld, skal du vurdere, hvad gaven er værd for dig. Det kalder vi den subjektive værdi. Værdien skal du oplyse i rubrik 20 på din årsopgørelse (felt 250 på forskudsopgørelsen).

Modtager du en gave, der let kan sælges til et beløb tæt på markedsværdien, fx smykker af ædelmetal, en mobiltelefon eller møbler, der er designklassikere, vil der typisk ikke kunne fastsættes en subjektiv værdi (værdien for dig), der er meget lavere end markedsværdien. Markedsværdien vil sige det beløb, gaven ville koste, hvis du skulle købe den i en butik eller på nettet.

En gave, som har en beskeden værdi og er givet ved en særlig lejlighed, er skattefri. Det kunne fx være en jubilæumsgave fra en samarbejdspartner.

Har du uden forudgående aftale fået tilsendt et produkt fra en virksomhed, som du har ret til at beholde, selv om du ikke omtaler det på et socialt medie eller på din blog, kan der være tale om en gave. Du vil derfor kunne værdiansætte gaven til den subjektive værdi (værdien for dig).

Er produktet let omsætteligt som fx smykker af ædelmetal, en mobiltelefon eller møbler, der er designklassikere, vil det dog ikke kunne ansættes til en subjektiv værdi, der er meget lavere end markedsværdien. Hvis det er underforstået, at produktet skal omtales, hvis det skal beholdes, vil produktet udgøre et vederlag for en modydelse, hvorfor produktet skal værdiansættes til markedsværdien.

Er du i tvivl?

Er du fortsat i tvivl, kan du få hjælp af en medarbejder fra Skattestyrelsen på 72 22 28 28.

Indsamlede penge er kun skattefri, hvis enten:

 • de alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
 • de er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
 • de er givet til efterladte til personer, der er død af alvorlig sygdom eller tilskadekomst. 
 • de er givet til personer eller efterladte til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

Der er også et krav, at pengene er givet én gang for alle, at indsamlingen er foregået blandt en større personkreds, og at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. I visse situationer skal indsamlingsnævnet give tilladelse til indsamlingen.

Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag til indsamlingen.

Indsamlede penge til andre formål skal modtageren betale skat af.

Er du i tvivl, om de indsamlede penge er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.