Hvis du flytter fra Danmark og har aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere, betragter vi gevinst eller tab på dine aktier som realiseret. Hvis du har nettogevinst, beregner vi derfor skat af gevinsten efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Du kan dog udskyde skatten (få henstand), så du i stedet betaler skat løbende, som boede du i Danmark, ved at udfylde blanket 04.065 hvert år. Hvis du ikke gør det, eller hvis du ikke afleverer oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen) til os, skal du betale skat af den gevinst, du kunne have fået, hvis du solgte dem den dag, du flyttede.

  • Du skal udfylde blanket 04.065 og en beholdningsoversigt for at udskyde skatten (få henstand).
  • Du skal udfylde blanketten hvert år, efter at du er flyttet.
  • Fristen er 1. juli året efter, at du er flyttet ud.
  • Hvis du ikke overholder fristen, skal du betale skat af dine aktier nu.

Udfyld Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytteraktieavance (blanket 04.065)

Log på og udfyld beholdningsoversigt > vælg Beregn aktier - fraflytterhenstand

Du skal medregne alle aktier, anparter i anpartsselskaber, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer, hvor gevinst og tab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, når du opgør, om kursværdien af dine aktier udgør 100.000 kr. eller mere. Aktier, som du kan sælge skattefrit, skal også medregnes.

Disse regler gælder normalt kun, hvis du har været skattepligtig til Danmark af aktiegevinster i sammenlagt mindst 7 år, inden du fraflyttede, eller hvis du indtrådte i overdragerens skattemæssige stilling, da du erhvervede aktierne.

Du kan ikke få udskudt skatten af gevinst på aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, og som derfor skal lagerbeskattes.

Du skal ikke udfylde blanketten, hvis du ønsker at betale fraflytterskatten, hvis du udelukkende har aktier, der kan sælges skattefrit, hvis du udelukkende har aktier og investeringsforeningsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, eller hvis du har nettotab på dine aktier og investeringsforeningsbeviser.

Hvis du flytter til et land uden for Norden og EU, skal du stille betryggende sikkerhed for henstandsbeløbet. Flytter du til et land inden for Norden eller EU, skal du derimod ikke stille sikkerhed.

Du skal ikke betale renter af henstandsbeløbet.

Hvis du ejer aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere eller ejer aktier med en negativ anskaffelsessum, skal du udfylde en beholdningsoversigt og blanket 04.065, når du flytter.

Du skal medtage alle aktier og investeringsforeningsbeviser, som du ejer ved fraflytningen, på beholdningsoversigten. Du skal altså også medregne aktier, der kan sælges skattefrit, og aktier, hvor du ved fraflytningen kan opgøre et tab. Aktier, hvor den beregnede skat ved fraflytningen er betalt, skal dog ikke medregnes.

Hvis du tidligere er flyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland og har fået henstand med skat af den aktieavance, du kunne have fået, hvis du solgte aktierne den dag, du flyttede, så skal du også udfylde beholdningsoversigten og blanketten.

Den skat, du har fået udskudt (fået henstand med), er gjort op på en såkaldt henstandssaldo. Henstandssaldoen er det beløb, du skulle have betalt i skat af gevinsten af dine aktier, men som du har fået lov til at udskyde.

Så længe der er et beløb på henstandssaldoen, skal du udfylde blanket 04.065 senest den 1. juli hvert år - fristen er den 1. september i 2020 pga. corona-situationen. Udfyld Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance (blanket 04.065) 

Når du sælger aktier, der står på beholdningsoversigten, skal du opgøre gevinst eller tab ved salget. Gevinsten eller tabet indgår sammen med dine udbytter, udlodninger og andre dispositioner i en samlet opgørelse af indkomst fra aktierne. Vi beregner det beløb, som du skal betale på baggrund af dine oplysninger.

Du skal betale skat når:
Du sælger aktier, som står på beholdningsoversigten.
Du modtager udbytte af aktier, som står på beholdningsoversigten.
Du eller dine nærmeste modtager lån fra dit selskab.
Der sker andre udlodninger og dispositioner fra selskaber, som står på beholdningsoversigten.

Skattefrie aktier

Gevinst og tab på aktier, som du kan sælge skattefrit, og som står på din beholdningsoversigt, skal du ikke regne med ved opgørelsen af den samlede indkomst. Får du udbytte af disse aktier, skal du betale afdrag på henstandssaldoen, og udbyttet skal derfor med ved opgørelsen af den samlede indkomst.

Når du opgør gevinst på aktierne, skal du anvende den faktiske afståelsessum, og som anskaffelsessum skal du anvende den anskaffelsessum, som du også anvendte ved beregningen af fraflytterskatten.

Hvis salgssummen af dine aktier med videre er mindre end din anskaffelsesværdi, er der et tab ved salg af aktierne. Tabet kan dog højest udgøre værdien på fraflytningsdagen minus salgsværdien.

Vi sender dig en opkrævning, når du skal betale skat

Hvis den beregnede danske skat af værdipapirerne er større end den skat, som du eventuelt har betalt i Danmark eller udlandet, vil vi sende dig en opkrævning på den skat, som du skal betale.

I situationer hvor du skal betale, beregnes skatten altid efter reglerne for aktieindkomst.

Du får fradrag for den skat, du har betalt til udlandet, Færøerne eller Grønland.

Fristen for at betale er den 1. oktober i året efter indkomståret. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. oktober. Er denne dag en lørdag eller søndag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du flytter tilbage til Danmark, skal du bruge aktiernes handelsværdi på tilflytningstidspunktet som anskaffelsessum for aktierne. Hvis du stadig har en henstandssaldo, skal handelsværdien imidlertid nedsættes efter særlige regler. 

Hvis du flytter tilbage til Danmark og havde tab på dine aktier, som du ikke kunne udnytte, da du fraflyttede, kan du i visse tilfælde få forhøjet handelsværdien, når du flytter tilbage, så du alligevel kan udnytte tabet skattemæssigt. Det gælder dog kun, hvis du var blevet fraflytterbeskattet, hvis du havde gevinst ved fraflytningen. Du kan kun få forhøjet handelsværdien på aktier, som du både ejede ved fraflytningen og ved tilbageflytningen. Reglen gælder kun, hvis du er flyttet tilbage til Danmark den 1. juli 2012 eller senere.

Læs mere i afsnittet Personen bliver igen skattepligtig til Danmark (Den juridiske vejledning).

Hvis du afleverer aktieoplysningerne for sent, bliver din henstandssaldo til en restskat, som du skal betale efter de samme frister som al anden restskat. Du kan dog søge os om at se bort fra overskridelse af fristen.

Hvis du modtager udbytte efter fraflytningen

Du skal betale afdrag på henstandssaldoen, når du modtager udbytte af aktier, som står på beholdningsoversigten. Det gælder både for danske og udenlandske aktier.

Når du flytter til udlandet, skal du fortsat betale dansk skat af danske udbytter. Det gælder, uanset om du har en henstandssaldo eller ej. Hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land, kan skatten dog være lavere.

Læs mere om indeholdelse af udbytteskat med den aftalte procent, der er aftalt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, samt om tilbagesøgning af for meget indeholdt udbytteskat (Den juridiske vejledning).

Hvis du låner penge i det selskab, du har aktier i

Så længe du har en udskudt skat stående på en henstandssaldo, vil vi opkræve et beløb, der er lige så stort som det beløb, du låner i et selskab, du har aktier i. Det gælder også, hvis du tager lån i et selskab, der ejes af et selskab, som du har aktier i. Hvis lånet er fra et selskab, der ejes af et selskab, som du har aktier i, er det kun det lån, der svarer til selskabets ejerandel, der skal betales, Når du har betalt beløbet til os, bliver din henstandssaldo nedskrevet med beløbet. Du skal dog ikke betale afdrag på henstandssaldoen, hvis det långivende selskab er et pengeinstitut, og du ejer mindre end 5 procent af aktiekapitalen.

Skat, der er betalt til udlandet

Hvis du har betalt skat i udlandet af den indkomst, som du oplyser i oplysningsskemaet (tidligere kendt som selvangivelsen), vil skatten fragå i opgørelsen af, om du skal betale en del af henstandssaldoen. Det gælder dog ikke, hvis skatten vedrører salg af aktier, der kan sælges skattefrit efter overgangsbestemmelsen for mindre beholdning af børsnoterede aktier. Du kan dog højst fratrække skat, der er betalt i udlandet, op til det, der svarer til den del af den samlede beregnede danske skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den indkomst, der er beskattet i udlandet. Du kan altså ikke få mere modregnet i en beregnet dansk skat, end du rent faktisk har betalt i skat til udlandet.

Læs mere om tilflytning og fraflytning (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning