Du skal altid oplyse dine nettogevinster/tab.

Gevinster

Gevinster er skattepligtige og skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Du skal oplyse gevinsterne i rubrik 346 på årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

Tab

Har du tab på finansielle kontrakter, skal du altid opdele tabene i:

  • Aktiebaserede kontrakter, hvor tab kan modregnes i gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked (se nedenfor).
  • Andre finansielle kontrakter.

Du kan fradrage tab i det omfang, at tabet ikke overstiger skattepligtige oplyste nettogevinster for indkomståret 2002 og senere indkomstår. Et tab til fradrag skal oplyses til rubrik 346 på årsopgørelsen/oplysningsskemaet og angives med et minus.

Tab til fremførsel - finansielle kontrakter, bortset fra aktiebaserede, hvor tab kan modregnes i gevinst på aktier, optaget til handel på et reguleret marked - du anvender blanketten 04.055

Overstiger tabet tidligere års gevinster, skal tabet i stedet fremføres, så det kan modregnes i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter. Du skal oplyse et tab til fremførsel i rubrik 85 på blanket 04.055, der er en særskilt blanket til årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

Du skal oplyse det samlede tab til fremførsel i rubrik 85. Det første år skal årets tab oplyses. Er der tab næste år, skal dette tab lægges oveni, hvorefter du skal oplyse det samlede tab (saldoen). Hvis du i stedet udnytter et fremførselsberettiget tab i en gevinst, skal du også selv sørge for at reducere saldoen.

Beløbet, der oplyses i rubrik 85, skal altid være udtryk for din resterende saldo til fremførsel. Se eksemplet:

Eksempel på hvordan gevinst og tab oplyses (ikke aktiebaserede, hvor tab kan modregnes i gevinst på aktier, optaget til handel på et reguleret marked):

År 1

 

Gevinst

10.000 kr.

Rubrik 346

10.000 kr.

 

År 2

 

Tab¹

-15.000 kr.

Rubrik 346

-10.000 kr.

Rubrik 85

5.000 kr.

 

År 3

 

Gevinst²

3.000 kr.

Rubrik 85

2.000 kr.

 

År 4

 

Gevinst³

5.000 kr.

Rubrik 346

3.000 kr.

Rubrik 85

0 kr.

Note 1: I år 2 kan der opnås fradrag for 10.000 kr., da dette svarer til tidligere års beskattede gevinster. Det overskydende tab på 5.000 kr. skal fremføres.

Note 2: Årets gevinst skal ikke beskattes, da der er tab til fremførsel fra år 2, som modregnes i gevinsten. Saldo for tab til fremførsel i rubrik 85 skal ændres.

Note 3: Saldo for tab til fremførsel, rubrik 85, skal nulstilles, og nettogevinst skal beskattes.

Modregning af tab på aktiebaserede kontrakter i nettogevinst på aktier

Siden indkomståret 2010 har mulighederne for fradrag været udvidet, hvis kontrakten indeholder en ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, eller hvis den er baseret på et aktieindeks, og enten kontrakten, de underliggende aktier eller de aktier, der indgår i det indeks, kontrakten er baseret på, er optaget til handel på et reguleret marked. I dine skatteoplysninger kan du se, hvorvidt dit pengeinstitut eller den, du har handlet eller indgået kontrakten med, har indberettet denne som aktiebaseret.

Hvis dine tab på kontrakter, der opfylder de nævnte betingelser, ikke kan modregnes i gevinst på andre kontrakter, fordi tabet overstiger dine gevinster på finansielle kontrakter (inklusive ægtefællens), kan du vælge at modregne tabet i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Et resterende tab kan modregnes i en eventuel ægtefælles nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Er der fortsat et uudnyttet tab, fremføres det til modregning i senere indkomstår - først i gevinster på finansielle kontrakter og derefter i gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Du skal være opmærksom på, at den udvidede mulighed for at modregne kun gælder for tab, der er konstateret i indkomståret 2010 eller senere.

Tab på aktiebaserede kontrakter

I rubrik 86 på blanket 04.055 skal du oplyse saldo for uudnyttede tab på aktiebaserede kontrakter, der opfylder de nævnte betingelser for at kunne modregnes i gevinst på aktier, optaget til handel på et reguleret marked.

Rubrik 86 var ny for indkomståret 2011. Det betyder, at eventuelle tab på aktiebaserede kontrakter for indkomståret 2010 indgik i saldoen i rubrik 85 - se eksemplerne oven - og nedenfor. Du skal huske at nedsætte saldoen i rubrik 85 med den del af tabet, som du overfører til rubrik 86.

Du kan i rubrik 87 på blanketten tilkendegive, om du ønsker, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i dine egne gevinster på aktier, optaget til handel på et reguleret marked (gevinster i rubrik 66).

Du skriver så et 1-tal i rubrikken.

Er du gift, og har du yderligere tab, som du ikke selv kan anvende, har du mulighed for at vælge, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter skal overføres til din ægtefælle.

Du skriver så et 2-tal i rubrikken.

Ønsker du ikke at anvende dine tab på finansielle kontrakter til modregning i dine gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked (hverken dine egne eller eventuelt din ægtefælles), skal du ikke skrive noget i rubrik 87.

Modregning af tab på aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst på aktier kan kun foretages, såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt.

Hvis du ønsker, at kun en del af tabet på aktiebaserede kontrakter skal modregnes i gevinster på aktier, skal du i en ny rubrik 88 på blanketten angive det beløb, som du ønsker modregnet i nettogevinst på aktier. Du kan dog højest modregne et beløb, der svarer til nettogevinsten på aktier, optaget til handel på et reguleret marked.

