Vær opmærksom på:

 • Oplysningsskema
  Fristen for at oplyse er normalt 6 måneder efter indkomstårets udløb.
 • Acontoskat
  Fristerne for betaling er den 21. marts og den 21. november 2022.
 • Udbytte
  Indberet og betal senest den 10. efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

Dit selskab har også andre vigtige pligter, som du skal være opmærksom på (fx moms og udbetaling af løn)

Indberet i TastSelv Erhverv

Skal du bruge en erklæring i forbindelse med lukning af selskab, så læs mere under afsnittet Opløs selskab.

Der er forskellige former for selskaber:

 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)

Selskaberne kræver en startkapital på mellem 40.000 kr. og 400.000 kr. afhængig af selskabets type. Et selskab ejes af den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne eller aktierne i selskabet. Selskaberne er selvstændige juridiske enheder og ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld.

Du kan læse om de forskellige selskabsformer, og om hvordan de stiftes og registreres mv. i universet Start din egen virksomhed på Virksomhedsguiden.dk

Du kan også prøve Erhvervsstyrelsens guide til at vælge virksomhedsform (virksomhedsguiden.dk).

Få hjælp til alt det skattemæssige du skal have styr på med dit nye selskab på Start-up med skat for selskaber.

Du kan også se vores videoer til selskaber, hvor du får en gennemgang af de grundlæggende regler inden for selskabsområdet.

I forbindelse med digitaliseringen af selskabsskatten kan du finde vejledninger og få svar på spørgsmål på Indberet Selskabsskat.

Når du stopper med at drive et selskab, kan selskabet opløses enten ved en erklæring efter selskabslovens § 216 eller ved likvidation efter selskabslovens § 217-224. 

Når du vil opløse dit selskab ved betalingserklæring, skal du inden en måned efter ophør bede Skattestyrelsen om en § 216 erklæring. Det gør du ved at sende en anmodning til os vedlagt:

 • Selskabsoplysningsskemaet for ophørsperioden (fra start indkomstår til den skattemæssige slutdato)
 • Specifikation af sambeskatningsindkomsten (hvis administrationsselskab).

Inden du sender anmodningen til os, skal du:

 • Afmelde alle selskabets pligter (fx moms, arbejdsgiver, lønsum, punktafgifter, importør og eksportørregistrering) på indberet.virk.dk.
 • Opgøre, indberette og betale moms og A-skat m.m. til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato på indberet.virk.dk. Hvis vi tidligere har beregnet angivelser for dit selskab, skal du også indberette for disse perioder. Du skal indberette moms, A-skat mm. i TastSelv Erhverv.
 • Betale al gæld i selskabet (forfalden, såvel som ikke forfalden) til kreditorer, herunder Skattestyrelsen, som du betaler til via Skattekontoen.

Er du i tvivl om selskabet har gæld til Gældsstyrelsen kan du ringe til dem på tlf. nr. 70 15 73 04.

Tjek, før du anmoder Skattestyrelsen om en erklæring

Anmod om en erklæring

Når alle forhold er i orden, udsteder vi erklæringen om, at selskabet på nuværende tidspunkt ikke har gæld til Skattestyrelsen. Vi giver kun erklæringer, der tager forbehold for senere ændringer.

Ejerne af selskabet skal ligeledes afgive en betalingserklæring over for Erhvervsstyrelsen om, at al gæld er betalt, og at det er besluttet at opløse selskabet. Betalingserklæringen kan hentes på Hent betalingserklæring

Alle ejere skal have underskrevet betalingserklæringen, og alles navne og adresser skal fremgå.

Denne betalingserklæring samt den erklæring, som du har modtaget fra Skattestyrelsen, skal sendes til Erhvervsstyrelsen

Indsend betalingserklæring

Betalingserklæringen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter at den er underskrevet.

Når du vil opløse dit selskab ved likvidation, kan du sende en anmodning om skattekvittance til Skattestyrelsen vedlagt:

 • Regnskab til opløsningsdato (færdigt eller udkast til endeligt likvidationsregnskab)
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst til opløsningsdato (færdigt eller udkast)
 • Selskabsoplysningsskemaet (hvis det ikke tidligere er sendt)
 • Specifikation af sambeskatningsindkomsten (hvis koncernselskab).

Når alle forhold er i orden, udsteder vi en skattekvittance.

For at kunne opløse et selskab ved likvidation skal selskabets ejere først på en generalforsamling beslutte at lade selskabet træde i likvidation og vælge en likvidator.

Likvidator har ansvaret for at sælge virksomhedens aktivitet samlet eller de enkelte aktiver (fx computere, varelager, møbler, biler, maskiner, ejendomme og goodwill).

Likvidator har ansvaret for, at selskabet bliver opløst, og er beslutningstager for selskabet fra anmeldelsen om likvidation er afleveret i Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen om likvidation skal afleveres i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at beslutningen er taget på generalforsamlingen.

Erhvervsstyrelsen registrerer, at selskabet skal træde i likvidation, og offentliggør samtidig, at kreditorer kan anmelde deres krav i selskabet inden for 3 måneder. Efter de 3 måneder håndterer likvidatoren eventuelle krav og sikrer, at det afsluttende likvidationsregnskab udarbejdes.

Ejerne af selskabet skal på en generalforsamling godkende det afsluttende likvidationsregnskab og endeligt beslutte at likvidere selskabet. Anmeldelsen om endelig likvidation afleveres i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at beslutningen er taget på generalforsamlingen.

Erhvervsstyrelsen registrerer herefter, at likvidationen er afsluttet, og at selskabet er opløst.

NemID/MitID

Når du lukker dit selskab på indberet.virk.dk, bliver dit selskabs NemID/MitID og dermed din medarbejderadgang også lukket, så du ikke har adgang til at indberette. Skal du indberette fx moms eller andet for sidste gang, efter du har lukket dit selskab, skal du derfor bestille en TastSelv-kode.

Koden bliver sendt med posten til virksomhedsadressen, og der kan være op til 6 dages ekspeditionstid. Vær derfor i god tid, så du kan nå at modtage koden, inden du skal indberette.

Indberetning af gevinst/tab, når dit selskab bliver opløst

Når du opløser dit selskab, skal du huske at oplyse gevinst eller tab på din forskuds- og årsopgørelse.

Sådan indberetter du genvinst/tab af selskabet

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.