Din årsopgørelse (oplysningsskema) ligger nu klar i TastSelv. Det vil sige, at du kan oplyse din virksomheds over- eller underskud (resultat). Når du har oplyst og godkendt årsopgørelsen, kan du se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Fristen for at oplyse din virksomheds resultat er 1. juli 2022.

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at skrive det beløb, du forventer at få i overskud eller underskud på din forskudsopgørelse. Hvis dit over- eller underskud ændrer sig, kan du løbende ændre det på din forskudsopgørelse.

Læs også om skat ved Covid-19-kompensations- og hjælpepakker

Oplys dit resultat i rubrik 111 eller 112 på din årsopgørelse

Oplys dit forventede resultat i felt 221 eller 435 på din forskudsopgørelse

Du skal oplyse din virksomheds endelige over- eller underskud (resultat) senest den 1. juli.

Du skal udfylde og godkende årsopgørelsen/oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen), selvom du ikke har andre oplysninger end dem, der står på dit servicebrev.

Du skal bruge oplysningsskemaet, hvis du:

 • driver selvstændig virksomhed.
 • har udenlandsk indkomst eller ejendom - læs mere under Udlandsforhold.
 • har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i.
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen.
 • har forskudt indkomstår.
 • ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne.

Har du lige startet virksomhed?

Du kan finde vejledning og værktøjer målrettet nystartede virksomheder på vores side Start-up med skat.

Få værktøjer til din virksomheds regnskab og resultat

Guide: Sådan oplyser du din virksomheds resultat

Log på TastSelv Borger med dit personlige NemId/MitID

 

 1. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. 2. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
 3. Tryk Næste og oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde. 4. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker. 5. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage. 6. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
 7. Tryk Næste og derefter Godkend. 8. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen, og derefter kan du se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
 9. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Se videoen om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og udfylder oplysningsskemaet:

(01:46 min)

Se videoen om, hvordan du laver dit skatteregnskab og finder frem til de tal, du skal udfylde i oplysningsskemaet:

(01:40 min)

Udover virksomhedens resultat og renter, skal du også oplyse nogle regnskabsoplysninger. Hvis din omsætning er under 300.000 kr. kan du nøjes med at oplyse:

 • Virksomhedens cvr-nr.
 • Skyldig eller tilgodehavende moms, hvis du er registreret for moms.
 • Om din virksomhed er fritaget for at afgive regnskabsoplysninger - det gør du i rubrik 301 og evt. 302.
 • Oplysninger om revisorbistand.

Har din omsætning været over 300.000 kr., skal du oplyse flere regnskabstal. Du kan læse mere og finde hjælp til regnskabsoplysningerne i denne vejledning.

Er du i løbet af 2021 stoppet med at drive virksomhed, udleje ejendom eller andet, der gav dig et oplysningsskema (tidligere kaldt udvidet selvangivelse), skal du stadig give oplysninger.

 • Du skal i rubrik 71 oplyse, at din virksomhed er lukket og oplyse dit overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112.
 • Du skal afmelde virksomhedens cvr-nummer på indberet.virk.dk.
 • Du skal på din forskudsopgørelse for 2022 slette eventuelle beløb om selvstændig virksomhed i felt 221 eller felt 435 og andre felter, der er relevante for din virksomhed. Ellers risikerer du at skulle udfylde oplysningerne igen til næste år, inden der kan dannes en årsopgørelse til dig.

Ret din forskudsopgørelse

Læs om lukning af virksomhed

Du har mulighed for at søge om at få udsat din oplysningsfrist, hvis der er særlige forhold. Det kan du fra midten af marts frem til fristen 1. juli.

Ansøg om at få udsat din oplysningsfrist

Overskrider du fristen, skal du betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst 5.000 kr. i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 544.800 kr. (2021), er skattetillægget 100 kr. for hver dag, du overskrider fristen, dog højst 2.500 kr. i alt.

Du kan søge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis din manglende oplysning skyldes særlige tilfælde.

Du skal så blandt andet oplyse, hvilke særlige tilfælde du mener, vi bør tage hensyn til, og vedlægge relevant dokumentation.

Søg om fritagelse for skattetillæg

Betal løbende skat af din virksomhed

Du betaler løbende skat af din virksomhed ved at oplyse dit forventede over- eller underskud på forskudsopgørelsen.

Du skal betale skat af et salg, når du udskriver fakturaen. Også selvom du ikke har fået pengene. På den måde sikrer du, at din skat bliver betalt løbende.

Tilret, hvis økonomien ændrer sig

Du kan rette din forskudsopgørelse, hvis din virksomheds overskud eller underskud ændrer sig. Jo mere præcis din forskudsopgørelse er, jo større er sandsynligheden for, at du ikke skal betale en restskat, når året er slut.

I marts oplyser du dit endelige over- eller underskud på årsopgørelsen/oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen). Når du har udfyldt og godkendt det, får du din årsopgørelse, der viser, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Se videoen om, hvordan du betaler løbende skat af din virksomhed

I videoen kan du se, hvad der sker med skatten, når du har oplyst dit forventede overskud - om den trækkes via din indkomst og trækprocent, eller om du skal betale skatten som B-skatterater.

Se videoen om, hvordan du betaler løbende skat af din virksomhed:

(01:53 min)

Har du lige startet virksomhed?

Du kan finde vejledning og værktøjer målrettet nystartede virksomheder på vores side Start-up med skat.

Få værktøjer til forskud og løbende skat 

Eller du kan deltage på vores webinarer, eller se videoen om skat og moms for nye virksomheder.

Tilmeld dig vores webinarer og se vores video om skat og moms

Guide: Sådan retter du din forskudsopgørelse

 

Sådan gør du

Vælg Egen virksomhed/ udlejningsejendom under Oftest tilføjede felter.

Skriv dit forventede overskud i felt 221 eller dit forventede underskud i felt 435.

Rul til bunden af siden og tryk Beregn.

Tjek, om der under Nyt skattekort står et beløb for B-skat.

Står der et beløb for B-skat, skal du betale skat af dit overskud som B-skatterater.

Står der ikke et beløb for B-skat, bliver skatten af dit overskud trukket gennem dine andre indkomster.

Læs mere om skat af overskud under Trin 3: Betal skat.

Tryk Godkend.

Du har nu rettet forskudsopgørelsen.

Som alternativ til at betale skat efter de almindelige skatteregler, kan du vælge at betale skat efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Begge ordninger kræver mere regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være en god idé at lade en revisor tage sig af det.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for:

 • At virksomhedens renteudgifter beskattes som personlige indkomst i stedet for kapitalindkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

 • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat. På den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du skat af den del af overskuddet, som du sparer op, med 22 %. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af personlig indkomst og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Vælger du virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og din virksomheds økonomi. Du kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at sætte kryds i felt 184, men det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse) ved at sætte kryds i rubrik 147. 

Læs mere om virksomhedsordningen (Den juridiske vejledning)

Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da ordningen er nemmere at administrere.

Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derved betaler du mindre i am-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Kapitalafkastet kan højst udgøre det største beløb af:

 • Overskud af virksomhed eller
 • Den samlede negative kapitalindkomst (eksklusiv det beregnede kapitalafkast)

Du kan vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen allerede ved forskudsopgørelsen ved at udfylde felt 184. Det endelige valg foretager du, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere kendt som den udvidede selvangivelse), som ligger klar i begyndelsen af marts. Du skal udfylde rubrik 141 under Virksomhedsoplysninger.

Læs mere om kapitalafkastordningen (Den juridiske vejledning)

Et selskab beskattes særskilt af sit over- eller underskud, og du betragtes som ansat lønmodtager. 

Læs mere om selskaber og fonde

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.