Eksempel - tab på finansielle kontrakter - tab på aktiebaserede kontrakter - modregning i aktiegevinster - du ønsker kun modregning i dine egne gevinster på aktier optaget til handel på reguleret marked:

Eksempel

Samlet uudnyttet tab på finansielle kontrakter (rubrik 85 og 86) for indkomstår 1

50.000 kr.

Heraf udgør tab på aktiebaserede kontrakter (rubrik 86), der kan modregnes i gevinst på aktier opstået i indkomstår 1

10.000 kr.

Samlet tab på finansielle kontrakter i indkomstår 2

20.000 kr.

Heraf udgør tab på aktiebaserede kontrakter

20.000 kr.

Overført til modregning i egne aktiegevinster (rubrik 66) fra aktier, optaget til handel på et reguleret marked

30.000 kr.

Årsopgørelsen/oplysningsskemaet for indkomstår 2 udfyldes således:

 

Rubrik 85 (50.000 kr. - 10.000 kr.)

40.000 kr.

Rubrik 86 (10.000 kr. + 20.000 kr.)

30.000 kr.

Rubrik 87 - du angiver følgende værdi

1

Rubrik 88 - du angiver intet, da du ønsker hele tabet på aktiebaserede kontrakter medregnet i aktiegevinster

 

Se vejledningen til rubrik 87 på blanket 04.055.

Du skal skrive din gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 66 - med det beløb, der svarer til de 30.000 kr. i eksemplet.

Du skal være opmærksom på, at ønsker du at udnytte et tab på dine aktiebaserede finansielle kontrakter i din gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan du vælge, om du vil modregne hele tabet, eller om du kun vil modregne en del af tabet. Du kan dog højst modregne et beløb, der svarer til nettogevinsten på aktier, optaget til handel på et reguleret marked.

Eksempel - tab på aktiebaserede kontrakter - modregning i aktiegevinster - overførsel til ægtefælle:

Eksempel

Samlet uudnyttet tab aktiebaserede kontrakter (rubrik 86) for indkomstår 1

50.000 kr.

Tab på aktiebaserede kontrakter opstået i indkomstår 2

10.000 kr.

Samlet tab på aktiebaserede kontrakter (rubrik 86) for indkomstår 2

60.000 kr.

Overført til modregning i egne samlede gevinster (rubrik 66) på aktier optaget til handel på reguleret marked

20.000 kr.

Du er gift, og du ønsker tab, som du ikke selv kan bruge, overført til modregning i din ægtefælles aktiegevinster (rubrik 66)

40.000 kr.

Årsopgørelsen/oplysningsskemaet for indkomstår 2 udfyldes således:

Rubrik 86 (50.000 kr. + 10.000 kr.)

60.000 kr.

Rubrik 87 - du angiver følgende værdi

2

Rubrik 88 - du angiver intet, da du ønsker hele tabet på aktiebaserede kontrakter modregnet i aktiegevinster

 

Du skal skrive din gevinst på aktier optaget til handel på reguleret marked i rubrik 66 med et beløb, der svarer til de 20.000 kr. i eksemplet.

Ægtefællen skal ligeledes skrive sin egen gevinst i rubrik 66, i eksemplet 40.000 kr.

Som eksemplet viser, kan et tab, der ikke kan fradrages eller modregnes som angivet, overføres til modregning i en eventuel ægtefælles nettogevinster. Er tabet større end ægtefællens nettogevinster, skal tabet fremføres og kan også i de efterfølgende indkomstår modregnes i ægtefællens nettogevinster.

Tab til fremførsel - du anvender TastSelv

Log på TastSelv og vælg:

Ret årsopgørelsen

  • Rubrik 85

Du skriver det samlede fradragsberettigede tab vedrørende finansielle kontrakter for indkomståret 2002 og frem, som fremføres til senere indkomstår, dog ikke de finansielle kontrakter der er omfattet af rubrik 86 (visse aktiebaserede kontrakter).

  • Rubrik 86

Du skriver det samlede fradragsberettigede tab vedrørende de aktiebaserede finansielle kontrakter, hvor du kan vælge at få tab modregnet i gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

  • Rubrik 87

I rubrikken skal du skrive, om du ønsker, at tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i årets gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Hvis du er gift, kan du vælge, om tab skal bruges i din egen gevinst på aktier, eller om tabet skal overføres til din ægtefælle, hvis du ikke selv kan bruge det.

  • Rubrik 88

I rubrikken skal du skrive det beløb, som du ønsker modraget i gevinst på aktier. Du skal kun bruge rubrikken, hvis du ønsker, at kun en del af tabet på aktiebaserede finansielle kontrakter skal modregnes i nettogevinst på aktier. Du kan ikke bruge TastSelv vedrørende denne rubrik. Du skal derfor bruge blanket 04.055, som du finder på skat.dk under Borger og Blanketter. 

Der er tre markeringsmuligheder vedrørende rubrik 87:

  • Tab modregnes ikke.

Markering i denne rubrik betyder, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter ikke bliver modregnet i gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

  • Tab modregnes i egen indkomst.

Markering i denne rubrik betyder, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter kun bruges i din egen gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked.

  • Tab modregnes i egen og ægtefælles indkomst.

Markering i denne rubrik betyder, at tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, som du ikke selv bruger, overføres til din ægtefælle.