Gennemsnitsmetoden betyder, at du skal opgøre gevinst og tab på grundlag af den gennemsnitlige købesum for din samlede beholdning af aktier i et selskab. Du skal altså ikke beregne på grundlag af købesummen for de enkelte aktier. 

Gevinst og tab skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for aktierne. Den gennemsnitlige købesum beregnes af købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab før salget.

Når du opgør gevinst og tab, skal du tage hensyn til eventuelle ændringer af stykstørrelsen/aktiesplit, fondsudvidelser med videre. 

Aktier, der kan sælges skattefrit efter overgangsreglen for aktier og investeringsbeviser, købt før 1. januar 2006, og båndlagte medarbejderaktier, skal du dog ikke tage med.

I januar køber Claudia 50 stk. aktier i Selskab 1 til kurs 1.000 kr. pr. aktie.

Købesum: 50 stk. aktier x 1.000 kr. = 50.000 kr.

I april køber Claudia yderligere 50 stk. aktier i Selskab 1 til kurs 2.000 kr. pr. aktie.

Købesum: 50 stk. aktier x 2.000 kr. = 100.000 kr.

Claudia har nu i alt 100 stk. aktier i Selskab 1. 

Claudia sælger 25 stk. aktier

Claudia følger godt med i aktiekurserne, og i august vælger hun at sælge 25 stk. aktier. Hun skal derfor være opmærksom på den gennemsnitlige købesum for de i alt 100 stk. aktier.

Sådan beregner Claudia den gennemsnitlige købesum

Samlet købesum: 50.000 kr. + 100.000 kr. = 150.000 kr.
Gennemsnitlig købesum pr. aktie: 150.000 kr. / 100 stk. aktier = 1.500 kr.

Sådan beregner Claudia sin gevinst

I august kan Claudia sælge de 25 stk. aktier til kurs 1.800 kr. pr. aktie

Salgssum: 25 stk. aktier x 1.800 kr. pr. aktie = 45.000 kr.
Købesum for de aktier, hun sælger: 25 stk. aktier x 1.500 kr.  = 37.500 kr.
Claudias gevinst: 45.000 kr. (salgssum) - 37.500 kr. (købesum) = 7.500 kr.

Claudia køber yderligere 25 stk. aktier i Selskab 1

Efter salget af 25 stk. aktier har Claudia 75 stk. aktier tilbage i sin beholdning i Selskab 1. Hun følger stadig godt med i aktiekurserne og kan se, at hun kan købe yderligere 25 stk. aktier til kurs 1.600 kr. pr. aktie.

Købesum for Claudias 75 stk. aktier: 75 stk. aktier x 1.500 kr. pr. aktie = 112.500 kr.
Købesum for de 25 nye aktier: 25 stk. aktier x 1.600 kr. pr. aktie = 40.000 kr.

Claudia har nu igen i alt 100 stk. aktier i Selskab 1.

Sådan beregner Claudia den nye gennemsnitlige købesum

Samlet købesum: 112.500 kr. + 40.000 kr.  = 152.000 kr.
Gennemsnitlig købesum: 152.500 kr. / 100 stk. aktier = 1.525 kr.

Claudia har 100 stk. aktier i Selskab 1 til en samlet købesum på 152.500 kr.

Gennemsnitlig købesum pr. aktie: 152.500 kr. / 100 stk. aktier = 1.525 kr.

Selskab 1 ønsker at tiltrække flere investorer, men synes at kursen på selskabets aktier er for høj. Selskabet vælger derfor at foretage et aktiesplit, hvor 1 stk. aktie bliver til 5 stk. nye aktier. Dette har indvirkning på Claudias gennemsnitlige købesum, fordi hendes oprindelige 100 stk. aktier bliver til 500 stk. aktier. Det ændrer dog ikke hendes samlede købesum. 

De 500 stk. aktier beholder den oprindelig købesum på 152.500 kr.

Ny gennemsnitlig købesum pr. aktie: 152.500 kr. / 500 stk. aktier = 305 kr.

Claudia sælger alle 500 aktier

Efter aktiesplittet i Selskab 1, vil Claudia sælge hele sin beholdning af 500 stk. aktier, fordi hun kan sælge dem til kurs 425 kr. pr. aktie.

Samlet salgssum: 500 stk. aktier x 425 kr. pr. aktie = 212.500 kr.
Samlet købesum: 500 stk. aktier x 305 kr. pr. aktie  = 152.500 kr.
Claudias gevinst: 212.500 kr. (salgssum) - 152.500 kr. (købesum) = 60.000 kr.

Sådan oplyser Claudia sin gevinst

Hvis Claudia har sine aktier i et dansk depot, får Skattestyrelsen i de fleste tilfælde automatisk oplysninger om køb og salg. Hun bør dog tjekke, at oplysningerne er rigtige.

Gevinst skal oplyses i rubrik 66 på årsopgørelsen, hvis det drejer sig om aktier handlet på et reguleret marked.
Gevinst skal oplyses i rubrik 67 på årsopgørelsen, hvis det drejer sig om aktier handlet på et ikke-reguleret marked.

Mathias har i flere år haft et depot i et dansk pengeinstitut. For tre år siden oprettede han et depot via en internetbaseret, udenlandsk handelsplatform. Han har købt aktier i Selskab 2 både via det danske pengeinstitut og via den udenlandske handelsplatform.

Via det danske depot har Mathias i maj 2015 købt 200 stk. aktier i Selskab 2 til kurs 300 kr. pr. aktie.

Købesum: 200 stk. aktier x 300 kr. = 60.000 kr.

Via det udenlandske depot har han i oktober 2018 købt yderligere 300 stk. aktier i Selskab 2 til kurs 350 kr. pr. aktie.

Købesum: 300 stk. aktier x 350 kr. = 105.000 kr.

Selvom Mathias har to depoter, hvoraf det ene er via en udenlandsk platform, så anses alle aktierne i Selskab 2 skattemæssigt som en samlet aktiebeholdning uanset antallet af depoter. Derfor skal han beregne den gennemsnitlige købesum for de i alt 500 stk. aktier i Selskab 2.

Sådan beregner Mathias den gennemsnitlige købesum

Samlet købesum: 60.000 kr. + 105.000 kr. = 165.000 kr.
Gennemsnitlig købesum pr. aktie: 165.000 kr. / 500 stk. aktier = 330 kr.

Mathias sælger 400 stk. aktier

I april 2020 sælger Mathias 400 stk. aktier i Selskab 2 ud af sin beholdning på i alt 500 stk. aktier. Han sælger de 400 stk. aktier til kurs 310 kr. pr. aktie.

Samlet salgssum: 400 stk. aktier x 310 kr. = 124.000 kr.

For at beregne gevinst eller tab ved salget skal Mathias først kende købesummen for de 400 stk. aktier, han sælger.

Købesum: 400 stk. aktier x 330 kr. pr. aktie (gennemsnitlig købesum) = 132.000 kr.
Mathias' tab: 124.000 kr. (salgssum) - 132.000 kr. (købesum) = - 8.000 kr.

Da Mathias har handlet på en udenlandsk platform, skal han oplyse sit tab senest 1. juli året efter købet for at få fradrag. Mathias skal altså have oplyst om købet af sine aktier i Selskab 2 via den udenlandske platform senest 1. juli 2019 for at få fradrag.

Sådan oplyser Mathias sit tab

Tabet skal Mathias oplyse i rubrik 66 på sin årsopgørelse, hvis det drejer sig om aktier handlet på et reguleret marked.

Hvis tabet kommer fra aktier, som er handlet på et ikke-reguleret marked, skal Mathias oplyse det i rubrik 67 på sin årsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning