Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Med Bogføringsguiden kan du få hjælp til, hvordan du bogfører dine bilag korrekt og får de rigtige fradrag for din virksomheds udgifter.

Du kan få fradrag for fx:

 • Varekøb, dvs. udgifter til varer, som du sælger
 • Inventar og maskiner
 • Revisor- og advokatudgifter
 • Telefon- og internetudgifter
 • Husleje for lokaler
 • El og varme
 • Reparation og vedligeholdelse af lokaler
 • Forsikringer

Du kan ikke trække private udgifter fra - det vil fx sige ting, du køber gennem virksomheden, men kun bruger privat. Er udgiften både erhvervsmæssig og privat, kan du trække den erhvervsmæssige andel fra.

Du kan også trække momsen fra på nogle af din virksomheds udgifter.

Tjek, om en virksomhed er registreret for moms eller har ansatte

Du kan tjekke, om de virksomheder, du samarbejder med, er registreret for moms, eller om de er registreret som arbejdsgiver - altså har ansatte. Hvis virksomheden ikke er registreret, kan du risikere at miste dit fradrag.

Tjek, om virksomheden er registreret for moms i Danmark

Tjek, om er virksomheden er registreret som arbejdsgiver og har ansatte

Hvis du samarbejder med en udenlandsk virksomhed, har du mulighed for at kontrollere, om de er momsregistreret i deres hjemland. Der kan være krav om, at den udenlandske virksomhed skal være registreret i RUT (Registeret over udenlandske tjenesteydere).

Tjek momsnumre i EU/EØS (ec.europa.eu)

Tjek, om udenlandske virksomheder står i RUT (virk.dk), og læs om reglerne

De udgifter, du kan få fradrag for, trækker du fra i dit årsregnskab ved at skrive dem ind som en udgift. På den måde vil dine fradragsberettigede udgifter være trukket fra i dit overskud eller underskud (årets resultat), som du oplyser på dit oplysningsskema (det der tidligere var kendt som selvangivelsen).

Læs om skat af egen virksomhed

Læs om bogføring og regnskab

I de fleste tilfælde kan du få fradrag for de omkostninger, du har haft inden for de seneste seks måneder, før du startede virksomheden. Det kan fx være:

 • Husleje for lokaler
 • Telefon
 • Løn
 • Reklame

Jo tættere på opstarten udgifterne er betalt, desto større er sandsynligheden for, at du får fradrag

Du kan ikke få fradrag for udgifter til fx revisor, advokat og markedsundersøgelser.

Driftsudgifter er udgifter til din løbende drift i virksomheden, fx udgifter til leje af lokaler, småaktiver og afskrivninger. De udgifter kan du trække fra i dit årsregnskab.

Driftsmidler er fx maskiner, biler og inventar, som er en del af dine driftsudgifter. Du kan trække udgiften til et driftsmiddel fra i dit årsregnskab som småaktiv, så længe udgiften er under 32.000 kr. i 2023 (31.000 kr. i 2022) og er købt i samme år. Hvis udgiften er over 32.000 kr. (2023), skal du i stedet afskrive på driftsmidlet med et årligt beløb.

Beløbsgrænsen afhænger af, om du er momsregistreret. Hvis du er momsregistreret, er beløbsgrænsen købsprisen ekskl. moms. Er du ikke er momsregistreret, er beløbsgrænsen købsprisen inkl. moms.

Eksempel

Er du momsregistreret kan du købe fx en maskine til 32.000 kr. ekskl. moms i 2023 (40.000 kr. inkl. moms).

Er du ikke momsregistreret kan du kun købe fx en maskine til 25.600 kr. ekskl. moms i 2023 (32.000 kr. inkl. moms).

Fradrag for småaktiver

Driftsmidler med en kort levetid (under 3 år) og småaktiver, der koster max 32.000 kr. i 2023 (31.000 kr. i 2022), kan du fuldt ud trække fra i samme år, det er købt (indtil den 23. november 2020 var grænsen 14.100 kr.).

Det anses for ét driftsmiddel, hvis du køber ting i et samlesæt eller ting, der er bestemt til at fungere sammen med noget andet, fx en computer sammen med en printer eller en reol i et reolsystem.

Du skal derfor se på den samlede udgift for de to ting, når du vurderer, hvordan du vil afskrive på det, og om det er over eller under grænsen for småaktiver på 32.000 kr. (2023).

Fradrag for større udgifter

Overstiger en udgift 32.000 kr. i 2023 (31.000 kr. i 2022), kan du ikke trække udgiften fra med det samme (straksafskrivning). Du skal i stedet fordele udgiften over en årrække, som kaldes afskrivning. Du kan afskrive med max 25 % om året.

Har du flere udgifter, der overstiger beløbsgrænsen, lægger du beløbene sammen til ét beløb, som du samlet afskriver på. Det hedder saldoprincippet.

Du kan sagtens afskrive med en mindre procent, fx hvis din virksomheds indtægt er lav et år, og du ikke har brug for så store fradrag. Årene efter kan du sætte afskrivningsprocenten op, men til max 25 %.

Når beløbet på et tidspunkt kommer under beløbsgrænsen på 32.000 kr. i 2023 (31.000 kr. i 2022), kan du trække hele beløbet fra på én gang.

Eksempel på afskrivning

 • Købspris på maskinen er 100.000 kr.
 • Afskrivningen er 100.000 kr. x 0,25 (25 %) = 25.000 kr.
 • Restsaldo pr. 31. december: 100.000 kr. - 25.000 kr. = 75.000 kr.

Næste år kan du igen afskrive 25 % af restsaldoen. Hvis du i forhold til eksemplet ovenfor har 75.000 kr. stående på din restsaldo, betyder det, at du året efter kan trække 18.750 kr. fra.

Når du er nået under beløbsgrænsen på 32.000 kr. (2023) for småaktiver, kan du trække hele restsaldoen fra i dit årsregnskab.

Ny regel om forhøjet afskrivningsgrundlag på fabriksnye grønne driftsmidler

Der er vedtaget en ny regel om at forhøje afskrivningsgrundlaget til 116 %, når du køber fabriksnye grønne driftsmidler eller inventar. Du kan kun anvende reglen på driftsmidler, som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt.

Reglen gælder fra den 23. november 2020 til den 31. december 2022.

Eksempel på forhøjet afskrivningsgrundlag

 • Købspris på eldrevet maskine er 100.000 kr.
 • Forhøjet afskrivningsgrundlag (116 %): 100.000 kr. x 1,16 ( 16 %) = 116.000 kr.
 • Afskrivning i købsåret: 116.000 kr. x 0,25 (25 %) = 29.000 kr.
 • Restsaldo den 31. december: 116.000 kr. - 29.000 kr. = 87.000 kr.

Det vil sige, at du kan bruge de 116.000 kr. som afskrivningsgrundlag i købsåret og afskrive med max 25 % om året. Hvis du bruger den nye regel om forhøjet afskrivningsgrundlag, skal du afskrive på maskinen i hele dens levetid med max 25 %.

Vær opmærksom på, at du ikke må straksafskrive en restsaldo på en udgift, hvis den er under grænsen for småaktiver, som hvis du brugte de almindelige regler for afskrivning.

Ny regel kan bruges på disse driftsmidler:

 • Driftsmidler, der kun er elektriske eller batteridrevne (fx maskiner)
 • Vare- eller lastvogne (benzin, diesel eller el)
 • Inventar

Når du køber ovenstående driftsmidler, skal du bruge købsprisen som afskrivningsgrundlag.

Ny regel kan ikke bruges på disse driftsmidler:

 • Personbiler og skibe
 • Maskiner eller ting, der drives eller kan drives af fossile brændsler (fx benzin, diesel, olie, gas, kul og gas)

Yderligere krav for at kunne bruge den nye regel:

 • Driftsmidlet skal være købt i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022
 • Driftsmidlet må kun bruges erhvervsmæssigt og ikke privat
 • Driftsmidlet skal have sin egen konto i bogføringen
 • Du må ikke straksafskrive driftsmidlet eller en restsaldo

Driftsmidler til både erhverv og privat (blandede driftsmidler)

Bruger du et driftsmiddel til både erhvervsmæssige og private formål, fx en bil, skal du afskrive på driftsmidlet for sig selv. Du kan ikke afskrive det sammen med andre driftsmidler, og du kan heller ikke bruge reglen om forhøjet afskrivningsgrundlag.

Du kan kun afskrive på selve købsprisen, og det er kun den erhvervsmæssige andel, du kan trække fra i dit regnskab.

Du skal selv vurdere, hvor meget du bruger driftsmidlet privat efter de faktiske forhold. Med biler skal du fx bruge kørebogen for at finde fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat kørsel. Læs mere om kørebogen under Brug af privat bil i virksomheden længere nede på siden.

Eksempel på afskrivning af maskine til erhvervsmæssig og privat brug

 • Købspris på maskinen er 100.000 kr.
 • Afskrivningen er 100.000 kr. x 0,25 (25 %) = 25.000 kr.
 • Privat afskrivning: 25.000 kr. x 0,40 (40 %) = 10.000 kr.
 • Erhvervsmæssig afskrivning: 25.000 kr. x 0,60 (60 %) = 15.000 kr.
 • Restsaldo: 75. 000 kr.

Næste år kan du igen afskrive 25 % af restsaldoen. Hvis du i forhold til eksemplet ovenfor har 75.000 kr. stående tilbage på din restsaldo, betyder det, at du næste år kan trække 7.500 kr. fra i dit årsregnskab.

Når restsaldoen er nået under beløbsgrænsen på 14.400 kr. for småaktiver, kan du trække resten af den erhvervsmæssige del af saldoen fra i årsregnskabet. Hvis fx restsaldoen i starten af året er 14.000 kr., vil du kunne trække den resterende erhvervsmæssige del (60 %) 8.400 kr. direkte fra i årsregnskabet.

Læs om reglerne for afskrivninger i Den juridiske vejledning

Du kan trække alle udgifter til reklame fra i dit regnskab. Det kan fx være annoncer og markedsføringsaktiviteter.

Du kan trække 25 % af en repræsentationsudgift fra i dit regnskab. Repræsentation er udgifter til at afslutte en forretning eller tilknytte eller bevare forretningsforbindelser som fx:

 • Måltider

 • Restaurationsbesøg

 • Drikkevarer

 • Gaver

 • Udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage, rejser, udflugter mv.

Det er vigtigt, at du gemmer bilagene og noterer anledningen til udgiften som dokumentation.

For at du kan få fradrag for lokaler, der indgår som en del af din private bolig, må du ikke kunne bruge lokalerne privat. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil fx næsten altid kunne bruges privat, og kan derfor ikke trækkes fra.

Skrivebord, skab og øvrigt kontorinventar kan du dog få helt eller delvis fradrag for, hvis du kan dokumentere eller sandsynliggøre, at du bruger udstyret i virksomheden. Bruger du fx inventaret halvdelen af tiden i din virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan du trække 50 % fra i dit regnskab.

Udgifter til telefon og internet er fuldt fradragsberettiget, men måske skal du betale skat af fri telefon og/eller internet.

Fri telefon

Du skal betale skat af fri telefon, hvis du driver din virksomhed fra din private bolig, eller hvis du blot én gang tager din arbejdsmobiltelefon med hjem. Har du fri telefon til rådighed hele året, skal du skrive 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022) i rubrik 462 i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har fratrukket telefonudgifterne, skal du lægge 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 til din virksomheds resultat.

Fri internetforbindelse

Du kan få fuldt fradrag af fri internetforbindelse, hvis du enten driver din virksomhed hjemmefra eller har adgang til din virksomheds netværk via computeren (dvs. at du har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som når du er på arbejde i virksomheden).

Hvis din internetforbindelse ikke opfylder et af de 2 krav, skal du betale skat af 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022. Du skal så skrive 3.100 kr. (2023) eller 3.000 kr. (2022) i rubrik 462 i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har trukket internetudgiften fra, skal du lægge 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 til din virksomheds resultat.

Skal du både betale skat af telefon og internet, skal du kun lægge samlet 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 til virksomhedens resultat og skrive 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 i rubrik 462 i dit oplysningsskema.

Ægtefællerabat ved fri telefon og internetforbindelse

Hvis du og din ægtefælle begge betaler skat af fri telefon og/eller internetforbindelse, kan I begge få 25 % i rabat. Beløbet, I bliver beskattet af, bliver så 2.325 kr. årligt for hver (2023) eller 2.250 kr. årligt for hver (2022). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har trukket internet/telefonudgiften fra, skal du lægge 2.325 kr. (2023) eller 2.250 kr. (2022) til din virksomheds resultat .

På jeres oplysningsskemaer (tidligere selvangivelser) skal I skrive 3.100 kr. (2023) eller 3.000 kr. (2022) i rubrik 462.

For at få rabat, skal I opfylde følgende betingelser:

 • I skal være gift eller registrerede partnere
 • I skal være samlevende ved årets udgang
 • Jeres samlede skattepligtige værdi af goderne i indkomståret skal udgøre mindst 4.000 kr. (2023) eller 3.900 kr. (2022). Det vil sige, at I inden for indkomståret tilsammen skal beskattes af goderne i mindst 16 måneder.

Hvis I er blevet gift i løbet af indkomståret, har I ret til ægtefællerabatten for hele indkomståret. Det gælder, uanset hvornår på året, I er blevet gift.

Hvis du har egen virksomhed og bruger din private bil erhvervsmæssigt, kan du få fradrag for den erhvervsmæssige kørsel ved at trække udgiften fra i din virksomheds regnskab.

Du kan beregne udgiften til den erhvervsmæssige kørsel på 2 måder:

 • Enten ud fra en beregnet "leje", der svarer til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger (dvs. den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger).

 • Eller efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Satserne reguleres hvert år: 

Sats for 2022 indtil 1. maj: 3,51 kr./km indtil 20.000 km/år og 1,98 kr./km over 20.000 km/år

Sats for 2022 pr. 1. maj: 3,70 kr./km indtil 20.000 km/år og 2,17 kr./km over 20.000 km/år

Sats for 2023: 3,73 kr./km indtil 20.000 km/år og 2,19 kr./km over 20.000 km/år

Eksempler

Eksempel 1: Du får godtgjort de faktiske udgifter ved den erhvervsmæssige kørsel

Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 %) er erhvervsmæssig kørsel.

Samlede driftsudgifter på bilen (benzin, forsikring, reparation mv.) er på 24.500 kr.

Bilen har en skattemæssig værdi på 150.000 kr.

Du kan afskrive op til 25 % af den skattemæssige værdi, bilen har ved indkomstårets begyndelse.

Godtgørelse af faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel

Erhvervsmæssig andel af driftsudgifter: 40 % af 24.500 kr. =  9.800 kr.
Afskrivninger. 150.000 kr. x 25 % = 37.000 kr. x 40 % = 15.000 kr.
Fradrag i alt: 24.800 kr.

Eksempel 2: Du får godtgjort udgifterne efter Skatterådets satser

Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 %) er erhvervsmæssig kørsel.

2022: Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,51 kr. = 28.080 kr. 

2023: Efter Skatterådets satser kan du få fradrag for 8.000 km x 3,73 kr. = 29.840 kr.

Kørebog

Husk at føre kørebog, så du altid kan dokumentere, hvor meget du har kørt privat, og hvor meget du har kørt erhvervsmæssigt.

Se videoen og få styr på, hvordan du fører kørebog over din erhvervsmæssige kørsel:

(01:20 min)

Download skabelon til kørebog

Bil i virksomhedsordningen

Du kan også vælge virksomhedsordningen og lade bilen indgå der (dvs. at bilen indgår i virksomhedens økonomi). Så skal du som udgangspunkt beskattes af fri bil, hvis du råder over den privat. Til gengæld kan du trække alle bilens udgifter fra i virksomhedens regnskab.

Moms af biludgifter

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.