Hvis du køber varer fra andre EU-lande, som er pålagt nationale punktafgifter, uden at du er registreret for punktafgifter som varemodtager, skal du forhåndsanmelde købet til Skattestyrelsen og betale afgiften, inden leverandøren afsender varerne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter