Du bliver beskattet af aktieløn (aktier, køberetter eller tegningsretter), som du modtager eller køber via det selskab, du er ansat i.

Din beskatning afhænger af, hvilke regler der gælder for den aftale, du har indgået med din arbejdsgiver. Du kan modtage aktieløn efter 3 ordninger:

 • Ordning 1: Aktielønnen bliver beskattet som aktieindkomst på salgstidspunktet.
  (Ligningslovens § 7P)

 • Ordning 2: Aktielønnen bliver beskattet som lønindkomst, når køberetterne eller tegningsretterne bliver udnyttet til aktier. Når du sælger aktierne, bliver gevinst og tab beskattet som aktieindkomst.
  (Ligningslovens § 28)

 • Ordning 3: Aktielønnen bliver beskattet som lønindkomst, når du erhverver ret til den. Når du sælger aktierne, bliver gevinst og tab beskattet som aktieindkomst.
  (Ligningslovens § 16)

Ret din årsopgørelse

Du kan læse mere om, hvordan din aktielønsordning skal beskattes under de enkelte ordninger i afsnittene "Aktielønsordninger", "Medarbejderinvesteringsselskaber" eller "Medarbejderaktier (Tidligere regler)". Læs blandt andet, om du bliver lønbeskattet, samt hvad du kan gøre for at undgå restskat.

Brug gennemsnitsmetoden

Når du sælger dine aktier, som du har fået tildelt som led i dit ansættelsesforhold, skal du være opmærksom på reglerne for gennemsnitsmetoden, som gevinster og tab som hovedregel bliver opgjort efter.

Gennemsnitsmetoden betyder, at du skal opgøre gevinst og tab på grundlag af den gennemsnitlige købesum for din samlede beholdning i et selskab. Dette gælder for alle aktier i samme selskab, uanset om du har købt aktierne selv, eller om du har fået dem tildelt via en aktielønsordning eller en medarbejderaktieordning.

Reglerne gælder uanset om aktierne i selskabet ligger i samme depot eller ej. Det er underordnet, om de er i danske eller udenlandske depoter.

Læs mere om gennemsnitsmetoden.

Du skal betale skat af gevinster, når du sælger aktier, som du har fået tildelt som led i dit ansættelsesforhold. Gevinsterne bliver beskattet som aktieindkomst.

Se satser i afsnittet "Skattesatser for gevinster og udbytte (aktieindkomst)".

Hvis du har haft tab ved at sælge aktierne, kan du trække tabet fra. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis vi har modtaget oplysninger om købet senest 1. juli året efter tildelingen.

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på aktier.

Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan du trække fra i aktieudbytter og gevinster ved salg af andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, vil blive modregnet i eventuel positiv aktieindkomst. Hvis aktieindkomsten er negativ, vil der blive udregnet en skatteværdi af den negative aktieindkomst, som vil blive fratrukket dine øvrige skatter på årsopgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan din aktielønsordning skal beskattes under de enkelte ordninger i afsnittene "Aktielønsordninger", "Medarbejderinvesteringsselskaber" eller "Medarbejderaktier (Tidligere regler)". Læs blandt andet, om du bliver lønbeskattet, samt hvad du kan gøre for at undgå restskat.

Når du skal oplyse gevinster og tab ved salg af aktier, skal du vide, om aktierne er:

 • danske eller udenlandske,
 • optaget til handel på et reguleret marked eller ej, samt
 • om de er placeret i et depot i Danmark eller udlandet.

Hvis dine aktier er optaget til handel på et reguleret marked og placeret i et dansk depot, kan vi i de fleste tilfælde beregne gevinst eller tab på dine aktier ved hjælp af Værdipapirsystemet og overføre resultatet til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, om vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger, og at oplysningerne er rigtige.

Gevinst og tab bliver automatisk overført til rubrik 66, hvis vi har alle de nødvendige oplysninger.

Hvis vi mangler oplysninger til beregning af gevinst og tab

Mangler vi oplysninger om dine aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan du registrere de manglende oplysninger i Værdipapirsystemet, herefter kan vi beregne et resultat til dig.

Bemærk, at vi ikke modtager alle nødvendige oplysninger om aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er anskaffet før 2010. Er dine aktier anskaffet før 2020, skal du registrere dem i Værdipapirsystemet, før vi kan beregne gevinst eller tab for dig.

Se vejledning til Værdipapirsystemet.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier. 

Udbytte fra danske aktier optaget til handel på et reguleret marked vil som udgangspunkt automatisk være oplyst i rubrik 61. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du oplyse udbyttet i rubrik 62 eller 68.

Udbytte fra udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med fastsat dobbeltbeskatningssats med det pågældende land, vil som udgangspunkt være oplyst i rubrik 63. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du selv oplyse udbyttet i rubrik 63.

Udbytte fra udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med fastsat dobbeltbeskatningssats med det pågældende land, vil som udgangspunkt være oplyst i rubrik 452. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du selv oplyse udbyttet i rubrik 452.

Vi modtager som udgangspunkt ikke oplysninger om salget af dine aktier, hvis de er placeret i et depot i udlandet eller handlet på en udenlandsk handelsplatform, men du kan stadig bruge Værdipapirsystemet til at beregne gevinst eller tab, hvis aktierne er optaget til handel på et reguleret marked. Du skal blot selv registrere oplysningerne i Værdipapirsystemet.

Hvis du bruger Værdipapirsystemet, bliver gevinst og tab overført til rubrik 66. Det gælder uanset, om det er danske eller udenlandske aktier.

Hvis du ikke bruger Værdipapirsystemet, skal du oplyse gevinst eller tab på danske aktier i rubrik 66. Gevinst eller tab på udenlandske aktier skal du oplyse i rubrik 454.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier. 

Udbytte fra danske aktier, skal du selv oplyse i rubrik 62 eller 68. 

Udbytte af udenlandske aktier, skal du selv oplyse i rubrik 452. 

Betalt udenlandsk udbytteskat skal du oplyse i rubrik 496. Du må højst oplyse den udbytteskat det pågældende land har ret til ifølge en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land. Hvis det pågældende land har indeholdt udbytteskat med en højere sats, end det er aftalt i dobbeltbeskatningsaftalen, kan du søge om at få den for meget betalte udbytteskat tilbage.

Du skal henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land, hvis du skal søge om refusion af for meget betalt udbytteskat. 

Er dine aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked skal du selv beregne og oplyse om gevinst eller tab på din årsopgørelse. Værdipapirsystemet kan ikke bruges til denne type af aktier.

Du skal oplyse gevinst eller tab på danske aktier i rubrik 67.

Du skal oplyse gevinst eller tab på udenlandske aktier i rubrik 451.

Hvis du har tab på dine aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som tidligere i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet efter reglerne, der gælder for aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier. 

Udbytte fra danske aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked vil som udgangspunkt automatisk være oplyst i rubrik 64, hvis dine aktier er i et danske depot. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du oplyse udbyttet i rubrik 65.

Udbytte af udenlandske aktier, skal du oplyse i rubrik 450. 

Betalt udenlandsk udbytteskat skal du oplyse i rubrik 496. Du må højst oplyse den udbytteskat det pågældende land har ret til ifølge en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land. Hvis det pågældende land har indeholdt udbytteskat med en højere sats, end det er aftalt i dobbeltbeskatningsaftalen, kan du søge om at få den for meget betalte udbytteskat tilbage.

Du skal henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land, hvis du skal søge om refusion af for meget betalt udbytteskat. 

Tjek dine Skatteoplysninger i TastSelv

I Skatteoplysningerne i TastSelv kan du se, hvilke oplysninger vi har om din aktieløn.

Sådan ser du dine Skatteoplysninger i TastSelv

Er du ansat i et dansk selskab, har din arbejdsgiver pligt til at indberette oplysninger om aktieløn. Du kan se de indberettede oplysninger under "Oplysninger om løn, honorarer, mv." Her vil det blandt andet fremgå, hvilke regler i ligningsloven du har modtaget aktieløn efter.

Din arbejdsgiver har ligeledes pligt til at indberette oplysninger om aktierne mv., når du får tildelt aktierne, eller når du udnytter tildelte køberetter eller tegningsretter. Disse oplysninger, kan du se under "Aktieoplysninger". Her vil det også fremgå, hvilke regler i ligningsloven du har modtaget aktieløn efter. 

Når du sælger aktierne, modtager vi indberetninger om salget, hvis dine aktier er handlet i et dansk depot. Du kan se oplysningerne under "Aktieoplysninger". Er dine aktier handlet i et depot i udlandet eller på en udenlandsk handelsplatform, modtager vi som udgangspunkt ikke indberetninger om salget, og du kan derfor ikke se nogen oplysninger under Skatteoplysningerne.

