Der gælder fem betingelser for, at du kan ansøge om refusion af dansk udbytteskat, se Fem betingelser til refusion af dansk udbytteskat. Det er vigtigt, at du dokumenterer, at alle fem betingelser er opfyldt, se Dokumentation af de fem betingelser.

Du kan søge refusion på op til 20 forskellige udbytteudlodninger i en ansøgning, men kun for én aktionær ad gangen.

Bemærk, at forældelsesfristen, der regnes fra det tidspunkt, hvor aktionæren har modtaget udbyttet, i de fleste tilfælde er 3 år. Særlige forældelsesfrister kan dog følge af dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ansøg om refusion af udbytteskat (webblanket)

Der gælder fem betingelser for, at en aktionær har ret til refusion af dansk udbytteskat: 

Betingelse nr. 1

Aktionæren eller dennes repræsentant skal indgive en ansøgning om refusion af dansk udbytteskat ved at benytte den digitale blanket (webblanketten). Repræsentanter, der har behov for at sende ansøgninger for mange aktionærer, kan benytte vores særlige masseafleveringsformat, se nedenfor om Format til mange ansøgninger. 

Betingelse nr. 2

Aktionæren skal være begrænset skattepligtig til Danmark eller ikke-skattepligtig til Danmark. 

Betingelse nr. 3

Der skal være indeholdt dansk udbytteskat af det udbytte, som der søges refusion for. 

Betingelse nr. 4

Aktionæren skal være den retmæssige ejer af aktierne på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet. 

Betingelse nr. 5

Den indeholdte danske skat skal overstige den endelige skat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten, moder-/datterselskabsdirektivet eller gældende dansk skatteret. 

Du skal på ansøgningstidspunktet kunne dokumentere, at alle de fem betingelser for at få refunderet udbytteskat er opfyldt, se mere under Dokumentation af de fem betingelser. Dokumentationen skal vedhæftes i den digitale ansøgning. 

Betingelse nr. 1: Fuldmagt fra en repræsentant

Hvis du søger på vegne af én eller flere aktionærer, skal du have en fuldmagt fra den enkelte aktionær. Er der flere repræsentanter mellem dig og aktionæren, skal der være fuldmagter fra alle repræsentanter. Brug eventuelt blanket 02.034.

Betingelse nr. 2: Attest om skattemæssigt hjemsted

Der skal vedhæftes en erklæring eller anden dokumentation om aktionærens skattemæssige hjemsted på udbyttetidspunktet, som er attesteret af den udenlandske kompetente myndighed, medmindre ansøgningen er vedlagt gyldigt frikort udstedt af Skattestyrelsen.

Du kan læse om gyldigt frikort på Indberet og betal udbytte og udbytteskat under Udbyttefrikort. 

Attestationen skal dokumentere, at aktionæren er fuldt skattepligtig i sit land. Bemærk, at en attest om et skattemæssigt hjemsted ikke kan være en kopi af et pas eller et oplysningsskema.

Der kan være særlige regler for udstedelse af hjemstedserklæringer i dit land. Se eksempel på skabelon til hjemstedserklæring blanket 02.050 for privatpersoner og 02.051 for selskaber m.m.

Betingelse nr. 3 og nr. 4: Eksempler på dokumentation

Der er nedenfor givet nogle eksempler på hvordan betingelse nr. 3 og nr. 4 kan dokumenteres. 

Udbyttenota

Det skal fremgå, at der er indeholdt dansk udbytteskat. Du kan fx se dette på en nota eller meddelelse fra aktionærens depotbank om modtaget aktieudbytte.  Her vil tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet også ofte fremgå.

Kontoudtog

Du skal dokumentere, at pengene er gået ind på kontoen. Vedlæg fx kopi af aktionærens kontoudtog eventuelt suppleret med SWIFT-confirmation eller skærmprint fra bankens system.

Er udbyttet overført gennem flere banker, skal der indsendes dokumentation for overførslen for alle led i kæden.

Depotoversigt

Du skal vedhæfte en depotoversigt, som skal give et overblik over aktionærens aktiebeholdning på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet, således at antallet af aktier på dette tidspunkt svarer til det antal aktier, der søges refusion for.

Depotoversigten skal desuden vise bevægelser af aktiebeholdningen for perioden 6 måneder før udbyttetidspunktet til 6 måneder efter udbyttetidspunktet. Hvis du ansøger, inden der er gået 6 måneder efter udbyttetidspunktet, skal oversigten i stedet vise bevægelserne frem til ansøgningstidspunktet.

Købsbilag

Hvis aktionæren har købt eller solgt aktier 6 måneder før eller efter datoen for vedtagelsen af udbyttet, skal der vedhæftes dokumentation for det, fx handelsbevis, kvittering eller SWIFT-confirmation. Hvis du ansøger, inden der er gået 6 måneder efter vedtagelsen af udbyttet, skal du i stedet vedlægge dokumentation for køb og salg frem til ansøgningstidspunktet.

Fuldmagt

Hvis du søger på vegne af en aktionær, skal du have en fuldmagt fra aktionæren. Er der flere repræsentanter mellem dig og aktionæren, skal der være fuldmagter fra alle repræsentanter. Se eksempel på skabelon til fuldmagt blanket 02.043.

