Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb der gives til pensionister, førtidspensionister mv., som automatisk regnes med på forskudsopgørelsen. Beløbet afhænger af din indkomst.

Beløbet udgør 875 kr. i 2023 (875 kr. i 2022), og aftrappes med 7,5 procent af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 441.900 kr. i 2023 (429.200 kr. i 2022) - efter am-bidrag på 8 % er trukket fra.

Du skal være fuldt skattepligtig (eller grænsegænger) den første dag i indkomståret, for at få den grønne check.

Betaler du skat efter forskerordningen, får du ikke en grøn check.

Tillæg til grøn check

Tillæg til den grønne check gives ligeledes til pensionister, førtidspensionister mv., hvis du tjener mindre end 258.300 kr. i 2023 (250.800 kr. i 2022). Tillægget udgør årligt 280 kr.

Supplerende grøn check gives til personer med børn under 18 år. Beløbet afhænger af din indkomst, og hvor mange børn du har. Beløbet udgør 240 kr. for hvert barn, dog højst for 2 børn i alt 480 kr. (I 2022 var beløbet for pensionister mv. 220 kr. pr. barn og for ikke-pensionister 180 kr. pr. barn).

Der er følgende betingelser for at få grøn check for sine børn:

  1. Personen skal være fuldt skattepligtig (gælder også grænsegængere) den første dag i indkomståret
  2. Barnet skal være under 18 år ved indkomstårets udløb.
  3. Barnet skal være født senest den første dag i indkomståret.
  4. Barnet skal opholde sig her i landet den første dag i indkomståret, med mindre der er tale om et kortvarigt ophold i udlandet. Opholdsbetingelsen er dog også opfyldt, hvis barnet midlertidigt opholder sig i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der har til formål at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.
  5. Barnet må ikke have indgået ægteskab.
  6. Barnet må ikke være anbragt udenfor hjemmet, være optaget i en døgnforanstaltning eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.
  7. Personer, der har valgt beskatning efter forskerordningen, kan ikke få supplerende grøn check.

For personer med høje indkomster sker der en aftrapning af den supplerende grønne check.

  • For pensionister sker der aftrapningen med 7,5 procent af indkomster over 453.567 kr. i 2023 (440.867 kr. i 2022) - efter am-bidrag er trukket fra.
  • For ikke-pensionister sker der aftrapningen med 7,5 procent af indkomster over 441.900 kr. i 2023 (436.200 kr. i 2022) - efter am-bidrag er trukket fra.

Den supplerende grønne check deles ligeligt mellem forældre, der har fælles forældremyndighed. Det betyder, at begge forældre får udbetalt en halvdel hver - dvs. 120 kr. pr. barn, derfor er satserne halveret i forhold til tidligere år.

Fra indkomståret 2022 bliver den supplerende grønne check som udgangspunkt indregnet i forskudsopgørelsen hos den eller de forældre, som har forældremyndigheden over barnet, og som derfor modtager børne- og ungeydelse. Har den ene forældre den fulde forældremyndighed, modtager denne forælder alene supplerende grøn check for det pågældende barn.

Desuden gives supplerende grøn check til plejeforældre, jf. § 78 i lov om social service.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.