"Aktieoplysningerne" er inddelt efter, om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Dette kan være en hjælp, når du skal oplyse om gevinst eller tab.

Du kan også se, om aktierne er danske eller udenlandske. Det står under "Landenavn" for hver indberetning.

Læs mere i afsnittet "Sådan oplyser du gevinst og tab".

Værdipapirsystemet

I Værdipapirsystemet kan du se de oplysninger, vi har om dine aktier optaget til handel på et reguleret marked. I Værdipapirsystemet vil der fremgå en rød markering, hvis vi mangler oplysninger, som du selv skal registrere.

Se vejledning til Værdipapirsystemet.

Aktielønnen bliver beskattet som aktieindkomst på salgstidspunktet.

Du skal først betale skat af din aktieløn (aktier, køberetter eller tegningsretter), når du sælger aktierne. Beskatningen sker som aktieindkomst.

Der er en række betingelser, der gælder for anvendelse af ordningen.

Læs mere i Den juridiske vejledning om betingelserne.

Når du sælger aktierne

Når du sælger aktierne, bliver gevinster og tab beskattet som aktieindkomst.

Du bliver beskattet af forskellen mellem anskaffelsessummen og salgssummen. 

Aktierne bliver som udgangspunkt anset for anskaffet til den værdi, som du har betalt for dem. For rene aktietildelinger er anskaffelsessummen 0 kroner.

Du kan læse mere om, hvordan du oplyser din aktieindkomst på din årsopgørelse under afsnittet 'Sådan oplyser du gevinst og tab'.

Aktier erhvervet på baggrund af en køberet eller tegningsret

Aktier, som du har erhvervet på baggrund af en køberet eller en tegningsret, bliver anset som anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af eventuel egenbetaling for køberetten eller tegningsretten. Du bliver ikke beskattet af uudnyttede køberetter og tegningsretter.

Læs mere i Den juridiske vejledning om ligningslovens § 7 P.

Din arbejdsgivers pligter

Er du ansat i et dansk selskab, har din arbejdsgiver pligt til at:

 1. foretage en markering i indkomstregisteret, hvis du har indgået aftale om tildeling af køberetter eller tegningsretter.
 2. indberette oplysninger om antal aktier, anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt mv., når du får tildelt aktierne, eller når du udnytter tildelte køberetter eller tegningsretter.

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter oplysningerne til os, og hvis de tildelte aktier er optaget til handel på et reguleret marked, skal du selv huske at oplyse os om anskaffelsen af aktierne, fx ved at registrere dem i Værdipapirsystemet. Det skal du gøre senest den 1. juli året efter tildelingen, hvis du vil sikre dig fradrag for et eventuelt tab, når du på et tidspunkt sælger aktierne.

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på aktier.

I afsnittet "Se, hvilke oplysninger vi har om din aktieløn" kan du læse, hvordan du finder oplysningerne, som vi har modtaget indberetninger om vedrørende din aktieløn.

Hvis din skattepligt til Danmark ophører

Hvis din skattepligt til Danmark ophører, kan dine aktier, køberetter og tegningsretter ikke længere være omfattet af ligningslovens § 7 P. Aktielønnen bliver i stedet beskattet efter reglerne i ligningslovens § 16 og § 28. 

Ophører din skattepligt til Danmark, inden du har udnyttet eller solgt dine retserhvervede køberetter eller tegningsretter, skal du betale indkomstskat og am-bidrag af den værdi, som køberetterne eller tegningsretterne har på det tidspunkt, hvor din skattepligt til Danmark ophører. Værdien skal opgøres som forskellen mellem aktiernes handelsværdi og udnyttelseskursen på fraflytningstidspunktet. 

Du skal oplyse den skattepligtige indkomst, når din skattepligt til Danmark ophører. Du skal oplyse beløbet på din årsopgørelse i rubrik 15.

Hvis du flytter fra Danmark og har aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere, betragter vi gevinst eller tab på dine aktier som realiseret, men hvis der indgår aktier omfattet af ligningslovens § 7 P sker der fraflytterbeskatning af hele aktiebeholdningen, selv om kursværdien er under 100.000 kr. Du kan dog udskyde skatten (få henstand), når din skattepligt til Danmark ophører. 

Læs mere om henstand.

Læs mere i Den juridiske vejledning om beskatning af aktieløn efter ligningslovens § 7 P ved ophør af skattepligt til Danmark.

Læs bl.a. om fraflytning med ikke-retserhvervede aktier, køberetter og tegningsretter.

Aktielønnen bliver beskattet som lønindkomst, når køberetterne eller tegningsretterne bliver udnyttet til aktier. Når du sælger aktierne, bliver gevinst og tab beskattet som aktieindkomst.

Ordningen gælder for køberetter og tegningsretter, som giver dig ret til at købe eller tegne aktier. Du skal først betale skat på udnyttelsestidspunket eller salgstidspunktet. Beskatningen sker som lønindkomst.

Der er en række betingelser, der gælder for anvendelse af ordningen.

Læs mere i Den juridiske Vejledning om betingelserne.

Du har fået tildelt køberetter eller tegningsretter

Modtager du køberetter eller tegningsretter gennem dit arbejde, bliver beskatningstidspunktet udskudt til det tidspunkt, hvor du udnytter eller sælger køberetten eller tegningsretten.

Når du udnytter køberetterne eller tegningsretterne, bliver du beskattet af forskellen mellem aktiens handelsværdi på udnyttelsestidspunktet og udnyttelseskursen for køberetten eller tegningsretten med fradrag af eventuel egenbetaling for køberetten eller tegningsretten.

Hvis du udnytter køberetterne ved differenceafregning, bliver det udbetalte beløb, fratrukket en eventuel egenbetaling, beskattet. Differenceafregning betyder, at du modtager et beløb svarende til forskellen mellem købskursen og aktiernes markedskurs på udnyttelsestidspunktet.

Læs mere i Den juridiske vejledning om differenceafregning.

Sælger du køberetterne eller tegningsretterne, bliver du beskattet af salgssummen fratrukket eventuel egenbetaling på tildelingstidspunktet. Beskatningen sker som lønindkomst.

Undgå at betale restskat

Er du ansat i et dansk selskab, har din arbejdsgiver pligt til at indberette det beløb, du skal betale indkomstskat og am-bidrag af. 

Da din arbejdsgiver ikke indeholder A-skat og am-bidrag af det indberettede beløb, er beløbet B-indkomst, og du skal derfor huske at gøre én af følgende, hvis du vil undgå at betale restskat:

 • Skrive B-indkomsten på din forskudsopgørelse i felt 210.
 • Foretage en frivillig indbetaling af skatten til os.

Hvis du ikke foretager dig noget, kan det resultere i en restskat på din årsopgørelse.

Læs mere om betaling af skat af B-indkomst.

Har din arbejdsgiver ikke indberettet beløbet, som du skal betale indkomstskat og am-bidrag af, skal du kontakte din arbejdsgiver, så de kan få det gjort. Hvis din arbejdergiver mod forventning ikke har mulighed for at indberette beløbet, skal du selv oplyse beløbet som personlig indkomst på din årsopgørelse i rubrik 15.

Når du sælger aktierne

Når du sælger aktierne, bliver gevinster og tab beskattet som aktieindkomst.

Du bliver beskattet af forskellen mellem værdien af aktierne på udnyttelsestidspunktet og værdien af aktierne på salgstidspunktet.

Du kan læse mere om, hvordan du oplyser om din aktieindkomst på din årsopgørelse i afsnittet "Sådan oplyser du, når du sælger dine aktier".

Din arbejdsgivers pligter

Er du ansat i et dansk selskab, har din arbejdsgiver pligt til at:

 1. indberette det beløb, du skal betale indkomstskat og am-bidrag af.
 2. indberette oplysninger om antal aktier, anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt mv., når du udnytter tildelte køberetter eller tegningsretter.

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter oplysningerne til os, og hvis de tildelte aktier er optaget til handel på et reguleret marked, skal du selv huske at oplyse os om anskaffelsen af aktierne, fx ved at registrere dem i Værdipapirsystemet. Dette skal du gøre senest den 1. juli året efter tildelingen, hvis du vil sikre dig fradrag for et eventuelt tab, når du på et tidspunkt sælger aktierne.

Læs mere om betingelserne for fradrag for tab på aktier.

I afsnittet "Se, hvilke oplysninger vi har om din aktieløn" kan du læse, hvordan du finder oplysningerne, som vi har modtaget indberetninger om vedrørende din aktieløn.

