Skattekontoen giver dig et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra os.

Se vores video Forstå Skattekontoen på under 2 minutter, som hjælper dig i gang med at bruge Skattekontoen.

(1:50 minutter)

Se din Skattekonto i TastSelv Erhverv

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

Du kan også se eventuel gæld, som vi har sendt til inddrivelse.

Du har en Skattekonto pr. cvr-nr. eller SE-nr. Har din virksomhed flere SE-numre, har du en Skattekonto pr. SE-nr.

Har du en personligt ejet virksomhed, er din B-skat ikke omfattet af Skattekontoen. B-skat skal du stadig betale via din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

Liste over afgifter og skatter omfattet af Skattekontoen

Betaling til Skattekontoen

  • Du indberetter via TastSelv Erhverv.
  • Du vil få påmindelsesmails fra TastSelv Erhverv, når det er tid til at indberette.

Sådan ser en indberetning ud på Skattekontoen

Når du har indberettet, vil du normalt kunne se din indberetning dagen efter på din Skattekonto.

Hvis du har indberettet, at du skal betale et beløb, vil beløbet stå som et negativt beløb. En opkrævning er altså et minus på kontoen.

Hvis du har indberettet, at du skal have et beløb tilbage, altså et tilgodehavende, vil beløbet stå som et positivt beløb. Et tilgodehavende er altså et plus på kontoen.

Hvis du indberetter, at du skal betale, inden indberetnings- og betalingsfristen, vil beløbet stå som en negativ, fremtidig postering på Skattekontoen. Beløbet flytter op under Aktuelle posteringer, når datoen for sidste rettidige betalingsdato nås.

Hvis du indberetter, at du skal have penge tilbage, vil beløbet stå som en positiv, fremtidig postering på Skattekontoen uden en dato. Når beløbet bliver godkendt, flytter beløbet op under Aktuelle posteringer, og datoen vil være identisk med godkendelsesdatoen.

Betaling til Skattekontoen

Hvis du ikke indberetter

Hvis du ikke indberetter, laver vi en foreløbig fastsættelse. Den foreløbige fastsættelse vil indgå på Skattekontoen på samme måde, som hvis du havde indberettet. Når vi modtager din indberetning, erstatter din indberetning den foreløbige fastsættelse.

Penge til gode udbetales til virksomhedens NemKonto

Har din virksomhed en positiv saldo på Skattekontoen, udbetales beløbet til virksomhedens NemKonto inden for fem hverdage.

Det gælder også, hvis den positive saldo skyldes, at du har indbetalt for tidligt, dvs. mere end fem hverdage før et beløb har betalingsfrist. Ifølge Opkrævningsloven må myndigheder som Skattestyrelsen ikke beholde virksomhedernes penge mere end fem hverdage - derefter skal vi tilbagebetale dem.

Men hvis det indbetalte beløb er mindre end virksomhedens udbetalingsgrænse, bliver beløbet ikke tilbagebetalt - selvom det er indbetalt for tidligt. Ønsker du at indbetale mere end fem hverdage før betalingsfristen, kan du derfor med fordel hæve udbetalingsgrænsen.

Se vores video om, hvad der sker, når du har penge til gode.

(1:33 minutter)

Du kan ændre din udbetalingsgrænse

Hvis du ikke selv har sat en udbetalingsgrænse, vil alle tilgodehavender over 200 kr. blive udbetalt. Udbetalingsgrænsen kan normalt højst være 200.000 kr., og vi giver ikke dispensation til at forhøje grænsen.

Eksempel: En virksomhed, som har en udbetalingsgrænse på 200.000 kr., og som har en saldo på 200.500 kr., får udbetalt 500 kr. Hvis saldoen er 200.190 kr., bliver de overskydende 190 kr. ikke udbetalt, da der ikke udbetales beløb på 200 kr. og derunder fra Skattekontoen.

Hvis du har sat en udbetalingsgrænse, men gerne vil have tilgodehavendet på virksomhedens Skattekonto udbetalt, skal du ændre udbetalingsgrænsen til 0 kr. I så fald kan du få udbetalt beløb på over 200 kr. Hvis du vil have udbetalt et beløb på 200 kr. og derunder, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Før du får pengene udbetalt

Du kan sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen ned, hvis du ønsker at få udbetalt hele eller dele af virksomhedens saldo.

Hvis der er ubetalte krav, som virksomheden skal betale indenfor 5 bankdage (fx betaling af moms), går der op til 5 dage fra betalingen af dette krav, før beløbet bliver udbetalt. Det gælder også, selvom et evt. resterende beløb på Skattekontoen kan dække det ubetalte krav.

Vi tjekker først, om du har gæld

Bemærk, at hvis din virksomhed har anden gæld, som er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, sættes udbetalingsgrænsen ud af kraft. Når vi har tjekket for eventuel gæld, sender vi pengene til udbetaling den næste bankdag, men alt efter hvilken bank du har, kan der godt gå en bankdag mere, før du kan se pengene på virksomhedens NemKonto.

Kreditrente

  • Fra 1. september 2015: 0 procent.
  • Fra 1. januar 2014 - 31. august 2015: 0,1 procent pr. måned, dog maksimalt af 5.000 kr.

Fra den 1. juli 2016 kom bagatelgrænsen på 200 kr., så det bliver nemmere for virksomhederne og for os:

  • Højere grænse i forhold til udbetalinger

  • Ingen rykkere på gæld på 200 kr. og derunder for ophørte virksomheder

  • Ingen renter på gæld på 200 kr. og derunder for ophørte virksomheder

  • Vi indtægtsfører beløb på 200 kr. og derunder efter 3 år for ophørte virksomheder, dvs. vi fjerner pengene fra virksomhedens Skattekonto og overfører dem til statskassen.

Ingen saldorenter hvis saldoen er 200 kr. eller derunder

Ophørte virksomheder med en saldo på 200 kr. eller derunder vil ikke blive tilskrevet saldorenter i den periode, hvor gælden er 200 kr. eller derunder.

Hvis virksomhedens gæld øges, bliver renter tilskrevet fra den dato, hvor gælden overstiger 200 kr. Omvendt vil rentetilskrivningen stoppe fra den dag, hvor beløbet ender på 200 kr. eller derunder.

Selvom dette kun vedrører saldorenter, så beregnes den samlede saldo ud fra alle fordringer inkl. toldfordringer

Eksempel: Virksomheden har en gæld på 175 kr., da de ophører den 31. juli 2016. Renteberegningen stopper samme dato, da beløbet er mindre end 200 kr. Den 1. august 2016 indsender virksomhedens revisor en momsefterangivelse på 180 kr. Efterangivelsen har sidste rettidige betalingsdag den 15. august 2016, og den betales ikke til tiden. Renteberegningen genoptages fra den 15. august 2016, da den samlede gæld nu er over 200 kr.

Toldrenter beregnes stadigvæk

Reglerne om ingen rentetilskrivning for gæld på 200 kr. og derunder gælder ikke toldrenter. Derfor beregnes der stadigvæk renter af toldfordringer, selvom saldoen er på 200 kr. eller derunder.

Eksempel 1: Den ophørte virksomhed har en gæld på 150 kr., der består af 60 kr. moms og 90 kr. told. Der beregnes toldrente af de 90 kr., men der beregnes ikke saldorente af de 60 kr.

Eksempel 2: En ophørt virksomhed har en samlet gæld på 210 kr., der består af en toldfordring på 110 kr., en toldfordring på 70 kr. og en momsfordring på 30 kr. Her beregnes saldorente af de 30 kr. og toldrente af de 110 kr. Der beregnes ikke rente af de 70 kr., da denne toldfordring er under minimumsgrænsen på 75 kr. (10 euro).

Indtægtsføring af beløb på 200 kr. og derunder

Ophørte virksomheder vil på grund af ændring af bagatelgrænsen på 200 kr. for udbetaling ikke få udbetalt beløb på 200 kr. eller derunder.

Ophørte virksomheder skal derfor kontakte os inden for 3 år efter deres afmeldelsesdato, hvis de vil have beløb på 200 kr. eller derunder udbetalt. Ellers vil vi indtægtsføre beløbet 3 år efter virksomhedens ophør, dvs. fjerne beløbet fra virksomhedens Skattekonto og overføre det til statskassen.

I arbejdet med at forbedre Skattekontoen har Skattestyrelsen fundet en risiko for, at der er sket fejl i opkrævninger på Skattekontoen.

Vi arbejder på at afdække risikoen fuldstændigt og udbedre eventuelle fejl. Fejlene kan omfatte:

  • Opkrævning og renteberegning af forældede foreløbige fastsættelser og efterangivelser, der ikke er betalt rettidigt, og som ikke er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen pga. Skattekontoens minimumsgrænse for inddrivelse på 5.000 kr.
  • Opkrævninger af renter for en for lang periode på krav om moms- og lønsumsafgift, der ikke er angivet rettidigt.

Skattestyrelsen kontakter de virksomheder, som er ramt af fejlene, direkte også i forhold til tilbagebetaling af eventuelt fejlopkrævede beløb.

Da fejlene endnu ikke er fuldstændig afdækkede, har vi ikke mulighed for at behandle henvendelser fra individuelle virksomheder på nuværende tidspunkt. 

Skattestyrelsen har konstateret, at der fra 2013 til 2019 har været problemer med den løbende renteberegning på Skattekontoen.

Fejlen betyder, at nogle virksomheder er blevet opkrævet for meget i rente, mens andre virksomheder er blevet opkrævet for lidt i rente. For de fleste virksomheder er der tale om et beløb under 100 kr. 

I 2019 konstaterede Skattestyrelsen desuden, at der i visse tilfælde kan være sket opkrævning af forældede krav. Denne problemstilling omfatter udover forældede rentekrav også forældede hovedkrav. 

Skattestyrelsen har rettet fejlene i Skattekontoen og igangsat en bagudrettet oprydning. Alle berørte virksomheder er identificeret og vil blive kompenseret, hvis de uberettiget er opkrævet for mange renter.

I takt med oprydningen, vil de berørte virksomheder blive orienteret direkte om fejlens betydning for den enkelte virksomhed og om Skattestyrelsens håndtering.

Oprydningen sker trinvist, og Skattestyrelsen kan derfor ikke behandle henvendelser fra individuelle virksomheder, da der ikke er foretaget en udredning af alle sager endnu. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.