Crowdfunding er en særlig måde at finansiere projekter på gennem sit netværk. Der er ikke lavet særlige skatteregler for crowdfunding. Det er derfor de almindelige skatteregler, der gælder. Hvad det betyder for din skat afhænger af, hvilken type crowdfunding du bruger.

Ved donationsbaseret crowdfunding bliver de penge, du får, betragtet som gaver, og bidragsyderne får ikke fradrag for deres donationer.

Som modtager skal du betale skat af beløbet, du samler ind. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20).

Er der tale om en forening, fond eller anden sammenslutning, skal du læse her

Ved rewardbaseret crowdfunding giver du bidragsyderen en ydelse eller et produkt til gengæld for bidraget (for eksempel en cd eller en billet til releaseparty). Bidragsyderen får ikke fradrag for sit bidrag. Skattemæssigt svarer modellen til et almindeligt salg af et produkt.

Som modtager skal du:

 • Betale skat af beløbet som af en almindelig salgsindtægt. Det gør du ved at oplyse beløbet på din forskudsopgørelse (felt 250) og årsopgørelse (rubrik 20)

 • Muligvis betale moms af beløbet.

Hvis bidragets størrelse er større end ydelsen eller produktets værdi, er den overskydende værdi en ren donation, det vil sige en gave. Se afsnittet om Donationsbaseret crowdfunding.

Du kan få fradrag for underskud

Hvis bidragets værdi er mindre end værdien på de produkter eller ydelser, du giver for at få bidraget (for eksempel ved et opstartstilbud), kan du få et underskud.

Er din virksomhed i skattemæssig forstand en erhvervsmæssig virksomhed, kan du trække underskuddet fra i din indkomst. Men anses din virksomhed for at være en ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed), kan du ikke trække underskuddet fra.

Læs om erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Læs om selvstændig erhvervsvirksomhed (Den juridiske vejledning)

Momspligt ved reward-baseret crowdfunding

Du skal betale moms, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og omsætter for mindst 50.000 kroner om året. Hvis du som afgiftspligtig person foretager en levering af en vare mod betaling, indgår en række faktorer i vurderingen af, hvornår momsen forfalder og skal betales. Det afgørende er derfor, hvad du og bidragsyderen har aftalt.

Udgangspunktet vil derfor altid være, at det skal foretages en konkret vurdering fra sag til sag, og det er derfor ikke umiddelbart muligt at sige noget generelt om, hvordan crowdfunding skal behandles momsmæssigt.

Læs om moms

Læs om regnskab og bogføring.

Lånebaseret crowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor långiver stiller et beløb til rådighed for dig mod, at du betaler en rente og afdrager på lånet.

Lån via crowdfunding-platform

Når du låner penge fra private og professionelle investorer, kan du benytte dig af en crowdfunding-platform.

Renterne skal indberettes af den virksomhed (platform), som formidler indskud og/eller lån. Virksomheden skal desuden hører til eller drive virksomhed fra et fast driftssted her i landet for at være indberetningspligtig i Danmark. Hvis virksomheden opfylder disse betingelser, skal du ikke selv oplyse renterne på din årsopgørelse.

Som låntager har du fradrag for renteudgifterne. Du kan se renterne på din årsopgørelse i rubrik 42.

Långiveren skal betale skat af renteindtægterne på lånet. Renterne fremgår af rubrik 31 på långivers årsopgørelse.

Som låntager og långiver skal du altid tjekke, om oplysningerne i rubrikkerne er korrekte.

Hvis du som låntager eller långiver benytter dig af en virksomhed (platform), som ikke hører til eller driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet, skal du selv oplyse renterne. Du oplyser renteudgifterne i rubrik 44 og renteindtægterne i rubrik 39 på din årsopgørelse.

Lån udenom crowdfunding-platform

Hvis du låner penge udenom en crowdfunding-platform, skal du selv oplyse beløbet.

Du kan få fradrag for dine renteudgifter ved at oplyse dem på din forskudsopgørelse i felt 485 og årsopgørelse i rubrik 44.

Renteindtægter kan du oplyse på din forskudsopgørelse i felt 214 og årsopgørelse i rubrik 39.

Indberetning af renter som formidler af lån

Læs om indberetning af renter, hvis du er formidler af lånebaseret crowdfunding.

Det skal du være opmærksom på

Når du låner penge, er modtagelsen af beløbet ikke skattepligtig indkomst, ligesom afdragene på lånet ikke medfører et skattemæssigt fradrag.

Det skal långiveren være opmærksom på

Långiver skal betale skat af renteindtægterne på lånet, og långiver får ikke fradrag for udlånet af beløbet. Omvendt skal långiver heller ikke betale skat af de modtagne afdrag på lånene. Det er altså kun de modtagne renter, långiveren skal betale skat af.

Er du ikke i stand til at tilbagebetale lånet, kan långiver få fradrag for tabet

 • Hvis du opnår en gevinst i en situation, hvor du ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, er denne som udgangspunkt ikke skattepligtig.
 • Hvis du og långiver er nærtstående, for eksempel i familie, kan långiveren dog ikke få fradrag.

Ved aktiebaseret crowdfunding kan private og professionelle investorer investere direkte i virksomheder mod at få aktier. Investeringerne foretages i unoterede aktier. For virksomheder, der crowdfunder gælder, at din virksomhed skal drives som aktieselskab.

Finanstilsynet har lavet en gennemgang af reglerne om crowdfunding til opstart af iværksættervirksomhed eller udvikling af en idé eller et produkt, hvor der i modydelse gives et lånebevis eller værdipapir.

Læs Finanstilsynets gennemgang om crowdfunding og peer-to-peer låneformidling (finanstilsynet.dk).

Det skal du være opmærksom på

 • Som iværksætter og indehaver af det selskab, der modtager bidragene, er du aktionær i selskabet.
 • Selskabet beskattes generelt af indtægter med selskabsskatteprocenten på 22 %. Hvis der sker kapitalindskud ved tegning af aktiekapital i form af de modtagne bidrag, er der ikke tale om en indtægt for selskabet, men om et skattefrit kapitalindskud. De modtagne indskud bliver derfor ikke beskattet, uanset om aktierne er tegnet til overkurs eller ej.

Det skal din investor være opmærksom på

 • Investoren modtager aktierne som et vederlag for bidraget. Selve bidraget er ikke fradragsberettiget for investoren, da der er tale om køb af aktier
 • Bidraget lægges som udgangspunkt til grund som anskaffelsessum, hvis investoren senere afstår aktierne, eller hvis selskabet ophører. Her vil gevinst eller tab ved videresalg af de modtagne aktier være skattepligtig eller fradragsberettiget efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.
 • Eventuelle udbetalte udbytter vil for fysiske personer være skattepligtige efter reglerne i ligningsloven.
 • Investoren vil blive beskattet ved en eventuel avance på et salg, ligesom et eventuelt tab er fradragsberettiget.
 • For personaktionærer vil en eventuel aktieavance ligesom udbetalt udbytte fra aktierne være skattepligtig aktieindkomst, der beskattes med 27 % op til progressionsgrænsen på 58.900 kr. i 2023 (57.200 kr. i 2022) og med 42 % herover. For selskabsaktionærer bliver udbytte og aktieavance beskattet som en del af den almindelige skattepligtige indkomst, hvis selskabets ejerandel er mindre end 10 % af aktiekapitalen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.