Gå til indhold

Henstand (vente med at betale)

Hvornår kan du søge om henstand

Hvis du klager over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, kan du søge om henstand, hvis du::

  • søger om at få afgørelsen genoptaget
  • klager over afgørelsen til Skatteankestyrelsen
  • indbringer afgørelsen for domstolene

Det vil sige, at du kan søge om at få lov til at vente med at betale den del af skatten, som du klager over, indtil din klagesag er afgjort. 

Hvornår kan du ikke få henstand

Du kan ikke få henstand:

  • med den del af restskatten, der er indregnet i næste års forskudsskat (indregnet restskat)
  • ved klage over skatter og afgifter, som opkræves via forskudsopgørelsen
  • ved klage over afslag på genoptagelse af en sag
  • ved klage over en afgørelse, som ikke har medført et skatte- eller afgiftskrav
  • ved klage over en afgørelse, hvor skatte- og afgiftskravet allerede er betalt
  • ved klage over en afgørelse til Folketingets Ombudsmand
  • ved klage over kommunale skatter og afgifter (fx parkeringsafgifter)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling