Du skal betale skat af gevinst på medarbejderaktier og kan få fradrag for tab på samme måde som af almindelige aktier. Du skal skrive din gevinst eller dit tab på din årsopgørelse. Der er dog nogle særordninger, som dine aktier kan være omfattet af.

Der er nye regler om individuel aktieløn, som gælder for medarbejderaktier, som du og virksomheden kan indgå aftale om fra den 1. juli 2016 og senere. Reglerne står i ligningslovens § 7P, og du kan læse om dem under Særordninger.

Log på TastSelv og ret din årsopgørelse, rubrik 66 eller 67

Skattestyrelsen har lavet beregningssystemet Aktier og investeringsbeviser, som kan hjælpe dig med at beregne gevinst og tab på dine aktier. Du finder det ved at logge på  TastSelv > Ret Årsopgørelsen > Lommeregneren ud for rubrik  nr. 66  eller åben Værdipapirer og tab til fremførsel.

I rubrik 66 skal du skrive gevinst eller tab af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

I rubrik 67 skal du skrive gevinst eller tab af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Har aktierne tidligere i din ejertid været optaget til handel på et reguleret marked, skal du skrive gevinst i rubrik 67 og tab i rubrik 66.

Sådan beskattes du

 • Gevinster under 56.500 kr. i 2021 (for ægtefæller i alt 113.000 kr.) beskattes med 27 pct. (2020: Beløbsgrænserne er 55.300 kr. og 110.600 kr. for ægtefæller).
 • Gevinster over 56.500 kr. i 2021 (for ægtefæller i alt 113.000 kr.) beskattes med 42 pct. (2020: Beløbsgrænserne er 55.300 kr. og 110.600 kr. for ægtefæller).

Hvis dine medarbejderaktier er båndlagt

Hvis dine medarbejderaktier er båndlagte, skal du oplyse datoen for frigivelsen. Du kan læse hvordan i vejledningen Sådan giver du oplysninger om medarbejderaktier, som du finder i TastSelv > Ret årsopgørelse > Aktier og investeringsbeviser - under Teknisk hjælp

Du skal betale skat, når du får ret til aktien, købe- eller tegningsretten, med mindre dine medarbejderaktier er omfattet af en af særordningerne, som du kan læse om i de nedenstående punkter:

 • Individuel aktieløn (ligningslovens § 7P)
 • Regler om skat af købe- og tegningsretter på udnyttelsestidspunktet (ligningslovens § 28)
 • Indbetaling til medarbejderinvesteringsselskaber (ligningslovens § 7N)
 • Generelle medarbejderaktieordninger (ligningslovens § 7A)
 • Individuel aktieløn (ligningslovens § 7H)

Disse regler gælder for medarbejderaktier, som du og virksomheden kan indgå aftale om fra den 1. juli 2016 og senere.

Særligt for individuel aktieløn:

 • Du beskattes, når du sælger medarbejderaktierne.
 • Beskatningen sker som aktieavance og ikke som løn, hvilket normalt betyder lavere beskatning.
 • Selskabet har ikke fradragsret for udgiften.
 • Arbejdsgiver indberetter erhvervelsen af dine medarbejderaktier til Skattestyrelsen.
 • Alle tildelinger af aktieløn kan ses i beregningssystemet Aktier og investeringsbeviser i TastSelv, hvis aktien er optaget til handel på et reguleret marked.

Betingelser:

 • Ordningen gælder både for aktier, som du får direkte, og for købe- og tegningsretter, som giver dig ret til at købe eller tegne aktier.
 • Arbejdsgiverselskabet skal indgå en individuel aftale med hver enkelt ansat. Selskabet bestemmer selv, hvem af de ansatte der skal have aktier med videre.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan ikke bruge reglerne.
 • Aktierne med videre skal ydes af dit arbejdsgiverselskab eller et selskab i samme koncern som arbejdsgiverselskabet.
 • Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse.
 • De modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages. 
 • Tildelingen af aktieløn for aktier, købe- eller tegningsretten må ikke overstige 10 procent af årslønnen.

