Hvis du opholder dig i udlandet for at arbejde, men stadig har din bopæl i Danmark, kan du i nogle tilfælde blive fritaget for at betale dansk skat af din løn, selvom du stadig er fuldt skattepligtig til Danmark.

Det afhænger bl.a. af:

  • hvor længe du arbejder i udlandet.
  • om din arbejdsgiver er dansk eller udenlandsk.
  • om du arbejder i et land, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med.

Hvis du arbejder i udlandet i mindst 6 måneder og ikke er i Danmark i mere end 42 dage i den periode, så kan du muligvis bruge reglerne i ligningslovens § 33 A. Se mere om betingelserne her.

Hvordan du beskattes efter ligningslovens § 33 A afhænger af, hvilket land, der efter dobbeltbeskatningsaftalen har beskatningsretten til din lønindkomst:

  • Har Danmark beskatningsretten, så får du nedsat din danske skat med halvdelen.
  • Har arbejdslandet beskatningsretten, så vil hele din danske skat blive nedsat på den indkomst, du har fra udlandet. Det samme gælder, når der ikke er nogen dobbeltbeskatningsaftale med arbejdslandet.
  • Hvis du hver dag pendler mellem dit hjem i Danmark og dit arbejde i Sverige eller Tyskland, er lønnen omfattet af reglerne i dobbeltbeskatningsaftalen med arbejdslandet. Du kan her ikke bruge ligningslovens § 33 A, da du afbryder udlandsopholdet, hver gang du kommer til Danmark, og dermed ikke opfylder betingelserne for at bruge denne regel.

Lønnen skal i alle tilfælde oplyses på TastSelv under afsnittet "Udenlandsk indkomst".

Ring til os på 72 22 28 92, hvis du har spørgsmål.

Hvis du har en dansk arbejdsgiver, kan du eller din arbejdsgiver bede om at få en fritagelse for at indeholde dansk A-skat og am-bidrag. Så risikerer du ikke at komme til at betale forskudsskat i to lande.

Arbejder du eksempelvis i et EU-land, Grønland, Færøerne, Island, Norge eller USA (for USA's vedkommende kun, hvis du ikke er dansk statsborger) skal du dokumentere, at du betaler skat til arbejdslandet, før vi giver dig en skattefritagelse. I takt med at flere lande bliver en del af de internationale aftaler, vil disse lande også blive omfattet af reglerne. Læs mere om reglerne og den nødvendige dokumentation i Den juridiske vejledning, afsnit C.F.4.2.7.

Sammen med anmodningen om skattefritagelse skal du sende en kopi af din ansættelseskontrakt/udstationeringsaftale og oplysninger om bopælsforhold (blanket 04.029). Du kan sende anmodningen via TastSelv under Kontakt>Skriv til os og herefter Indkomst og fradrag/Indkomst og fradrag 2021 (forskudsopgørelse)/Udland/Skattefritagelse.

Hvis du har en udenlandsk arbejdsgiver, bliver der ikke løbende betalt dansk skat og am-bidrag.

Du skal oplyse lønnen som udenlandsk indkomst, men kan få nedslag i skatten, når din danske skat beregnes, hvis du opfylder betingelserne. Se nedenfor.

Hvad enten din arbejdsgiver i udlandet er dansk eller udenlandsk, kan du få skattefritagelse eller nedslag i skatteberegningen.

Du kan få det efter to forskellige sæt regler, som du frit kan vælge imellem, hvis du opfylder betingelserne:

1. Ligningslovens § 33 A

Du får nedslag ved skatteberegningen med hele den skat, der falder på din udenlandske indkomst, hvis du er omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 A. Du skal opfylde visse betingelser for at blive omfattet af denne regel. De vigtigste betingelser er:

  • 6-måneders-reglen
  • 42-dages-reglen

Du kan læse om ligningslovens § 33 A i Den juridisk vejledning. Der er også information om 6-måneders-reglen og 42-dages-reglen.

Hvis du er offentligt ansat, er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Blandt andet skal din løn være individuelt fastsat, og den skal være fastsat under hensyn til, at den er skattefri. Det er også en betingelse, at du ikke har fået skattefri godtgørelser under dit udlandsophold.

2. En dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har indgået med arbejdslandet

Hvis du er omfattet af reglerne i en dobbeltbeskatningsaftale, og arbejdslandet har beskatningsretten til din løn, kan der være tale om to forskellige former for nedslag i din danske skat: enten credit-nedslag eller exemption-nedslag. Langt de fleste aftaler, som Danmark har indgået, følger reglerne om credit-nedslag.

