Her får du hjælp til, hvad du skal være opmærksom på, når du afmelder din virksomhed for moms og laver den sidste momsindberetning i forbindelse med enten lukning eller overdragelse af din virksomhed, eller i forbindelse med at du vælger at skifte til en personligt ejet mindre virksomhed (PMV).

Læs også mere om at lukke din virksomhed og afmelde den for fx moms og A-skat.

Du skal opgøre og indberette moms helt frem til og med den dag, du holder op med at drive momspligtig virksomhed. Det skal du også gøre, selvom der ikke har været aktiviteter, og du dermed skal lave en nulindberetning, det vil sige indberette nul kroner.

Afregner du moms hvert kvartal, og har du fx afmeldt din virksomhed for moms den 10. april, vil virksomhedens sidste momsperiode være 1. april til 10. april i 2. kvartal.

Afregner du hvert halvår vil den sidste momsperiode være 1. januar til 10. april i 1. halvår, hvis du har afmeldt din virksomhed for moms den 10. april. 

Har du en personligt ejet virksomhed, som ikke er registreret for andre pligter end moms (fx A-skat eller punktafgifter), skal du være opmærksom på, at virksomhedens cvr-nummer automatisk lukker, når du afmelder den for moms.

Afregner du hvert kvartal, skal du følge de sædvanlige frister, når du skal afregne moms for den sidste periode. Det vil sige, at hvis du fx afmelder din virksomhed for moms 10. april, kan du indberette fra 1. juli og senest 1. september.

Afregner du hvert halvår og afmelder din virksomhed for moms i de første tre måneder af halvåret, fx 10. januar, kan du indberette allerede efter kvartalets slutning, i dette tilfælde 1. april til 1. juni. Afmelder du derimod virksomheden i de tre sidste måneder i halvåret, fx 10. april, vil du først kunne indberette fra 1. juli og senest 1. september.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Du kan tidligst betale momsen 5 dage før indberetningsfristen, som du plejer. Hvis du vil betale før, kan du i din netbank sætte beløbet til at blive trukket inden for perioden på 5 dage op til betalingsfristen.

Husk, at du altid skal lave en indberetning. Hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden frem til, at du lukkede din virksomhed, skal du indberette nul kroner (nulindberetning).

Vær opmærksom på, at fristerne for indberetning og betaling kan være ændrede på grund af corona.

Læs mere om fristerne for moms.

Husk at indberette, så undgår du afgifter

Vær opmærksom på, at hvis du ikke får indberettet moms for en momsperiode, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn over momsen for dig. Du skal også være opmærksom på eventuelle tidligere perioder, som ikke er indberettet. Disse vil også have fået et midlertidigt skøn. Det kaldes en foreløbig fastsættelse. Dette beløb vil vi opkræve af din virksomhed, medmindre du selv indberetter det korrekte beløb.

En foreløbig fastsættelse koster 800 kr. i afgift. Den afgift skal virksomheden betale, uanset om du efterfølgende indberetter og betaler det korrekte momsbeløb.

Når virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse, skal du efterfølgende ind i TastSelv Erhverv og erstatte det midlertidige skøn med det korrekte momsbeløb. Det gør du ved først at vælge Momsindberetning og derefter Indberet moms. Det er også her, at du skal tjekke, om du mangler at indberette for tidligere momsperioder.

Er du i tvivl om, hvordan du indberetter moms, kan du læse mere om at indberette moms i TastSelv Erhverv.  

Der er stor forskel på, hvad du skal skrive på den sidste momsindberetning alt efter, hvad der skal ske med din virksomhed. Der gælder særlige regler, hvis du helt eller delvist overdrager (sælger) virksomheden. Hvis du derimod lukker virksomheden helt og sælger varer og aktiver eller tager dem ud til privat brug, så gælder der nogle andre regler. Denne vejledning har primært fokus på, hvis du lukker virksomheden helt. Skal du sælge din virksomhed helt eller delvist, kan du dog også læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Hvis du sælger hele eller en selvstændig del af din virksomhed, kaldes det også overdragelse af virksomhed. Du må ikke beregne moms ved overdragelse af virksomhed. Men i forbindelse med den hele eller delvise overdragelse skal du oplyse salgsprisen for varelager, maskiner, ydelser og bygninger på virk.dk, samtidig med at du afmelder virksomheden for moms. Du skal også oplyse køberens navn og cvr-nummer.

For at der er tale om en hel eller delvis overdragelse af virksomhed, skal salget bestå af materielle aktiver som fx varelager og maskiner og eventuelle immaterielle aktiver som fx produktionsrettigheder. Dette skal tilsammen danne et fundament for driften, så den i sig selv udgør en virksomhed. Desuden skal køberen af virksomheden ville forsætte driften af den momspligtige virksomhed. 

Hvis aktiverne (fx maskiner og varebil) har en købspris over 100.000 kr. er der tale om investeringsgoder. Vær opmærksom på, at der gælder særlige momsregler for investeringsgoder. Det betyder, at der kan være situationer, hvor du skal betale moms tilbage, som du har trukket fra, da du købte investeringsgodet (fx en varebil). Dette kaldes moms-reguleringsforpligtelse.

Læs mere om reglerne for fradrag for moms af investeringsgoder.

Skal du overdrage hele eller dele af din virksomhed, så kan det være en god idé at bruge en revisor eller anden professionel hjælp til det. Har du spørgsmål til overdragelse af virksomhed eller investeringsgoder, kan du ringe til os på 7222 2867.

Herunder bliver du guidet igennem, hvad du skal være opmærksom på ved den sidste momsindberetning, når det bl.a. gælder varelager, maskiner og ydelser. 
Herunder forklarer vi reglerne der gælder ved fuldt fradrag. Har du fået et delvist fradrag, da du købte varelager, maskiner og ydelser til virksomheden, gælder der nogle andre regler. Har du spørgsmål til reglerne ved delvis fradrag, kan du ringe til os på 7222 2867.

Varelager

Hvis du sælger hele eller dele af virksomhedens varelager, skal du altid opkræve, indberette og betale moms af varer, du sælger. 
Tager du derimod varer ud til privat brug, skal du betale hele momsen tilbage på de varer, virksomheden har fået fradrag for, da du købte dem. Du beregner momsen ud fra den pris, varerne havde, da du købte eller fremstillede dem.  

Maskiner, computer, telefon m.v.

Hvis du sælger aktiver i virksomheden, som fx maskiner, computer eller telefon, skal du altid opkræve, indberette og betale moms af det, du sælger.
Hvis du derimod tager aktiver, som fx en computer ud til dig selv inden for fem efterfølgende regnskabsår efter købet, skal du betale en del af den moms tilbage, som virksomheden tidligere har fået fradrag for, da du købte computeren. Hvis du tager computeren ud til dig selv i det samme regnskabsår, du købte den til virksomheden, skal du betale hele momsen tilbage. 

Eksempel:
Du købte en computer til virksomheden i 2017 til 10.000 kr. (8.000 kr. + 2.000 kr. i moms), som du fik et fuldt momsfradrag på 2.000 kr. for. For at du kan beholde det fulde fradrag på 2.000 kr., skal din virksomhed på lukketidspunktet have brugt computeren i 5 efterfølgende regnskabsår. Det vil sige i årene 2018-2022. Hvis du i 2020 tager computeren ud til privat brug, fordi du vil lukke din virksomhed, skal du derfor betale moms tilbage. Da din virksomhed kun har brugt computeren i regnskabsårene 2018-2020, skal du betale et beregnet fradrag for de resterende 2 år tilbage. Computerens værdi, som momsen bliver beregnet ud fra, bliver reduceret med 20 % hvert af de 5 år. Fordi virksomheden ikke har brugt computeren i 2 af de 5 regnskabsår, skal du betale 40 procent af fradraget på 2.000 kr. tilbage. Det vil sige i alt 800 kr. De 800 kr. oplyser du som salgsmoms, når du indberetter momsen for den sidste momsperiode. Eksemplet er også illustreret i nedenstående tabel:

Eksempel på salg af computer ved lukning af virksomhed
Note Købsår 1. regnskabsår 2. regnskabsår 3. regnskabsår 4. regnskabsår 5. regnskabsår
De år, som virksomheden har haft computeren ved køb i 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beregnet værdi af computeren (ekskl. moms) 8.000 kr. 6.400 kr. 4.800 kr. 3.200 kr. 1.600 kr. 0 kr.
Moms, der skal betales tilbage, hvis computeren tages ud til privat brug 2.000 kr. 1.600 kr. 1.200 kr. 800 kr. 400 kr. 0 kr.

Læs mere om, hvordan du beregner momsen af varer eller aktiver (udtagningsmoms), som du tager ud til privat brug.

Har du købt en maskine, varebil eller lignende til over 100.000 kr. (ekskl. moms), som du sælger eller tager ud til privat brug, så er der tale om et investeringsgode. Læs mere om investeringsgoder længere nede på siden.

Ydelser

Ydelser kan fx være ophavsrettigheder eller patenter. Hvis du sælger en ydelse, skal du altid opkræve, indberette og betale moms.
Tager du ydelser, der kostede under 100.000 kr., ud til privat brug, skal du betale hele momsen tilbage, hvis virksomheden fik et fradrag, da du købte dem. Du beregner momsen ud fra den pris ydelserne havde, da du købte dem. 

Har du spørgsmål til moms af ydelser, så ring til Skattestyrelsens momsvejledning på 7222 2867.

Fast ejendom

Skal du sælge en fast ejendom for virksomheden eller overtage den selv, kan du kontakte os på 7222 2867, hvis du har spørgsmål til momsreglerne ved salg eller overtagelse. 

Andre investeringsgoder

Har du købt en maskine, varebil, rettigheder eller lignende varer eller ydelser til over 100.000 kr. (ekskl. moms), som du sælger eller tager ud til privat brug, så er der tale om et investeringsgode. Vær opmærksom på, at der er særlige momsregler for investeringsgoder.

Læs mere om reglerne for fradrag for moms af investeringsgoder.

Hvis du lukker din virksomhed helt og sælger virksomhedens varer og aktiver, eller tager dem ud til dit private brug, så gælder der nogle særlige momsregler. Vi forklarer reglerne, der gælder ved fuldt fradrag. Dem kan du læse om nedenfor.   

Delvis fradragsret 

Har du fået delvist fradrag ved køb, gælder der nogle andre momsregler. Har du spørgsmål til reglerne om momsindberetning ved delvist fradrag, kan du ringe til os på 7222 2867. 

Hvis du vil sælge virksomhedens ejendele

Når du lukker din virksomhed, kan du sælge virksomhedens varelager, maskiner og inventar, m.v. Du skal pålægge moms ved salget, og beløbet tages med som salgsmoms på den sidste momsindberetning. 

Hvis du derimod sælger enten hele din virksomhed eller en selvstændig del af din virksomhed, må du ikke opkræve moms af køber jf. afsnittet "Hvis du overdrager hele eller en selvstændig del af virksomheden" ovenfor.  

Hvis du vil udtage ejendele fra virksomheden til privat brug 

Hvis du vælger at udtage nogle af virksomhedens ejendele (varelager, maskiner, inventar m.v.) til privat brug, når du lukker din virksomhed, skal du opgøre en værdi, som du skal beregne moms af. Du skal tage den beregnede moms med som salgsmoms på den sidste momsindberetning.

Sådan beregner du moms af varelager, du udtager til privat brug 

Værdisætning af virksomhedens købte ejendele 

Værdien af en vare, som virksomheden har købt, er restværdien af den oprindelige købspris på lukketidspunktet. Det svarer til markedsprisen på tidspunktet for udtagningen. Det vil sige den pris, som din virksomhed kan købe varen til i et marked mellem uafhængige parter. Hvis du udtager en købt vare til privat brug, skal du beregne moms af denne værdi.

For varer der ikke er taget i brug, eller varer, der nok er taget i brug, men som er købt indenfor et kortere tidsrum før udtagningen, bør varernes restværdi være tæt på den oprindelige købspris, eller endda den samme pris. 

Værdisætning af egne producerede varer

Værdien af en vare, som er fremstillet af din virksomhed, er købsprisen for tilsvarende varer, svarende til markedsprisen på tidspunktet for udtagningen. Det vil sige den pris, som din virksomhed kan købe varen til i et marked mellem uafhængige parter. Hvis du udtager sådan en vare til privat brug, skal du beregne moms af denne værdi. 

Du skal derfor bruge prisen for en tilsvarende vare, hvor der lægges vægt på væsentlige kendetegn og stand m.v. 

I de særlige tilfælde, hvor der ikke findes en tilsvarende vare, skal du bruge kostprisen. Kostprisen er alle de udgifter, du har haft ved at fremstille varen, herunder materialer og lønninger. Hvis du er indehaver af virksomheden, skal du dog ikke medregne dit eget arbejde i kostprisen. 

Eksempel på opgørelse af moms

Marie har haft en garnforretning, hvor hun også har solgt trøjer, som hun selv har strikket. Markedsprisen for hendes lager af garn og strikkepinde, m.m. sættes til varernes restværdi, dvs. den pris, som Marie kan købe varerne til i et marked mellem uafhængige parter på tidspunktet, hvor hun vælger at lukke sin garnforretning. 

Markedsprisen for trøjer, som hun selv har strikket, sættes til, hvad tilsvarende trøjer kan købes til på tidspunktet, hvor hun vælger at lukke sin garnforretning. Da der findes tilsvarende striktrøjer på markedet, kan Marie ikke fastsætte værdien til kostprisen. 

 Marie lukker sin virksomhed 

 

Varelager 

 

Købt garn, strikkepinde, m.m. 

Egen produktion/Striktrøjer 

Markedspris ekskl. moms 

20.000 kr. 

40.000 kr. 

Salgsmoms 25% 

5.000 kr. 

10.000 kr. 

Kostpris ekskl. moms * 

  •  

30.000 kr. *

Salgsmoms 25%

  •  

7.500 kr. 

* Da der findes tilsvarende striktrøjer på markedet, kan Marie ikke fastsætte værdien til kostprisen. 

Beregning af moms

Marie opgør 5.000 kr. for varelager og 10.000 kr. for egen produktion af striktrøjer, i alt 15.000 kr., som hun medtager i salgsmoms på den sidste indberetning. 

Sådan beregner du moms af maskiner og inventar, du udtager til privat brug

Værdisætning af maskiner, computer, telefon m.v. under 100.000 kr. i anskaffelsespris

Værdien af driftsmidler eller aktiver under 100.000 kr. pr. enhed, er restværdien af den oprindelige købspris på lukketidspunktet. Det svarer til markedsprisen på tidspunktet for udtagningen. Det vil sige den pris, som din virksomhed kan købe varen til i et marked mellem uafhængige parter. Hvis du udtager driftsmidler, fx maskiner, computer, telefon mv til privat brug, skal du beregne moms af denne værdi.

Markedsprisen for driftsmidler, fx maskiner, kontormøbler, computer eller telefon, som er købt og taget i brug inden for et kortere tidsrum, før du udtager dem til privat brug, bør være tæt på den oprindelige købspris, eller endda den samme pris. 

Eksempel på opgørelse af moms 

Peter har en tømrervirksomhed, som han har valgt at lukke. Der er driftsmidler i virksomheden, som han udtager til privat brug. Det drejer sig om følgende:  

 

  1. En pc, som er 6 år gammel. Pc’en blev indkøbt af virksomheden for 12.000 kr. En pc i samme kvalitet og stand koster 400 kr. 
  2. Et stillads, som er 4 år gammelt. Et stillads i samme kvalitet og stand koster 25.000 kr. 
  3. En specialsav, som er 2 år gammel. En specialsav i samme kvalitet og stand koster 15.000 kr. 

Markedsprisen for de tre driftsmidler opgøres til restværdien, dvs. den pris som Peter kan købe varen til i et marked mellem uafhængige parter på tidspunktet, hvor han lukker sin tømrervirksomhed. 

Peter lukker sin virksomhed 

 

Driftsmidler 

 

Stillads 

Specialsav 

Pc med udstyr 

Købspris ekskl. moms 

50.000 kr. 

20.000 kr. 

12.000 kr. 

Markedsværdi ekskl. moms 

25.000 kr. 

15.000 kr. 

400 kr. 

Salgsmoms 25 % 

6.250 kr. 

3.750 kr. 

100 kr. 

Beregning af moms

Peter opgør i alt 10.100 kr. (6.250 kr. + 3.750 kr. + 100 kr.), som han medtager i salgsmoms på den sidste indberetning.

Værdisætning af maskiner og driftsmidler m.v. over 100.000 kr. i anskaffelsespris

Hvis din virksomhed ejer en maskine, varebil eller lignende, der er købt til over 100.000 kr. (ekskl. moms), så er der tale om et investeringsgode.  

Hvis du udtager driftsmidler eller aktiver over 100.000 kr. pr. enhed til privat brug, skal du beregne moms ud fra tingenes markedspris på lukketidspunktet, altså den pris, som din virksomhed kan købe varen til i et marked mellem uafhængige parter.  

Markedsprisen for driftsmidler, fx maskiner, som er købt og taget i brug inden for et kortere tidsrum, før du udtager dem til privat brug, bør være tæt på den oprindelige købspris, eller endda den samme pris. 

Hvis du har spørgsmål til moms af investeringsgoder, så ring til os på 7222 2867. 

Andre aktiver - salg og udtagning

Immaterielle goder (ydelser)

Salg af immaterielle goder  

Hvis du sælger et immaterielt gode, skal du altid pålægge moms ved salget. Immaterielle goder kan fx være ophavsrettigheder, patenter eller et it-program, som er udviklet specielt til din virksomhed. 

Udtagning af immaterielle goder til privat brug 

Hvis du udtager virksomhedens immaterielle goder til privat brug, skal du beregne moms af normalværdien. Immaterielle goder kan fx være ophavsrettigheder, patenter eller et it-program, som er udviklet specielt til din virksomhed.  

Normalværdien er det beløb, som en kunde, i samme omsætningsled og under frie konkurrencevilkår, skal betale for det immaterielle gode på tidspunktet, hvor du lukker din virksomhed. Hvis ikke der findes en pris for et tilsvarende gode, skal prisen fastsættes til de udgifter, som virksomheden har haft i forbindelse med ydelsen. 

Har du spørgsmål til moms af ydelser, så ring til os på 7222 2867. 

Fast ejendom

Salg eller udtagning til privat brug af fast ejendom 

Skal du sælge en fast ejendom for virksomheden, eller ønsker du at udtage ejendommen til privat brug, kan du ringe til os på 7222 2867, hvis du har spørgsmål til momsreglerne ved salg eller udtagning.  

 

For personligt ejede virksomheder

Har du en personligt ejet virksomhed, og oplever du, at du ikke længere har adgang til TastSelv Erhverv, skal du logge på med dit personlige NemID/MitID. Fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt, skal du herefter vælge Fortsæt som privatperson - ikke Fortsæt som virksomhed
Oplever du udfordringer med at logge på, er du velkommen til at kontakte os på 7238 0400. 

For selskaber

Hvis du som selskabsejer oplever, at du ikke længere kan få adgang til TastSelv Erhverv med NemID/MitID, kan du kontakte os på 7238 0400. 

For et I/S

Har du været medejer af et ophørt I/S, kan du ikke logge på TastSelv Erhverv med privat NemID/MitID eller NemID medarbejdersignatur. Du skal i stedet bestille en TastSelv-kode. Vi sender TastSelv-koden til den adresse, som virksomheden er registreret med, så vær opmærksom på, om denne adresse stadig er gældende.
Hvis du vil ændre adressen, skal du skrive til os og anmode om en adresseændring, inden du bestiller en TastSelv-kode.

  1. Du kan skrive til os ved at logge på TastSelv Borger
  2. Vælg Kontakt
  3. Vælg Skriv til os
  4. Vælg Start af virksomhed og derefter Registrering af virksomhed 

Du skal gemme virksomhedens regnskab og bilag i 5 år. Det gælder også, selvom du har lukket virksomheden.

Har du købt fast ejendom eller bygget om i forbindelse med din virksomhed, skal du dog gemme regnskabsmaterialet i 10 år efter købet eller ombygningen. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se denne juridiske vejledning for salg

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se denne juridiske vejledning for udtagning til privat brug