Aktier erhvervet på baggrund af en købe- eller tegningsret anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel betaling for købe- eller tegningsretten. Anskaffelsessummen for rene aktietildelinger er 0 kr.

Særligt for skat af købe- og tegningsretter på udnyttelsestidspunktet:

 • Du beskattes på det tidspunkt, købe- eller tegningsretten udnyttes til at købe eller tegne aktier. Salg af købe- eller tegningsretten samt differenceafregning udløser også beskatning.
 • Beskatningen sker som løn inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Hvis du udnytter købe- eller tegningsretten til at købe eller tegne aktier, er det forskellen mellem den kurs, som aktiernes købes eller tegnes til, og markedskursen på de pågældende aktier, der beskattes. Hvis du sælger købe- eller tegningsretten, er det salgssummen, der beskattes. Det samme gælder, hvis der sker differenceafregning. Har du betalt et beløb til arbejdsgiveren for at få købe- eller tegningsretten, fragår det betalte beløb ved opgørelsen af det skattepligtige beløb. 
 • Selskabet har fradrag for tildelte købe- og tegningsretter.

Betingelser:

 • Reglerne gælder for købe- og tegningsretter, som giver dig ret til at købe eller tegne aktier.
 • Både ansatte personer, bestyrelsesmedlemmer og personer, der har udført personligt arbejde, kan bruge reglerne. Selskabet bestemmer selv, hvilke ansatte det skal være.
 • Købe- og tegningsretten skal være tildelt af dit arbejdsgiverselskab eller af et selskab i samme koncern.
 • Der er ingen grænse for, hvor meget du hvert år kan få.
 • Selskabet skal indberette oplysningerne til skattemyndighederne.
 • Aktierne anses for anskaffet til udnyttelseskursen tillagt det beskattede beløb med tillæg af eventuel egenbetaling for købe- eller tegningsretten.

Husk selv aktivt at oplyse din skattepligtige indkomst, hvis du er begrænset skattepligtig lønmodtager og udnytter eller afstår medarbejderaktier (ligningslovens § 28)

 • Din skattepligtige indkomst kommer ikke automatisk på årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Den skal du selv oplyse i det år, du udnytter eller afstår dine købe-og tegningsretter.
 • Oplys det i rubrik 15/felt 207.
 • Du skal kun oplyse skattepligtig indkomst for arbejde, du udfører i Danmark i vestingperioden:
  • Har du kun udført arbejde i Danmark i vestingperioden, skal du oplyse hele indkomsten.
  • Har du udført arbejde både i og udenfor Danmark i vestingperioden, skal du kun oplyse det arbejde, du har udført i Danmark.
  • Har du kun udført arbejde udenfor Danmark i vestingperioden, behøver du ikke at gøre noget. Beløbet er ikke skattepligtigt.
 • Er du bosat i Sverige og beskattes efter Øresundsaftalen, gælder der særlige regler, når en del af arbejdet ikke udføres i Danmark. Vil du vide mere om Øresundsaftalen, kan du ringe direkte til Udland på tlf. 72 22 28 93.
  Du kan læse mere i Den juridiske vejledning afsnit C.F.3.1.2 under afsnittet "Vederlagets form".

Husk selv aktivt at oplyse din skattepligtige indkomst, hvis du har en aktielønsaftale, og din skattepligt til Danmark ophører (efter reglerne i Ligningslovens § 28)

 • Din skattepligtige indkomst kommer ikke automatisk på årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Den skal du selv oplyse i det indkomstår, din skattepligt ophører, hvis du har en aktielønsaftale.
 • På det tidspunkt din skattepligt til Danmark ophører, beskattes du af den værdi, købe- eller tegningsretten har.
 • Du kan udskyde skatten (få henstand). Læs om at få henstand.

Hvis du er begrænset skattepligtig bestyrelsesmedlem og udnytter eller afstår medarbejderaktier (ligningslovens § 28)

 • Du skal selv aktivt oplyse din skattepligtige indkomst i beskatningsåret. Den kommer ikke automatisk på årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 • Oplys det i rubrik 15/felt 207.
 • Du skal oplyse hele din skattepligtige indkomst. Når du er begrænset skattepligtig bestyrelsesmedlem, kan vederlaget udbetales i enhver form. Der stilles ikke krav om anden tilknytning her til landet, end at din skattepligtige indkomst kan føres til Danmark.
 • Læs mere i Den juridiske vejledning afsnit C.F.3.1.3.

Medarbejdere bliver ikke beskattet af den del af lønnen, der indbetales til et medarbejderinvesteringsselskab. Der kan indbetales 7,5 procent af medarbejdernes årlige løn minus arbejdsmarkedsbidrag, dog højst 30.000 kr. årligt.

Når medarbejderne senere får udbytte eller udlodninger fra medarbejderinvesteringsselskabet, eller afståelsessummer vedrørende andele i investeringsselskabet, bliver disse beløb beskattet som personlig indkomst.

Disse regler gælder for medarbejderaktier:

 • Hvor tildelingen er sket senest den 31. december 2011.
 • Hvor tildelingen skete senest den 31. december 2012, og som du og virksomheden inden den 21. november 2011 indgik aftale om.

Særligt for generelle medarbejderaktieordninger:

 • Du beskattes, når aktierne sælges.
 • For gratisaktier bruges handelsværdien, da du fik ret til aktierne, som anskaffelsessum.
 • For aktier, som er erhvervet ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter er anskaffelsessummen det beløb, du har betalt for aktierne.
 • Aktierne beskattes som aktieindkomst.
 • Selskabet har fradrag for tildelte aktier og købe- og tegningsretter.
 • Der er en overgangsregel for medarbejderaktier, der var båndlagt den 19. maj 1993. Læs om den i Overgangsregel for medarbejderaktieordninger godkendt før den 19. maj 1993 (Den juridiske vejledning).

Betingelser:

 • Skulle dække alle ansatte. Der kunne dog være krav om en vis ansættelsestid, arbejdstid eller anciennitet.
 • Gælder for aktier, som du fik tildelt direkte, og for købe- og tegningsretter, som gav dig ret til at købe eller tegne aktier.
 • Bestyrelsesmedlemmer kunne ikke bruge reglerne.
 • Værdien af årets tildelte købe- og tegningsretter måtte ikke overstige 10 pct. af din årsløn. De aktier, som du købte på grundlag af købe- og tegningsretten, skal være båndlagt i et pengeinstitut i mindst 5 år.
 • Værdien af årets tildelte aktier måtte ikke overstige 22.800 kr. (i 2011) årligt. Aktierne kaldtes populært gratisaktier. Aktierne skal være båndlagt i mindst 7 år.
 • Selskabet skal indberette oplysningerne, der skal attesteres af selskabets revisor eller advokat, til skattemyndighederne. 

Disse regler gælder for medarbejderaktier, som du og virksomheden indgik aftale om før den 21. november 2011.

Særligt for individuel aktieløn:

 • Du beskattes, når du sælger medarbejderaktierne.
 • Beskatningen sker som aktieavance og ikke som løn, hvilket normalt betyder lavere beskatning.
 • Selskabet har ikke fradragsret for udgiften.

Betingelser:

 • Ordningen gjaldt både for aktier, som du fik direkte, og for købe- og tegningsretter, som gav dig ret til at købe eller tegne aktier.
 • Arbejdsgiverselskabet skulle indgå en individuel aftale med hver enkelt ansat. Selskabet bestemte selv, hvem af de ansatte der skulle have aktier med videre.
 • Bestyrelsesmedlemmer kunne ikke bruge reglerne.
 • Aftalen skulle attesteres af selskabets revisor eller advokat. Revisoren eller advokaten står inde for, at betingelserne er opfyldt.
 • Aktierne med videre skulle ydes af dit arbejdsgiverselskab eller et selskab i samme koncern som arbejdsgiverselskabet.
 • Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse.
 • De modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages. 
 • Aktier erhvervet på baggrund af en købe- eller tegningsret anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel betaling for købe- eller tegningsretten. Anskaffelsessummen for rene aktietildelinger er 0 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning