Når du skal værdifastsætte en brugt personbil, skal personbilen først være oprettet i Motorregistret via en synsvirksomhed. Herefter skal du finde personbilens oprindelige nypris og handelsprisen på anmeldelsestidspunktet.

Når du skal finde nypris og handelspris til værdifastsættelse, skal du som udgangspunkt gemme dokumentationen i 5 år, i tilfælde af at Motorstyrelsen vil kontrollere din værdifastsættelse af personbilen.

Når du gemmer dokumentationen for en værdifastsættelse, så vær særligt opmærksom på:

 • at man kan se hele annoncen, som er brugt, med køretøjsoplysninger, ekstraudstyr samt datostempling.
 • at alle annoncer, der indgår i værdifastsættelsen, skal gemmes.
 • antallet af liggedage på annoncerede køretøjer (bør ikke være over 90 dage).
 • om der er foretaget modelskifte eller face-lift. 

Som selvanmelder har du mulighed for at bede Motorstyrelsen om at værdifastsætte din personbil. Læs, hvordan du beder Motorstyrelsen om en værdifastsættelse.
Nedenfor kan du læse om de forskellige elementer i værdifastsættelse, som du skal tage stilling til, når du skal værdifastsætte en brugt personbil. Du kan også se eksempler på beregninger.

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen eller den pris, der var markedsdannende for den pågældende personbil (inklusive eventuelt ekstraudstyr) på det tidspunkt, hvor personbilen var ny.

I de tilfælde hvor der er overensstemmelse mellem den faktiske nypris og den markedsdannende pris på daværende tidspunkt, kan du bruge den faktiske nypris.

Du skal bruge nyprisen for at kunne værdifastsætte personbilen i Motorregistret. Nyprisen kan du fremsøge fx via annonceportaler eller hos mærkeforhandlerne. 

Eksempel

Værdifastsættelse af 5 år gammel bil

Personbil, 5 år (92.000 km) nypris

355.597 kr.
Ekstraudstyr  
  Ekstra udstyr 1 30.555 kr.
  Ekstra udstyr 2 15.200 kr.
Ekstra udstyr 3 8.660 kr.
    
Ekstraudstyr i alt
54.415 kr.

Nypris i alt inkl. ekstra udstyr

410.012 kr. 

Handelsprisen på personbilen er den pris, som en bruger må forvente at skulle betale for en tilsvarende personbil på det danske marked.

Du fastsætter handelsprisen på en personbil ved at sammenligne prisen på tilsvarende eller sammenlignelige personbiler, der er annonceret til salg, og herefter regulere med tillæg og fradrag (fx for stand, klargøring, kilometer, ekstraudstyr og særlig anvendelse).  

Handelsprisen skal fastsættes på anmeldelsestidspunktet, dvs. den dato, hvor du registrerer personbilen på månedsangivelsen.

Som altovervejende hovedregel skal du i værdifastsættelsen bruge forhandlerannoncer. Hvis du vil fravige denne hovedregel, skal du have særlige grunde.

En særlig grund kan være, at personbilen kun handles på det private marked. Det kan også skyldes, at køretøjerne i de tilgængelige forhandlerannoncer er mindre sammenlignelige med dit køretøj end køretøjerne i de tilgængelige privatannoncer, fx fordi kilometerstand, udstyr eller årgang adskiller sig væsentligt fra dit køretøj.

Annoncer med køretøjer, der sælges engros, indgår normalt ikke i værdifastsættelsen, fordi prisen kan afvige væsentligt fra pris ved salg af et enkelt køretøj. Hvis du ikke kan finde et tilsvarende køretøj i andre annoncetyper, kan du bruge en engrosannonce til at fastsætte den afgiftspligtige værdi.  

Find handelsprisen

For at finde handelsprisen skal du finde tilsvarende eller sammenlignelige personbiler til salg og dokumentere prisen igennem opslåede annoncer. Du må ikke bruge annoncer med dine egne køretøjer.

Du bruger annoncerne til at finde handelsprisniveauet, som derefter reguleres med tillæg og fradrag. Det er vigtigt, du gemmer hele annoncen og fuld annoncetekst med datostempel. Husk at vedlægge en beskrivelse af al materiale, du bruger til din vurdering, det gælder også de aktive fravalg, du har foretaget.

Du skal regulere annonceprisen med - 5 %.

Gennemsnittet af disse annoncer udgør handelsprisniveauet for den personbil, du skal værdifastsætte. 

Eksempel

Priser i sammenlignelige annoncer for en 5 år gammel personbil, som har kørt 92.000 km.

Biler til salg

Annoncepris

Skønsregulering
for afvigende årgang

Annonce-
fradrag    

 
Personbil A, 5 år (97.500 km) 350.000 kr. 0 % - 5% 332.500 kr.
Personbil B, 5 år (108.000 km) 300.000 kr. 0 % - 5% 285.000 kr.

Personbil C, 5 år (115.000 km)
225.500 kr. 0 % - 5% 214.242 kr.

Handelsprisniveau (handelspris før reguleringer)    

     

277.242 kr. 

Vær opmærksom, når du søger efter annoncer

Du skal som udgangspunkt undgå de annoncer, der ikke er tilsvarende eller sammenlignelige med din personbil fx:

 • Annoncer, hvor personbilen har væsentlig under- eller overkørte km i forhold til den pågældende personbil.
 • Annoncer, hvor personbilen har væsentlig mere eller mindre udstyr i forhold til den pågældende personbil.
 • Annoncer for engros- eller afhentningssalg.
 • Den eller de billigste og dyreste annonce(r).
 • Annoncer, som har mange liggedage (over  90 dage).
 • Annoncer, hvor personbilen afviger i årgang i forhold til den pågældende personbil.

Afvigende årgang

Hvis du er nødt til at bruge annoncer, hvor årgangen afviger fra den personbil, du skal værdifastsætte, hvis der fx ikke er andet sammenligneligt til salg, skal du regulere for afvigende årgang og den annoncerede personbils kilometerstand. 

Leveringsomkostninger og registreringsudgifter 

Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal transportomkostninger medregnes i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget.  Om der skal fratrækkes eller tillægges et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris, afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter eller ej.

Det betyder, at du ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal skelne mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej.
Læs mere om registreringsudgifter for brugte køretøjer i nyhedsbrev fra Motorstyrelsen fra juli 2020

Stand

Personbilens stand vurderes af en synsvirksomhed ved et udvidet registreringssyn og fremgår af Motorregistret.

Personbilens stand afgør, hvor meget du sammenlagt kan fratrække eller tillægge handelsprisen. Personbiler i stand over middel får et standstillæg på 2 % og personbiler i stand under middel får et standsfradrag på - 2 %. 

Billedet viser, hvad man får i fradrag eller tillæg ved stand under middel, middel og over middel

Vær opmærksom på, at der ikke skal medregnes standsfradrag eller tillæg for personbiler i stand over eller under middel, hvis personbilerne er under 6 måneder gamle på registreringstidspunktet. 

Klargøringsfradrag

Der er den 13. juli 2022 offentliggjort et styresignal, hvor mulighed for at få fradrag for klargøring bortfalder.

Se styresignalet her: Styresignal - Tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag.

Har personbilen afvigende kørte kilometer  , over eller under 10%, skal du regulere for dette i handelsprisen. Hvis du regulerer, skal du dokumentere det kørte antal kilometer ved fx fremlæggelse af servicebog, værkstedsregninger eller kilometerstanden er dokumenteret ved toldsyn.

Kilometertillæg eller -fradrag må som udgangspunkt ikke medføre, at personbilens handelspris bliver lavere eller højere end en tilsvarende personbil.

Der reguleres ikke for kilometer for personbiler, der er mere end 10 år gamle, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende. Ved specielle forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometertallet afviger mere end 1/3 fra normkilometertallet.

Regulering for afvigende kilometer

 • Under 1 år:    31 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
 • Over 1 år:      22 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
 • Over 2 år:      20 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
 • Over 3 år:      17 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
Handelsprisniveauet
100.000 kr.

x differencekilometer x sats = tillæg eller fradrag

Eksempel

Personbil med kilometerstand på 92.000 km. som er lavere end den gennemsnitlige kilometerstand i sammenligningsgrundlaget, hvor der derfor skal reguleres.