Credit-nedslag:

Du får nedslag for den skat, du har betalt af lønnen i arbejdslandet, dog højst den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske løn. I praksis betyder dette, at du skal betale forskellen mellem den udenlandske og den danske skat i Danmark, fordi skatten i udlandet som regel er mindre end den danske skat.

Exemption-nedslag:

Du får nedslag for al den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske løn uafhængigt af om/hvor meget skat du har betalt i udlandet. I praksis betyder dette, at du kun betaler skat af lønnen i udlandet.

Hvis du arbejder i et af de andre nordiske lande eller i Tyskland for en privat arbejdsgiver, er nedslagsmetoden (credit eller exemption) afhængig af, om du er socialt sikret i arbejdslandet. Du får exemption-nedslag, hvis du er socialt sikret i arbejdslandet. Du skal kunne dokumentere dette med en attest fra de sociale myndigheder i det pågældende land.

Hvis Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med det land, som du arbejder i, og hvis du ikke vil eller kan blive omfattet af reglerne i ligningslovens § 33 A, kan du få credit-nedslag efter ligningslovens § 33. Læs om ligningslovens § 33 i Den juridiske vejledning.

Hvis Danmark har beskatningsretten til din løn, kan du ikke få noget nedslag efter dobbeltbeskatningsaftalen. Dette kan fx være tilfældet, hvis du er i arbejdslandet i under 183 dage.

Hvis du samlet set opfylder betingelserne i ligningslovens § 33 A, kan du få nedslag for halvdelen af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

Du kan læse om reglerne i Den juridiske vejledning.

Du kan få fradrag for de udgifter, der vedrører din udenlandske løn. Hvis du ikke får dækket dine rejseudgifter af din arbejdsgiver, kan du få fradrag efter faste satser, hvis du opfylder betingelserne. Du kan også få fradrag for transport til og fra arbejdslandet og lokalt. Fradragene skal trækkes fra i den udenlandske indkomst og skal derfor oplyses sammen med lønnen på TastSelv under afsnittet "Udenlandsk indkomst".

Du kan få fradrag, uanset om Danmark eller arbejdslandet har beskatningsretten til din løn.

Læs mere:

Hvis du tjener mindre end 340.800 kr.

Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjener mindre end 340.800 kr. i 2021 (334.300 kr. i 2020).

Du kan højst få fradrag for 15.400 kr. i 2021 (15.400 kr. i 2020). Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 294.300 kr. og op til 340.800 kr. i 2022 (indkomster over 290.800 kr. til 340.800 kr. i 2021).

Systemet kan desværre ikke beregne det ekstra kørselsfradrag automatisk. Hvis du ønsker hjælp til beregning af det ekstra fradrag, kan du ringe til Skattestyrelsen på tlf. 72 22 28 92.

Læs mere om det ekstra kørselsfradrag i Den juridiske vejledning

Når du betaler bidrag til en udenlandsk, obligatorisk social sikringsordning, kan du få fradrag for bidraget på dit oplysningsskema (tidligere selvangivelse), hvis du sender dokumentation for, at du er socialt sikret i et andet land til os (læs mere om blanket A1). Du vil herefter kunne oplyse fradraget i rubrik 459.

Du kan få fradrag, uanset om Danmark eller arbejdslandet har beskatningsretten til din løn. Læs mere om udenlandske obligatoriske sociale bidrag i Den juridiske vejledning.

Hvis du er fuldt skattepligtig i både Danmark og i arbejdslandet, har du dobbeltdomicil. Hvis du arbejder i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med, skal vi vurdere, i hvilket land du har dit skattemæssige hjemsted (domicilland/bopælsland). Her kigger vi på hele din situation omkring dine personlige og økonomiske interesser.

Hvis Danmark er domicilland:

Hvis Danmark er dit domicilland, gælder ovenstående regler om skattefritagelse og nedslag i skatteberegningen. 
Hvis du har udenlandske bankkonti, ejendomme eller anden formue i det land, du arbejder i, skal du altid oplyse det i Danmark, hvis Danmark er dit domicilland.

Hvis arbejdslandet er domicilland:

Hvis arbejdslandet er domicilland, skal du ikke oplyse lønnen i Danmark.

Læs mere om skattemæssigt hjemsted, herunder dobbeltdomicil i Den juridiske vejledning.

Send dokumentation til os 

Ønsker du at være omfattet af reglerne om dobbeltdomicil, skal du sende dokumentation for, at du er fuldt skattepligtig i dit arbejdsland.

Du kan indsende dokumentationen via Kontakt > Skriv til os og herefter Indsend/Indberet til os/Udland/Bekræftelse af skattepligt.

Eller du kan sende dokumentationen med posten til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.