Når du sælger en ejerbolig, bør du ændre din forskudsopgørelse, så du betaler den korrekte skat i løbet af året. Du skal kun betale ejendomsværdiskat for den periode, du bor i boligen. Det gælder også, hvis du flytter før overtagelsesdagen.

  • Skriv flyttedatoen på din forskudsopgørelse, felt 767, og årsopgørelse, rubrik 189.
  • Ret desuden dine renteudgifter på forskudsopgørelsen, hvis dine lån ændrer sig.
  • Det er kommunen, som opkræver grundskyld (ejendomsskat), så det skal du ikke rette hos os.

Vær opmærksom på, at hvis du sælger boligen efter 1. september, skal du både rette forskudsopgørelsen for året, hvor du sælger boligen, og for året efter. 

Ret din forskudsopgørelse

Ret din årsopgørelse, rubrik 189

Når du sælger en andelsbolig, skal du rette dine renteudgifter, hvis dit lån ændrer sig eller betales ud. Det gør du i felt 481 i forskudsopgørelsen. Du skal ikke skrive, hvornår du sælger eller flytter, da du ikke betaler ejendomsværdiskat.

Du skal ikke betale skat af fortjenesten, hvis du selv har boet i andelsboligen, og det grundareal, der hører til andelsboligen er under 1.400 m2.

Til nærtstående hører blandt andet ens børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Søskende betragtes ikke som nære familiemedlemmer.

Du kan som udgangspunkt sælge din bolig til en salgspris, der ligger inden for 85-115 % af den offentlige ejendomsvurdering, uden at der skal betales gaveafgift.

Forskellen mellem markedsværdien, dvs. den pris, som tilsvarende boliger sælges til, og en salgspris inden for 85-115 % af vurderingen, vil dog i visse tilfælde kunne blive betragtet som en gave. Det gælder, hvis der er særlige omstændigheder, der indikerer, at en salgspris, der højst afviger med 15 % i forhold til seneste vurdering, ikke er udtryk for ejendommens reelle markedsværdi.

Sælger du boligen til dit barn for under 85 % af den offentlige ejendomsvurdering eller en lavere markedsværdi, vil forskellen blive betragtet som en gave. Det vil dog ikke blive betragtet som en gave, hvis et salg til under 85 % af vurderingen svarer til markedsværdien.

Der skal betales gaveafgift, hvis gaven overstiger beløbsgrænsen for afgiftsfri gaver.

Som sælger bliver du beskattet af fortjenesten efter de almindelige regler.

Mere information


Almindelige en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og huse på lejet grund kan sælges, uden at du skal betale skat. Der er dog 2 hovedbetingelser:

  1. Du eller din ægtefælle eller registrerede partner skal have boet i ejendommen på et tidspunkt i din ejertid. I behøver ikke bo der, når du sælger. Midlertidigt ophold giver ikke skattefrihed. Det er vigtigt, at I reelt har boet der med henblik på varigt ophold.
  2. Det samlede grundareal skal være mindre end 1.400 m2.

Se også skema med betingelser for skattefrit salg af bolig

Hvis grunden er 1.400 m2 eller mere, er salget også skattefrit, hvis der ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller hvis en udstykning medfører en værdiforringelse på mere end 20 % af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Du skal have en erklæring fra den kommune, din bolig ligger i, om at grunden ikke kan udstykkes, for at du kan blive fritaget for beskatning.

Hvis grunden kan udstykkes, og du ønsker en erklæring om en eventuel værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse, skal du henvende dig til Vurderingsstyrelsen.

Vi kan først afgive værdiforringelseserklæringen, når kommunen har meddelt, at grunden kan udstykkes til selvstændig bebyggelse.

En ejendom kan bestå af flere matrikelnumre, som er vurderet under den samme ejendom. Hvis matriklerne må sælges hver for sig (ikke samnoteret), er det kun den matrikel, hvor din bolig ligger, der eventuelt kan sælges skattefrit.

Du kan altså ikke sælge en ubebygget grund skattefrit.

Du kan se, om dine matrikler er samnoteret på Geodatastyrelsens side om matrikelinformation

Når et tofamiliehus opdeles i ejerlejligheder, bliver det til 2 nye selvstændige ejendomme. Kun den lejlighed, du eller din husstand har boet i efter opdelingen, kan sælges skattefrit. Det gælder også, selvom hele ejendommen før opdelingen kunne være solgt skattefrit.

Er der mere end 2 selvstændige lejligheder, kan du ikke sælge den samlede ejendom skattefrit. Heller ikke selv om én af lejlighederne har tjent til bolig for dig eller din husstand.

Som udgangspunkt er en lejlighed selvstændig, når der er eget køkken og toilet i lejligheden. Det er den faktiske indretning, der afgør om lejligheden er selvstændig eller ej.

Hvis du bor og driver erhvervsmæssig virksomhed, fx tandlægeklinik eller frisørsalon, i samme ejendom, kan ejendommen i visse tilfælde sælges skattefrit.

Du kan normalt sælge ejendommen skattefrit, hvis den fremtræder som et parcelhus, boligens ejendomsværdi udgør mindst 50 % af den samlede ejendomsværdi, mindst 50 % af arealet anvendes som bolig, og de øvrige betingelser ovenfor er opfyldt.

En mindre landbrugsejendom kan, selv om der er landbrugspligt, og selv om ejendommen er noteret som landbrug, sælges skattefrit. Det kræver dog, at ejendommen kan vurderes som et parcelhus og de øvrige betingelser for skattefrit salg er opfyldt.

Du kan se på din ejendomsvurderingsmeddelelse, om din landbrugsejendom er vurderet som et parcelhus (01/beboelse).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.