Når du skal værdifastsætte en brugt varebil, skal varebilen først være oprettet i Motorregistret via en synsvirksomhed. Herefter skal du finde varebilens oprindelige nypris og handelsprisen på anmeldelsestidspunktet.

Når du har fundet nypris og handelspris til værdifastsættelse, skal du som udgangspunkt gemme dokumentationen i 5 år, i tilfælde af at Motorstyrelsen vil kontrollere din værdifastsættelse af varebilen.

Når du gemmer dokumentationen for en værdifastsættelse, så vær særligt opmærksom på:

 • at man kan se hele annoncen, som er brugt, med køretøjsoplysninger, ekstraudstyr samt datostempling
 • at alle annoncer, der indgår i værdifastsættelsen, skal gemmes
 • at antallet af liggedage på annoncerede køretøjer ikke bør være over 90 dage
 • om der er foretaget modelskifte eller facelift. 

Som selvanmelder har du mulighed for at bede Motorstyrelsen om at værdifastsætte det køretøj, du skal sælge. Læs, hvordan du beder Motorstyrelsen om en værdifastsættelse.

Nedenfor kan du læse om de forskellige elementer i værdifastsættelse, som du skal tage stilling til, når du værdifastsætter en brugt varebil. Du kan også se eksempler på beregninger.

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen eller den pris, der var markedsdannende for den pågældende varebil (inklusive eventuelt ekstraudstyr) på det tidspunkt, hvor varebilen var ny. Med standardprisen menes køretøjets listepris, det vil sige, den vejledende udsalgspris hos forhandleren inklusive moms og registreringsafgift.

Du skal bruge nyprisen for at kunne værdifastsætte varebilen i Motorregistret. Nyprisen kan du fremsøge fx via annonceportaler eller hos mærkeforhandlerne.

Eksempel

Værdifastsættelse af 5 år gammel varebil, der har kørt 92.000 km.

 Nypris  177.999 kr.
 Ekstraudstyr  
+ ekstraudstyr 1 30.556 kr.
+ ekstraudstyr 2 15.200 kr.
+ ekstraudstyr 3 8.660 kr.
 Ekstraudstyr i alt  54.116 kr.
 Nypris i alt inkl. ekstra udstyr  232.415 kr.

Handelsprisen på varebilen er den pris, som en køber må forvente at skulle betale for en tilsvarende varebil på det danske marked.

Du fastsætter handelsprisen på en varebil ved at sammenligne prisen på tilsvarende eller sammenlignelige varebiler, der er annonceret til salg, og herefter regulere med tillæg og fradrag (fx for stand, klargøring, kilometer, ekstraudstyr og særlig anvendelse).  

Handelsprisen skal fastsættes på tidspunktet for værdifastsættelse, det vil sige den dato, hvor du registrerer varebilen på månedsangivelsen.

Som altovervejende hovedregel skal du i værdifastsættelsen bruge forhandlerannoncer, men du kan også bruge private annoncer, hvis varebilen handles på det private marked.

Annoncer med køretøjer, der sælges engros, indgår normalt ikke i værdifastsættelsen, fordi prisen kan afvige væsentligt fra pris ved salg af et enkelt køretøj. Hvis du ikke kan finde et tilsvarende køretøj i andre annoncetyper, kan du bruge en engrosannonce til at fastsættelse den afgiftspligtige værdi.

Find handelsprisen

For at finde handelsprisen skal du finde tilsvarende eller sammenlignelige varebiler til salg og dokumentere prisen igennem opslåede annoncer. Du bruger annoncerne til at finde handelsprisniveauet, som derefter reguleres med tillæg og fradrag.

Det er vigtigt, du gemmer hele annoncen og fuld annoncetekst med datostempel. Husk at vedlægge en beskrivelse af alt materiale, du bruger til din vurdering, det gælder også de aktive fravalg, du har foretaget.

Du skal regulere annonceprisen med - 5 %, som skønnes at været et gennemsnit af den rabat, som typisk kan opnås hos en forhandler.

Gennemsnittet af disse annoncer udgør handelsprisniveauet for den varebil, du skal værdifastsætte.

Eksempel

Priser i sammenlignelige annoncer for en 5 år gammel varebil, som har kørt 92.000 km.

Biler til salg Annoncepris Skønsregulering
for afvigende
årgang
Annonce-fradrag Handelspris
Varebil A, 5 år
(97.500 km)
175.000 kr. 0 % - 5 % 166.250 kr.
Varebil B, 5 år
(108.000 km)
150.000 kr. 0 % - 5 % 142.500 kr.

Varebil C, 5 år
(115.000 km)

112.750 kr. 0 % - 5 % 107.121 kr.
Handelsprisniveau (handelspris før reguleringer) 138.624 kr. 

Vær opmærksom, når du søger efter annoncer

Du skal som udgangspunkt undgå annoncer, der ikke er tilsvarende eller sammenlignelige med den varebil, du vil værdifastsætte.

Undgå fx:

 • Annoncer, hvor varebilen har væsentlig under- eller overkørte km i forhold til den varebil, du vil værdifastsætte.
 • Annoncer, hvor varebilen har væsentlig mere eller mindre udstyr i forhold til den varebil, du vil værdifastsætte.
 • Annoncer for engros- eller afhentningssalg.
 • De billigste og dyreste annonce(r).
 • Annoncer, som har mange liggedage (over 90 dage).
 • Annoncer, hvor varebilen afviger i årgang i forhold til den varebil du vil værdifastsætte.

Afvigende årgang

Hvis du er nødt til at bruge annoncer, hvor årgangen afviger fra den varebil, du skal værdifastsætte, hvis der fx ikke er andet sammenligneligt til salg, skal du regulere den annoncerede varebils handelspris for den afvigende årgang og kilometerstand.

Leveringsomkostninger og registreringsudgifter

Når du værdifastsætter brugte køretøjer, skal du medregne transportomkostninger i afgiftsgrundlaget, men du skal ikke medregne registreringsudgifter.

Om du skal fratrække eller tillægge et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris, afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter eller ej.

Det betyder, at du ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal skelne mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej.

Se denne meddelelse fra Skatteministeriet SKM2021.378.MOTORST (Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer). Du finder den på skat.dk/afgørelser.

Standsfradrag

Varebilens stand vurderes af en synsvirksomhed ved et udvidet registreringssyn og fremgår af Motorregistret.

Varebilens stand afgør, hvor meget du sammenlagt kan fratrække eller tillægge handelsprisen. Varebiler i stand over middel får et standstillæg på + 2 %, og varebiler i stand under middel får et standsfradrag på - 2 %. 

Billedet viser oversigt over, hvad man får i fradrag eller tillæg ved stand under middel, middel og over middel.

OBS! Der skal ikke medregnes standsfradrag eller tillæg for varebiler i stand over eller under middel, hvis varebilerne er under 6 måneder gamle på tidspunktet for værdifastsættelse.  

Klargøringsfradrag

Der er den 13. juli 2022 offentliggjort et styresignal, hvor mulighed for at få fradrag for klargøring bortfalder.

Se styresignalet her: Styresignal - Tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag.

Kilometerregulering

Har varebilen kørt enten 10 % mere eller mindre, end varebilerne i annoncerne, skal du regulere for dette i handelsprisen. Hvis du regulerer, skal du dokumentere det antal kilometer, varebilen har kørt, ved fx at fremlægge servicebog, værkstedsregninger eller dokumentation for kilometerstanden ved toldsyn.

Kilometertillæg eller -fradrag må som udgangspunkt ikke medføre, at varebilens handelspris bliver lavere eller højere end handelsprisen for en tilsvarende varebil.

Der reguleres ikke for kilometer for varebiler, der er mere end 10 år gamle, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende. Ved specielle forhold forstås bl.a. varebiler, hvor kilometertallet afviger mere end 1/3 fra normkilometertallet.

Regulering for afvigende kilometer

 • Under 1 år:    31 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
 • Over 1 år:      22 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
 • Over 2 år:      20 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
 • Over 3 år:      17 øre pr. 100.000 kr. i handelsprisen
Handelsprisniveauet
100.000 km
x differencekilometer x sats = tillæg eller fradrag

Eksempel

Varebil med kilometerstand på 92.000 km, som er lavere end den gennemsnitlige kilometerstand i sammenligningsgrundlaget. Derfor skal handelsprisen reguleres.

Vis billede: Kilometerregulering varebiler.png

Kilometerafvigelse på over 10 % af handelsprisniveauet

Reguleringen må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 % af handelsprisniveauet. Ved reguleringer ud over 10 % tillægges eller fradrages halvdelen af det overskydende beløb (ud over de 10 %).

Eksempel

Varebil med handelsprisniveau 148.000 kr., der er over 6 år, kørt 195.000 kilometer (den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede varebiler er  110.000 kilometer)

Handelsprisniveau 148.000 kr. x (195.000 kr. -110.000 kr.) x 17
100.000 kr. x 100 
21.386 kr.
Dog max 10 % af handelsprisniveau 148.000 kr.  -14.800 kr.
50 % af restsum 
(21.386 kr. -14.800 kr. = 6.586 kr. x 50%) 
-3.300 kr.
Kilometerfradrag i alt 18.100 kr.

Du skal regulere for ekstraudstyr i handelsprisniveauet, hvis de fundne annoncer på tilsvarende eller sammenlignelige varebiler har andet ekstraudstyr. Hvis varebilen har mere ekstraudstyr end de varebiler, der indgår i handelsprisniveauet, skal det medregnes, og har den mindre ekstraudstyr, skal det fratrækkes.

Udgangspunktet er, at fradrag og tillæg for ekstraudstyr med videre nedskrives med bilens værditab i procent.

For varebiler til og med 4. år bliver nedskrivningsprocenten beregnet i hele år plus overskydende måneder. Nedskrivningsprocenten regnes fra varebilens første registreringsdato.

Personbilens alder Nedskrives til
Over 1 år 70 %

Over 2 år
57 %
Over 3 år 45 %
Over 4 år 33 %
Over 5 år 20 %
Over 6 år 15 %

Over 7 år
10 %
Over 8 år 0 %

Bemærk: Til og med 4. år er nedskrivningsprocenten i hele år plus overskydende måneder (1 % pr. måned). Eksempel: 1 år og 4 måneder = 70 % - 4 % = 66 %

For varebiler, der er over 1 år, ses bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 6.000 kr. inklusive afgift
 • Aluminiumsfælge
 • Almindeligt radio- og hi-fi-udstyr, navigation mv. (kun værdien over 18.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes)
 • Trækkrog
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.  

Eksempel

Varebil over 5 år med ekstraudstyr, som sammenligningsgrundlaget ikke har. Ekstraudstyret under 10.000 kr. er afskrevet. 

Afvigende udstyr med nypris over 10.000 kr. Nypris Nedskrives til    
+ Ekstraudstyr 1 30.555 kr. 20 % 30.555 × 0,20 6.111 kr.
+ Ekstraudstyr 2 15.200 kr. 20 % 15.200 × 0,20 3.040 kr.
Samlet tillæg for afvigende ekstraudstyr       9.151 kr.

Vær opmærksom på, at hvis varebilerne i dit sammenligningsgrundlag har ekstraudstyr, som den varebil, du vil værdifastsætte, ikke har, skal du også huske at regulere prisen på varebilerne i sammenligningsgrundlaget. 

Hvis varebiler har været brugt af skiftende chauffører i langt overvejende grad, kan du regulere handelsprisniveauet med - 5 %.

Fradraget gælder ikke for leasingvarebiler, medmindre bilen i overvejende grad har været brugt til udlejning med skiftende chauffører, og det kan sandsynliggøres, at brugen af skiftende chauffører har medført, at bilen har tabt værdi.

Kørslen skal kunne dokumenteres, eventuelt i form af udlejningskontrakter, logbog, prøvekørselsblanketter, køresedler, kørte kilometer m.m.

Vær opmærksom på, at fradrag for særlig anvendelse kun gælder for varebiler, der er ældre end 6 måneder. Sammenlagt kan fradrag for stand, klargøring og særlig anvendelse højst udgøre 20.000 kr.

Se information om reglerne for særlig anvendelse, fx udlejningskøretøjer

I de ovenstående menupunkter er der lavet delberegninger med tilhørende beskrivelser. I dette afsnit har vi samlet den fulde beregning af handelsprisen.

Billedet viser, hvordan man udregner handelsprisen på en brugt varebil

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.