Hvis du er begrænset skattepligtig lønmodtager

Hvis du er begrænset skattepligtig lønmodtager, skal du selv oplyse den skattepligtige indkomst, når du udnytter eller sælger dine køberetter eller tegningsretter. Du skal oplyse beløbet på din årsopgørelse i rubrik 15.

Du skal oplyse den del af indkomsten, der kan henføres til arbejde udført i Danmark i vestingperioden:

 • Har du kun udført arbejde i Danmark i vestingperioden, skal du oplyse hele den skattepligtige indkomst.
 • Har du udført en del af arbejdet udenfor Danmark i vestingperioden, skal du kun oplyse den del af den skattepligtige indkomst, der kan henføres til Danmark.
 • Har du ikke udført arbejde i Danmark i vestingperioden, er beløbet ikke skattepligtigt i Danmark, og du skal derfor ikke oplyse det.

Er du bosat i Sverige og bliver beskattet efter Øresundsaftalen, gælder der særlige regler, når en del af arbejdet ikke bliver udført i Danmark. Du bør kontakte os på 72 22 28 94 for at få afklaret, hvordan din aktieløn skal beskattes.

Læs mere i Den juridiske vejledning om lønindtægt og vederlagets form for begrænset skattepligtige.

Hvis du er begrænset skattepligtigt bestyrelsesmedlem

Hvis du er begrænset skattepligtigt bestyrelsesmedlem, skal du selv oplyse den skattepligtige indkomst, når du udnytter eller sælger dine køberetter eller tegningsretter. Du skal oplyse beløbet på din årsopgørelse i rubrik 15.

Du skal oplyse hele den skattepligtige indkomst, da der ikke bliver stillet krav om anden tilknytning til Danmark end, at den skattepligtige indkomst kan henføres her til landet. Det har ikke betydning, om møderne er afholdt i Danmark eller i udlandet. Det har heller ikke betydning, hvilken form vederlaget udbetales i.

Hvis du er bosiddende i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med, vil retten til at beskatte indkomsten afhænge af bestemmelserne i den pågældende dobbeltbeskatningsaftale. Har Danmark ikke indgået en dobbeltbeskatningsaftale med dit bopælsland, kan Danmark altid beskatte. Hvis beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsaftalen tilkommer et andet land, skal du kunne dokumentere, at betingelserne er til stede.

Læs mere i Den juridiske vejledning om bestyrelseshonorarer mv.

Hvis din skattepligt til Danmark ophører.

Hvis din skattepligt til Danmark ophører, inden du har udnyttet eller solgt dine retserhvervede køberetter eller tegningsretter, skal du betale indkomstskat og am-bidrag af den værdi, som køberetterne eller tegningsretterne har på det tidspunkt, hvor din skattepligt til Danmark ophører. Værdien skal opgøres som forskellen mellem aktiernes handelsværdi og udnyttelseskursen på fraflytningstidspunktet.

Du skal oplyse den skattepligtige indkomst, når din skattepligt til Danmark ophører. Du skal oplyse beløbet på din årsopgørelse i rubrik 15.

Hvis du flytter fra Danmark og har aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere, betragter vi gevinst eller tab på dine aktier som værende realiseret. Du kan dog udskyde skatten (få henstand), når din skattepligt til Danmark ophører.

Læs mere om henstand.

Aktielønnen bliver beskattet som lønindkomst, når du erhverver ret til den. Når du sælger aktierne, bliver gevinst og tab beskattet som aktieindkomst.

Modtager du aktieløn (aktier, køberetter eller tegningsretter) skal du betale indkomstskat og am-bidrag af den værdi, som aktielønnen har, når du erhverver ret til den (retserhvervelsestidspunktet).

Det er som udgangspunkt det tidspunkt, hvor du får tildelt aktieløn. Tidspunktet kan dog blive udskudt, hvis der er nogle betingelser, som skal være opfyldt, inden aktielønnen bliver tildelt.

Værdien af aktielønnen skal fratrækkes en eventuel egenbetaling, da du ikke skal betale skat af dette beløb. Har du optjent et pengebeløb, fx løn, provision eller lignende gennem din arbejdsgiver, som bliver konverteret til aktieløn, skal dette beløb også fratrækkes værdien.

Undgå at betale restskat

Er du ansat i et dansk selskab, har din arbejdsgiver pligt til at indberette det beløb, du skal betale indkomstskat og am-bidrag af. 

