Når du rekrutterer forskere eller  højtlønnede medarbejdere fra udlandet, kan de vælge at betale skat efter forskerskatteordningen (forskerordningen). Det betyder, at de i op til 7 år betaler 32,84 % af deres løn (bruttoskat på 27 % + am-bidrag). Medarbejderne kan ikke få fradrag af nogen art.

Der er en række betingelser for at blive omfattet af forskerskatteordningen (forskerordningen), som både du og medarbejderne skal leve op til - alt efter om medarbejderne er forskere eller højtlønnede.

 • Ansætter du forskere, som ikke har et nordisk (EØS) eller EU-pas, skal du sikre dig, at de har opholds- og arbejdstilladelse, fx ved at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (nyidanmark.dk)
 • Forskere må inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen hverken have været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig til Danmark af løn eller erhvervsindkomst mv. Forskere må dog gerne have haft indkomst som gæsteunderviser eller lignende ved et universitet eller en forskningsinstitution i højst 12 måneder inden for de seneste 10 år.
 • Forskeren må gerne have været fuld skattepligtig af indkomst som gæsteunderviser eller lignende ved et universitet eller en forskningsinstitution i højst 12 måneder, hvis indkomsten udelukkende kommer fra udlandet.
 • Forskere må først blive skattepligtige til Danmark, når de starter arbejdet under forskerskatteordningen.
 • Hvis forskerne flytter til Danmark, må de tidligst flytte hertil 1 måned før deres første arbejdsdag.
 • Forskernes kvalifikationer skal være godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller Danmarks Frie Forskningsfond.
 • Forskerne skal udføre forskningsarbejde.

Læs mere i vejledningen om forskerskatteordningen

Registrer en godkendt forsker under forskerskatteordningen via blanket 01.012 A

 • Ansætter du en medarbejder, som ikke har et nordisk (EØS) eller EU-pas, skal du sikre dig, at medarbejderen har opholds- og arbejdstilladelse, fx ved at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (nyidanmark.dk).
 • Medarbejderne må inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen hverken have været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig til Danmark af løn eller erhvervsindkomst mv.
 • Medarbejderne må først blive skattepligtige til Danmark, når de starter arbejdet under forskerskatteordningen.
 • Hvis medarbejderne flytter til Danmark, må de tidligst flytte hertil 1 måned før deres første arbejdsdag.
 • Medarbejderne må ikke have - eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen have haft - direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på virksomheden.
 • Medarbejderne skal inden for kalenderåret i gennemsnit have en løn på minimum 72.500 kr. i 2023 (70.400 kr. i 2022) pr. måned efter fradrag af ATP. Her skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at ferie uden løn - fordi medarbejderen endnu ikke har optjent ferie - kan være årsag til, at minimumslønnen ikke er opfyldt. Vær også opmærksom på, at medarbejdernes eget bidrag til en pensionsordning med bortseelsesret, ikke kan medregnes i opfyldelse af minimumslønnen, ligesom ikke garanterede løndele som fx bonus ikke kan medregnes. Minimumslønnen skal være sikret i kontrakten, inden den ansatte starter i ansættelsen.

Læs mere i vejledningen om forskerskatteordningen

Registrer en højtlønnet medarbejder under forskerskatteordningen via blanket 01.012 B

Det du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når du har medarbejdere på bruttoskatteordningen

Ordningen gælder for:

 • Højtlønnede medarbejdere, der er omfattet af kravet om minimumsløn.
 • Forskere, der er godkendt af den offentlige forskningsinstitution, de arbejder på.
 • Forskere, der har søgt om forskningsfondens godkendelse senest 1 måned efter ansættelsens start, og er blevet godkendt.

Det er jeres virksomhed og den ansattes ansvar, at alle betingelserne for beskatning efter bruttoskatteordningen løbende er opfyldt. Skattestyrelsen kan til enhver tid efterprøve, om betingelserne er opfyldt.

Proceduren når medarbejderen registreres

 1. Søg om registrering af medarbejderen på bruttoskatteordning.
 2. Du modtager en tilbagemelding inden for en måned. Vi kan tidligst oprette et skattepersonnummer 21 arbejdsdage før ansættelsens påbegyndelse. Herefter får du en "Meddelelse om dansk skattepersonnummer".
 3. Du modtager en registrering af medarbejderen på forskerskatteordningen

Når personen har et personnummer/skattepersonnummer, kan du indberette løn, der skal beskattes efter bruttoskatteordningen. Dette kan også gøres, selvom vi endnu ikke har registreret den ansatte som omfattet af bruttoskatteordningen. Hvis det viser sig, at den ansatte ikke kan blive omfattet af bruttoskatteordningen, hæfter både I og den ansatte for den A-skat, der mangler at blive betalt.

Sådan får medarbejderen en rigtig årsopgørelse

 1. Skattestyrelsen registrerer medarbejderen på ordningen.
 2. Indberet lønnen i eIndkomst med indkomsttype (Beskæftigelseskode) "08". Du skal indeholde 8 % am-bidrag, ATP-bidrag og 27 % A-skat. Ud over beskæftigelseskoden skal du indberette lønnen i samme felter som for de øvrige ansatte. Du skal ikke hente et skattekort.
  Har du spørgsmål om løn til ansatte (eIndkomst) så ring direkte til 72 22 28 24.
 3. Indberet lønnen på det cvr- eller se-nummer, der er registreret for medarbejderen.
 4. Indberet al løn og feriepenge i den periode, medarbejderen er omfattet af bruttoskatteordningen. Indberetter du løn uden for den periode, hvor den ansatte er omfattet af bruttoskatteordningen, bliver denne løn beskattet efter de almindelige regler.

Bemærk ved ophør: Opgjorte feriepenge indberettes i den sidste måned, medarbejderen er ansat.

Beskatning under ordningen og beskatning efter de almindelige danske skatteregler

Am-bidrag og bruttoskat beregnes af medarbejderens A-indkomst fra virksomheden. Medarbejderen har ingen fradrag ved beregning af bruttoskatten.

Indbetalinger på en skattepligtig pension (pensionsbeskatningslovens § 53 A) er også en del af det vederlag, som skal beskattes efter bruttoskatteordningen. Det er dig som arbejdsgiver, der skal indeholde skatten og bidraget.

B-indkomst som fx fri bolig og fri kost er ikke omfattet af bruttoskatteordningen, men beskattes efter de almindelige danske skatteregler. Der skal dannes en forskudsopgørelse til den ansatte med disse indkomster.

Medarbejdere på bruttoskatteordningen kan, på samme måde som andre medarbejdere, få skattefrie godtgørelser til kost, logi og transport efter de almindelige regler.

Periode under bruttoskatteordningen

Medarbejderen kan være omfattet af bruttoskatteordningen i én eller flere perioder af højst 84 måneders samlet varighed.
Du skal give besked, hvis den ansatte fratræder stillingen på et andet tidspunkt, end du tidligere har oplyst.

Specielle betingelser for henholdsvis forskere og højtlønnede medarbejdere

Højtlønnede medarbejdere

Som et gennemsnit for 2023 skal medarbejderens bruttoindtægt udgøre et beløb på mindst 72.500 kr. om måneden (70.400 kr. om måneden i 2022) efter fradrag af ATP-bidrag. Beløbet indeksreguleres årligt.

Disse indtægter indgår i opgørelsen af A-indkomsten:

 • Pengebeløb i form af fx løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme og provision
 • Når jeres virksomhed dækker den ansattes private udgifter til fx:
  • egen (leje-)bolig
  • flytning
  • skole
  • egen telefon
 • Disse frie personalegoder er A-indkomst og skal beskattes under ordningen:
  • fri bil
  • fri telefon
  • betalt sundhedsforsikring og betalt sundhedsbehandling
 • Indbetalinger på en skattepligtig pension (pensionsbeskatningslovens § 53 A). Det er arbejdsgiver, der skal indeholde am-bidraget og skatten af pensionsbidraget.

Forskere, ansat hos universiteter eller andre offentlige forskningsinstitutioner

Visse universiteter og offentlige forskningsinstitutioner kan selv godkende den ansattes kvalifikationer som forsker.

Ansættelsen skal være som forsker, således som det er defineret i det relevante stillingsstruktur­cirkulære.

Se Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E. BEK nr 216 af 01/03/2013

Forskere, ansat hos en arbejdsgiver, der IKKE er en offentlig forskningsinstitution

Registrering af den ansatte er foretaget under forudsætning af, at kvalifikationer som forsker er godkendt af Forskningsfonden, og at forskeren skal udføre forskningsarbejde. Det er en betingelse, at forskeren har ansøgt forskningsfonden inden 1 måned efter ansættelsens begyndelse.

Hvis kontrakten ændres, skal I være opmærksomme på, at der på ny skal indhentes godkendelse hos Forskningsfonden.

På grund af situationen med corona/COVID-19 var der særlige betingelser for forskerskatteordningen i perioden 9. marts til 30. juni 2020:

 • Der ses bort fra ophør af begrænset skattepligt ved vurderingen af, om en forsker eller højtlønnet medarbejder er skattepligtig til Danmark. Det gælder, hvis ansættelsesforholdet er indgået senest den 8. marts 2020. Hvis der ses bort fra skattepligtens ophør i en periode, tæller denne periode stadig med ved opgørelsen af maksimumperioden under ordningen. 
 • Der ses bort fra ophold i et andet land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Det gælder i forhold til vurderingen af, om beskatningsretten til en forsker eller nøglemedarbejders lønindkomst er overgået til udlandet, Færøerne eller Grønland for mere end 30 dage inden for kalenderåret. Det er en betingelse, at ansættelsesforholdet er indgået senest den 8. marts 2020.
 • Der ses bort fra manglende opfyldelse af vederlagskravet. Det betyder, at en medarbejder fortsat kan være omfattet af Forskerskatteordningen, hvis vederlagskravet er opfyldt i den øvrige del af kalenderåret, efter samme model som allerede gælder i barselsperioder. Det er en betingelse, at ansættelsesforholdet er indgået senest den 8. marts 2020.
 • Den periode på en måned, der accepteres fra ophør af en ansættelse til påbegyndelse af en ny ansættelse under ordningen, bliver forlænget. Et nyt ansættelsesforhold, der skulle have været tiltrådt i perioden fra og med 9. marts til og med 30. juni 2020, vil således kunne omfattes af Forskerskatteordningen, hvis ansættelsesforholdet tiltrædes senest en måned efter corona-periodens udløb, dvs. den 1. august 2020. Det er en betingelse, at ansættelsesforholdet indgås forud for eller i den nævnte periode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.