Aktielån

Ved ansøgning skal det fremgå, om aktierne er lånt fra andre eller lånt til andre på tidspunktet for vedtagelsen af udbyttet.

I praksis anses aktielånsaftaler med en løbetid på i hvert fald seks måneder skattemæssigt som lån af aktier og ikke som en afståelse af aktier. Efter nyere praksis er det tilsvarende fastslået, at også aftaler, hvor der ikke på forhånd er aftalt et udløbstidspunkt for aftalen, men hvor aftalen af både långiver og låntager kan opsiges med få dages varsel, skattemæssigt kvalificeres som lån af aktier og ikke som en afståelse.

Aktielånsaftalerne udarbejdes normalt på baggrund af de danske standardvilkår eller standardvilkårene i de internationale aktielånsaftaler ISLA eller OSLA.

I en aktielånsaftale mellem långiver og låntager vil långiver således stadig skattemæssigt være den retmæssige ejer ("beneficial owner") af udbyttet. Det er alene den part, der skattemæssigt anses som den retmæssige ejer af udbyttet, der har ret til at få tilbagebetalt eventuelt for meget indeholdt udbytteskat.

Långivers status som retmæssig ejer af udbyttet skal ses i sammenhæng med, at långiver efter udlånet fortsat anses som den aktuelle aktionær. Om man er aktuel aktionær baseres på, om man er aktionær på det tidspunkt udbyttet deklareres, altså om man er aktionær på retserhvervelsestidspunktet.

Deklarering af udbytte vil sædvanligvis ske på selskabets ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Skattemæssigt forstås udbytte således som alt, hvad der udloddes af et selskab til aktuelle aktionærer.

Sælger låntager videre til tredjemand, sker der ikke afståelsesbeskatning af långiveren. Tredjemand bliver imidlertid retmæssig ejer af udbyttet. Udbyttet beskattes således hos tredjemand, som også er berettiget til at modtage en eventuel refusion af for meget indeholdt udbytteskat.

Betingelse nr. 5: Dobbeltbeskatningsoverenskomst, moder- og datterselskabsdirektivet eller dansk skatteret 

Du skal i den digitale ansøgning oplyse om grundlaget for, at aktionæren er berettiget til refusion af udbytteskat. Aktionærens ret til refusion kan fremgå af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, moder- og datterselskabsdirektivet eller dansk gældende skatteret. 

Når du ansøger om refusion af udbytteskat modtager du en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning. Sådan har det været siden 1. januar 2016.

Vi har nu sendt et brev ud til alle refusionsansøgere, som har indsendt en refusionsansøgning før 31. december 2019, og som endnu ikke har fået behandlet deres ansøgning. I brevet oplyser vi om den forventede sagsbehandlingstid på yderligere 18 måneder.

Hvis du ikke har modtaget et brev, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 38 00 81 mellem kl. 9-14. Det kan nemlig betyde, at vi ikke har de nødvendige oplysninger om dig til at kunne færdigbehandle din ansøgning.

For at lette sagsgangen bedes du ved henvendelsen oplyse om tidspunktet for indsendelsen, ansøgningen og andet, der kan identificere ansøgningen.

Alternativt kan du kontakte os på RefundDividendTax@sktst.dk.

Generelt om sagsbehandlingen

Vi er i gang med at behandle de mange ansøgninger om refusion af udbytteskat. Desværre er det lige nu ikke muligt at overholde en sagsbehandlingstid på under 6 måneder. Det skyldes fx at:

  • Vi har modtaget mange ansøgninger (ca. 10.000 i både 2016 og 2017)
  • Mange ansøgninger indeholder ikke den nødvendige dokumentation
  • Det tager længere tid end forventet at gennemgå og kontrollere ansøgningerne

Husk derfor at vedhæfte den nødvendige dokumentation, når du ansøger om refusion af udbytteskat (læs mere under Fem betingelser til refusion af dansk udbytteskat og Dokumentation af de fem betingelser). På den måde kan vi hurtigere behandle din ansøgning.

Skattestyrelsen er forpligtet til at yde en rentegodtgørelse, hvis sagsbehandlingstiden overskrider en frist på 6 måneder, og forsinkelsen ikke skyldes forhold hos ansøger.

Hvis der ikke er vedhæftet eller efterfølgende indsendt fyldestgørende dokumentation (som nævnt under Fem betingelser til refusion af dansk udbytteskat og Dokumentation af de fem betingelser) løber fristen på de 6 måneder først fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget dokumentation i sagen.

Vi kan bede om anden eller yderligere dokumentation, hvis vi vurderer, at der er brug for det. Fristen på de 6 måneder kan i disse tilfælde afbrydes, hvis dokumentationen ikke indsendes inden for den af os angivne frist.

Det skal bemærkes, at vi kun foretager udbetaling i danske kroner. Modtageren af den refunderede udbytteskat skal derfor sikre sig, at det anvendte pengeinstitut kan modtage en pengeoverførsel i danske kroner.

Repræsentanter, der har behov for at sende ansøgninger for mange aktionærer, kan benytte vores særlige masseafleveringsformat.

Læs mere om masseafleveringsformatet

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 82.

Se også den juridiske vejledning afsnit A.B.4.1.4.2.