Da din arbejdsgiver ikke indeholder A-skat og am-bidrag af det indberettede beløb, er beløbet B-indkomst, og du skal derfor huske at gøre én af følgende, hvis du vil undgå at betale restskat:

 • Skrive B-indkomsten på din forskudsopgørelse i felt 210.
 • Foretage en frivillig indbetaling af skatten til os.

Hvis du ikke foretager dig noget, kan det resultere i en restskat på din årsopgørelse.

Læs mere om betaling af skat af B-indkomst.

Har din arbejdsgiver ikke indberettet beløbet, som du skal betale indkomstskat og am-bidrag af, skal du kontakte din arbejdsgiver, så de kan få det gjort. Hvis din arbejdergiver mod forventning ikke har mulighed for at indberette beløbet, skal du selv oplyse beløbet som personlig indkomst på din årsopgørelse i rubrik 15.

Når du sælger aktierne

Når du sælger aktierne, bliver gevinster og tab beskattet som aktieindkomst.

Du bliver beskattet af forskellen mellem værdien af aktierne på retserhvervelsestidspunktet og værdien af aktierne på salgstidspunktet.

Du kan læse mere om, hvordan du oplyser om din aktieindkomst på din årsopgørelse under afsnittet ’Sådan oplyser du gevinst og tab.’

Der kan være tilfælde, hvor gevinst på køberetter tildelt efter ligningsloven § 16 bliver beskattet efter kursgevinstloven, selvom køberetterne ikke er udnyttet eller solgt endnu.

Læs mere i Den juridiske vejledning, hvis køberetter sælges.

Læs mere i Den juridiske vejledning, hvis køberetter afstås ved differenceafregning.

Din arbejdsgivers pligter

Er du ansat i et dansk selskab, har din arbejdsgiver pligt til at:

 1. indberette det beløb, du skal betale indkomstskat og am-bidrag af og
 2. indberette oplysninger om antal aktier, anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt mv., når du får tildelt aktierne eller udnytter tildelte køberetter eller tegningsretter.

Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter oplysningerne til os, og hvis de tildelte aktier er optaget til handel på et reguleret marked, skal du selv huske at oplyse os om anskaffelsen af aktierne, fx ved at registrere dem i Værdipapirsystemet. Dette skal du gøre senest den 1. juli efter tildelingen, hvis du vil sikre dig fradrag for et eventuelt tab, når du på et tidspunkt sælger aktierne.

Læs mere om betingelserne for fradrag for tab på aktier.

I afsnittet ’Se hvilke oplysninger, vi har om din aktieløn’ kan du læse, hvordan du finder oplysningerne, som vi har modtaget indberetninger om vedrørende din aktieløn.

Hvis du er begrænset skattepligtig lønmodtager

Hvis du er begrænset skattepligtig lønmodtager, skal du selv oplyse den skattepligtige indkomst i dét år, du har erhvervet ret til den (retserhvervelsesåret). Du skal oplyse beløbet på din årsopgørelse i rubrik 15.

Du skal oplyse den del af indkomsten, der kan henføres til arbejde udført i Danmark i vestingperioden:

 • Har du kun udført arbejde i Danmark i vestingperioden, skal du oplyse hele den skattepligtige indkomst.
 • Har du udført en del af arbejdet udenfor Danmark i vestingperioden, skal du kun oplyse den del af den skattepligtige indkomst, der kan henføres til Danmark.
 • Har du ikke udført arbejde i Danmark i vestingperioden, er beløbet ikke skattepligtigt i Danmark, og du skal derfor ikke oplyse det.

Er du bosat i Sverige og bliver beskattet efter Øresundsaftalen, gælder der særlige regler, når en del af arbejdet ikke bliver udført i Danmark.

Du bør kontakte os på 72 22 28 94 for at få afklaret, hvordan din aktieløn skal beskattes.

Læs mere i Den juridiske vejledning om lønindtægt og vederlagets form for begrænset skattepligtige.

Hvis du er begrænset skattepligtigt bestyrelsesmedlem

Hvis du er begrænset skattepligtigt bestyrelsesmedlem, skal du selv oplyse den skattepligtige indkomst i dét år, du har erhvervet ret til den (retserhvervelsesåret). Du skal oplyse beløbet på din årsopgørelse i rubrik 15.

Du skal oplyse hele den skattepligtige indkomst, da der ikke bliver stillet krav om anden tilknytning til Danmark end, at den skattepligtige indkomst kan henføres her til landet. Det har ikke betydning, om møderne er afholdt i Danmark eller i udlandet. Det har heller ikke betydning, hvilken form vederlaget udbetales i.

Hvis du er bosiddende i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med, vil retten til at beskatte indkomsten afhænge af bestemmelserne i den pågældende dobbeltbeskatningsaftale. Har Danmark ikke indgået en dobbeltbeskatningsaftale med dit bopælsland, kan Danmark altid beskatte. Hvis beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsaftalen tilkommer et andet land, skal du kunne dokumentere, at betingelserne er til stede.

Læs mere i Den juridiske vejledning om bestyrelseshonorarer mv.

Hvis din skattepligt til Danmark ophører.

Hvis du flytter fra Danmark og har aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere, betragter vi gevinst eller tab på dine aktier som realiseret. Du kan dog udskyde skatten (få henstand), når din skattepligt til Danmark ophører.

Læs mere om henstand.

Indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskaber (Ligningslovens § 7 N)

Du kan indbetale 7,5 % af din årlige løn minus am-bidrag, dog maksimalt 30.000 kroner om året. Du bliver ikke beskattet af den del af lønnen, som du indbetaler til et medarbejderinvesteringsselskab.

Din arbejdsgiver skal registrere medarbejderinvesteringsselskabet hos Erhvervsstyrelsen. Hvis din arbejdsgiver ikke har gjort det, er dine indskud skattepligtige.

Modtager du udbytte eller udlodninger fra medarbejderinvesteringsselskabet, eller afståelsessummer vedrørende andele i investeringsselskabet, bliver disse beløb beskattet som personlig indkomst.

Reglerne er ophævet pr. 1. januar 2012. De finder dog anvendelse på allerede eksisterende medarbejderaktieordninger efter ligningslovens § 7 A.

Frist for tildeling af medarbejderaktier

Medarbejderaktier skal senest være tildelt enten 31. december 2011 eller 31. december 2012, hvis aftalen om tildeling af medarbejderaktier var indgået med din arbejdsgiver inden 21. november 2011.

Medarbejderaktierne blev båndlagt i et bundet depot i 5 eller 7 år efter tildeling, før de blev frigivet til et åbent depot.

Når du sælger medarbejderaktier

Aktierne bliver beskattet, når du sælger dem. Aktierne bliver beskattet som aktieindkomst. Er aktierne optaget til handel på et reguleret marked, og har du fået dem tildelt før 1. januar 2006, kan de på visse betingelser være skattefrie.

Læs mere om betingelserne.

Du kan læse mere om, hvordan du oplyser om din aktieindkomst på din årsopgørelse under afsnittet ’Sådan oplyser du gevinst og tab.’

Du bliver beskattet af forskellen mellem anskaffelsessummen og værdien af aktierne på salgstidspunktet. Anskaffelsessummen for gratisaktier er aktiernes kursværdi, da du modtog dem, og anskaffelsessummen for aktier, som du har erhvervet ved at udnytte køberetter eller tegningsretter er det beløb, som du har betalt for aktierne.

Vær opmærksom på, at der findes en overgangsregel for medarbejderaktier, der var båndlagt den 19. maj 1993.

Læs mere i Den juridiske vejledning om overgangsreglen.

Reglerne er ophævet pr. 1. januar 2012. De finder dog anvendelse på allerede eksisterende medarbejderaktieordninger efter ligningslovens § 7 H, der var indgået aftale om inden 21. november 2011.

Når du sælger medarbejderaktier

Aktierne bliver beskattet, når du sælger dem. Aktierne bliver beskattet som aktieindkomst. Er aktierne optaget til handel på et reguleret marked, og har du fået dem tildelt før 1. januar 2006, kan de på visse betingelser være skattefrie.

Læs mere om betingelserne.

Du kan læse mere om, hvordan du oplyser om din aktieindkomst på din årsopgørelse i afsnittet "Sådan oplyser du gevinst og tab".

Du bliver beskattet af forskellen mellem anskaffelsessummen og værdien af aktierne på salgstidspunktet. Aktierne bliver som udgangspunkt anset for anskaffet til den værdi, som du har betalt for dem. For rene aktietildelinger er anskaffelsessummen 0 kroner.

Aktier, som du har erhvervet på baggrund af en køberet eller en tegningsret bliver anset som anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af eventuel egenbetaling for køberetten eller tegningsretten. Du bliver ikke beskattet af uudnyttede køberetter og tegningsretter.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning