Hvis du er registreringspligtig for energiafgifter, skal du registreres på indberet.virk.dk og indberette og betale afgiften i TastSelv Erhverv.

Indberet punktafgifter i TastSelv Erhverv

Registrer din virksomhed for punktafgifter på indberet.virk.dk

Elafgiften falder

Folketinget har den 21. juni 2022 vedtaget en ny lov, der betyder, at den generelle elafgift sænkes fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh fra den 1. juli 2022. 
Den nye sats på elafgift vil være gældende til 31. december 2022, hvorefter den gradvist vil blive nedsat årligt indtil 2030. 

Satsen på elafgiften vil fortsat blive indekseret ud fra nettoprisindekset, hvorfor satsen fra 1. januar 2023 ikke er tilgængelig endnu. 

Læs mere om satsnedsættelsen i lov nr. 906 af den 21. juni 2022

Nye afgiftssatser for CFC- og drivhusgasser 

Den 1. juli 2021 steg afgiftssatserne for alle drivhusgasser og CFC-gasser som følge af en ændring i CFC-afgiftsloven.

Hvad skal I gøre?

Hvis I er registreret for en eller flere CFC-gasser eller drivhusgasser, har det betydning for jeres afregning. I skal angive afgiften på samme måde som I plejer, men afgiftssatsen vil være ændret i TastSelv Erhverv. De nye satser vil således automatisk fremgå af angivelsesbilledet på TastSelv Erhverv.

Særligt for bagatelgrænsen på 10.000 kr.

Bagatelgrænsen på 10.000 kr. ophæves for følgende kemiske stoffer:
•    Triklorfluormethan (CFC-11).
•    Diklordifluormethan (CFC-12).
•    Triklortrifluorethan (CFC-113).
•    Diklortetrafluorethan (CFC-114).
•    Klorpentafluorethan (CFC-115).
•    Hydrofluorkarboner (HFC'er)
•    Perfluorkarboner (PFC'er)


Hvis man handler med ovenstående kemiske stoffer, er man ikke længere undtaget registrering og afregning, selvom ens afgifter af disse varer svarer til mindre end 10.000 kr. årligt.

Skal du registreres, skal du bruge blanket 24.041, som findes på virk.dk.
Du kan læse mere i nyhedsbrevet Nye afgiftssatser for CFC- og drivhusgasser.

Forlængelse af ordning om godtgørelse af el-afgift fra land til skibe

Skibe, der ligger til kaj i havn, kan på visse betingelser få godtgørelse for afgift af elektricitet leveret direkte fra land. Godtgørelsen ydes ikke direkte til de omfattede skibe, men til den virksomhed i havnen, som aftagenummeret for elektriciteten omfatter. De nærmere betingelser for godtgørelsesordningen fremgår af ELAL § 11, b stk. 3-7.

Godtgørelsesordningen var oprindelig sat til at udløbe den 18. juni 2021, men er efter bekendtgørelse nr. 1272 af 10 juni 2021 forlænget til den 17. juni 2027.

Genindførsel af afgift på pvc-folier

Afgiften genindføres pr. 1. januar 2021 og svarer til de afgifter på produkter, der indtil 31. december 2018 var pålagt emballageafgift for pvc-folier. Med genindførelsen fordobles taksten af afgiften ift. 2018. 

Den nye sats på 40,70 kr. pr. kg folie gælder fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2023. Du kan læse mere om afgiften på Skatteministeriets hjemmeside. For information om lovændringen se L 106 på Folketingets hjemmeside.

Hvis din virksomhed producerer eller importerer et eller flere af de produkter, der er omfattet af loven, eller varer, der er sammensat af et eller flere af disse produkter, skal du betale afgift for dette.

Du registreres for afgiften på virk.dk via registreringsløsning 24.020.

Genindførsel af afgift på pvc og ftalater

Afgiften genindføres pr. 1. januar 2021 og svarer til de afgifter på produkter, der indtil 31. december 2018 var pålagt afgift for pvc og ftalater. 

Afgiftsniveauet for de enkelte afgiftskategorier vil være på samme niveau som da loven blev ophævet i 2018. For information om de enkelte afgiftssatser henvises til loven på Retsinformation. For information om lovændringen se L 68 på Folketingets hjemmeside.

Hvis din virksomhed producerer eller importerer et eller flere af de produkter, der er omfattet af loven, eller varer, der er sammensat af et eller flere af disse produkter, skal du registreres for, og betale afgift af varerne.

Du registreres for afgiften på virk.dk via registreringsløsning 24.042.

Elvarmeafgift for helårsboliger og momsregistrerede virksomheder falder

1. januar 2021 sænkes elvarmeafgiften for private husstande til 0,008 kr. pr. kWh, og rumvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder sænkes til 0,004 kr. pr. kWh.

Afgifterne af rumvarme, m.v., og procesforbrug vil som konsekvens heraf blive ens. Der vil derfor ikke længere være afgift på elbaseret overskudsvarme, og I skal ikke længere skelne mellem el anvendt til procesformål og til varme, når I søger om tilbagebetaling af elafgift.

Læs hele nyhedsbrevet her

NOx er et samlet udtryk for kvælstofoxider. Udviklingen af NOx sker ved alle typer af forbrænding, når luftens kvælstof reagerer med ilt under forbrændingen. Afgiften betales efter måling af udledningen eller på baggrund af brændselstype. 

Læs mere om NOx-afgiften i:

Den juridiske vejledning E.A.7.20

Der skal betales afgift af ledningsført vand, der bliver brugt her i landet, dvs. vand som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde. Afgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet.

Pr. 1. januar 2012 og frem til 2018 indgår drikkevandsafgiften i afgiften af ledningsført vand.  

Læs mere om ledningsført vand i:

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.5

Nyhedsbrev 2. november 2012: Afgiftsstigning på ledningsført vand.

Afgiften på emballage omfatter både en volumenbaseret stykafgift på visse drikkevareemballager og en vægtbaseret afgift på bæreposer og engangsservice. Formålet med afgiften er, at nedbringe mængden af emballageaffald. 

Virksomheder og organisationer, der lejlighedsvist køber punktafgiftspligtige varer fra udlandet uden afgift, og som ikke samtidig er registreret som oplagshaver eller varemodtager for punktafgiften, skal på forhånd indberette købet til Skattestyrelsen og betale afgiften, inden varen sendes.

Læs om emballageafgift i:

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.1

Køb af varer pålagt nationale punktafgifter fra andre EU-lande

Køb af punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU

For momsregistrerede virksomheder er det som udgangspunkt muligt at opnå godtgørelse af udvalgte energiafgifter.

Reglerne for opgørelse af godtgørelsesberettiget energiafgift og CO2- afgift finder du i mineralolieloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, naturgasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Godtgørelse opnås i praksis ved et fradrag på virksomhedens momsangivelse eller for virksomheder med bevilling hertil - Ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift.

Læs om godtgørelsesregler i:

Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.