Kilometerregulering

Kilometerafvigelse på over 10 % af handelsprisniveauet

Reguleringen må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelspris eller markedspris. Ved reguleringer ud over 10 % tillægges eller fradrages halvdelen af det overskydende (ud over de 10 %)

Eksempel

Personbil med prisniveau 148.000 kr., der er over 6 år, kørt 195.000 kilometer (norm 110.000 kilometer)

Prisniveau 148.000 kr. x (195.000 kr.-110.000 kr.) x 17
100.000 kr. x 100
21.386 kr.  
10 % af prisniveau 14.800 kr. -14.800 kr. 14.800 kr.
50 % af restsum afrundet til hele 100 kr. 6.586 kr.  3.300 kr.
Kilometerfradrag i alt    18.100 kr.

Du skal regulere for ekstraudstyr i handelsprisniveauet, hvis de fundne annoncer på tilsvarende eller sammenlignelige personbiler har andet ekstraudstyr. Hvis personbilen har mere ekstraudstyr end de personbiler, der indgår i handelsprisniveauet, skal det medregnes, og har den mindre ekstraudstyr, skal det fratrækkes.

Udgangspunktet er, at fradrag og tillæg for ekstraudstyr mv. nedskrives med bilens værditab i %.

For personbiler til og med 4. år bliver nedskrivningsprocenten beregnet i hele år plus overskydende måneder. Nedskrivningsprocenten regnes fra personbilens første registreringsdato.

Personbilens alder Nedskrives til
Over 1 år 70 %

Over 2 år
57 %
Over 3 år 45 %
Over 4 år 33 %
Over 5 år 20 %
Over 6 år 15 %

Over 7 år
10 %
Over 8 år 0 %

Bemærk: Til og med 4. år er nedskrivningsprocenten i hele år plus overskydende måneder (1 % pr. måned). Eksempel: 1 år og 4 måneder = 70 % - 4 % = 66 %

For personbiler, der er over 1 år, ses bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 10.000 kr. inklusiv afgift
 • Aluminiums-fælge
 • Almindeligt radio- og hi-fi-udstyr, navigation mv. (kun værdien over 30.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes)
 • Trækkrog
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.  

Eksempel

Personbil over 5 år med ekstraudstyr som sammenligningsgrundlaget ikke har. Ekstraudstyret under 10.000 kr. er afskrevet. 

Afvigende udstyr med nypris over 10.000 kr. Nypris Nedskrives
til
   

  Ekstraudstyr 1
30.555 kr. 20 % 30.555 × 0,20 6.111 kr.
Ekstraudstyr 2 15.200 kr. 20 % 15.200 × 0,20 3.040 kr.
Samlet tillæg for afvigende ekstraudstyr       9.151 kr.

Vær opmærksom på, at hvis personbilerne i dit sammenligningsgrundlag har ekstraudstyr, som din personbil ikke har, skal du også huske at regulere prisen på personbilerne i sammenligningsgrundlaget. 

Hvis personbiler har været anvendt af skiftende chauffører i langt overvejende grad, kan du regulere handelsprisniveauet  med -5 %.

Fradraget gælder ikke for leasingpersonbiler, medmindre bilen har været brugt til udlejning i overvejende grad, og det kan sandsynliggøres, at mange chauffører har medført bilen et vist værditab.


Kørslen skal kunne dokumenteres, evt. i form af udlejningskontrakter, logbog, prøvekørselsblanketter, køresedler, kørte kilometer m.m.

Vær opmærksom på, at du kun skal bruge fradraget, hvis personbilen er ældre end 6 måneder. Sammenlagt kan fradrag for stand, klargøring og særlig anvendelse højst udgøre 20.000 kr.

I de ovenstående menupunkter er der lavet delberegninger med tilhørende beskrivelser. I dette afsnit har vi samlet den fulde beregning af handelsprisen.

Udregning af handelspris

Læs mere om leveringsomkostninger i nyhedsbrev fra Motorstyrelsen fra juli 2020.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.