Du skal ikke betale skat af en fortjeneste, når du sælger din fritidsbolig, hvis du selv har benyttet fritidsboligen, og grunden er mindre end 1.400 kvadratmeter. Du bliver derimod beskattet, hvis du ikke selv har anvendt din fritidsbolig til privat brug. Sælger du din fritidsbolig, bør du ændre din forskudsopgørelse.

Ret din forskudsopgørelse

Tjek din årsopgørelse

Er grunden større end 1.400 kvadratmeter, kan du kun fritages for beskatning, hvis grunden enten ikke kan udstykkes, eller hvis en udstykning medfører en væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Du skal bede den kommune, din fritidsbolig ligger i, om en erklæring om, at grunden ikke kan udstykkes for at blive fritaget for beskatning. Hvis grunden kan udstykkes, og du ønsker en erklæring om en eventuel væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse, skal du henvende dig til Vurderingsstyrelsen.

Har du kun anvendt din fritidsbolig til udlejning (erhvervsmæssig udlejning), skal du oplyse en eventuel fortjeneste opnået i forbindelse med salget på din årsopgørelse.

Ved salg af fritidsboliger får du et forholdsmæssigt reduktion i ejendomsværdiskatten fra overtagelsestidspunktet og året ud. Du skal altså kun betale ejendomsværdiskat for den periode, du har fritidsboligen til rådighed.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i TastSelv.

Du kan også henvende dig til din kommune eller et skattecenter for at få ændret din forskudsopgørelse. Så skal du medbringe eller sende følgende dokumenter:

  • Salgsaftale for fritidsboligen.
  • Opgørelse fra bank/kreditforening over lån og renteudgifter for i år.
  • Opgørelse for modtaget A-indkomst (am-grundlag) og betalt A-skat fra 1. januar til den dato, skattekortet skal virke fra.

Hvis du ikke ændrer din forskudsopgørelse, kan din skatteberegning blive forkert, og du vil enten skulle betale restskat eller få penge tilbage (overskydende skat), når indkomståret er omme. Det vil blive opgjort på din årsopgørelse.

Til nærtstående hører blandt andet dine børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Søskende betragtes ikke som nære familiemedlemmer.

Du kan sælge din bolig (fritidsbolig) til en pris, der svarer til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, uden at der skal betales gaveafgift.

Det vil blive betragtet som en gave, hvis du sælger boligen til en lavere pris end markedsværdien. Markedsværdien er den pris som tilsvarende boliger sælges til.

Der skal betales gaveafgift, hvis gaven overstiger beløbsgrænsen for afgiftsfri gaver.

Som sælger bliver du beskattet af fortjenesten efter de almindelige regler.

Mere information

Gaver i den nærmeste familie 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.