Du skal altid selv tjekke, om det er de rigtige oplysninger, der står på din årsopgørelse. Det gælder uanset, om du køber eller sælger aktier og andre værdipapirer, eller du blot får udbetalt et årligt udbytte. Skattestyrelsens beregningssystem Værdipapirsystemet i TastSelv kan beregne nogle af oplysningerne.

Beregn og overfør gevinst og tab til din årsopgørelse

Det er især, når du sælger værdipapirer, du skal gøre noget.

 • Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du betale skat af gevinsten. Gevinst ved salg af almindelige aktier beskattes som aktieindkomst.
 • Hvis du har haft tab ved at sælge aktier, kan du trække tabet fra, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning om købet.
 • Gem altid dokumentation for salget.

Sådan opgør du gevinst og tab ved salg af aktier  

Først ind, først ud

Sælger du aktier i samme selskab og med samme rettigheder, hvor du har købt nogle før og nogle efter 1. januar 2006, anses de først købte som hovedregel for de først solgte.

Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere børsnoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 66. Skattestyrelsen trækker automatisk tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg - dog kun i aktieudbytter og gevinster, der er aktieindkomst og vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Du kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, i aktieudbytter og gevinster ved salg af andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. 

Hvis dit tab er større end det samlede beløb af dine aktieudbytter og gevinster (kaldet aktieindkomst), får du fradrag for det resterende tab i denne rækkefølge:

 • Det overskydende tab trækkes automatisk fra i summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter og gevinster opgjort efter fradrag af din ægtefælles tab. Denne overførsel er obligatorisk.
 • Er der stadig et overskydende tab, bliver det overført til de efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk først hos dig og dernæst hos din ægtefælle. Et fremført tab skal modregnes i takt med, at der er nettogevinst mv. i de efterfølgende indkomstår.

Læs mere om Betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser

Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere unoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 67, eller i oplysningsskemaet. Når du har oplyst om tabet, bliver det automatisk modregnet i eventuel positiv aktieindkomst. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, udregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst automatisk. Dette negative skattebeløb fratrækkes automatisk i dine øvrige skatter på årsopgørelsen.

Hvis du er gift og samlevende ved årets udgang, skal din negative aktieindkomst dog først modregnes i din ægtefælles eventuelle positive aktieindkomst for samme år, inden der beregnes et negativt skattebeløb.

 • Et negativt skattebeløb, som er større end din egen slutskat af anden indkomst, modregnes i en samlevende ægtefælles slutskat for samme indkomstår.
 • Er der stadig et overskydende negativt skattebeløb, bliver det automatisk modregnet i skatten i de efterfølgende år, først i din egen skat og dernæst i din ægtefælles.

Skatteværdi af negativ aktieindkomst beregnes med 27 % af de første 58.900 kr. og 42 % af resten for 2023. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 117.800 kr. For 2022 er beløbsgrænsen på 57.200 kr. og for ægtepar på 114.400 kr.

Hvis du taber på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede), skal du trække tabet fra efter de regler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Salg af tegningsret beskattes som aktieindkomst

En tegningsret er den ret, der giver et selskabs aktionærer ret til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital. Vil du ikke selv udnytte tegningsretterne, kan du sælge dem. Gevinsten beskattes som aktieindkomst. Vær opmærksom på, at der er særlige beregningsregler.

Læs mere i Tegningsretter til nye aktier.

Du skal selv huske at oplyse Skattestyrelsen om købet af aktier og andre værdipapirer, medmindre det sker automatisk. Det er en betingelse, hvis du vil have fradrag for eventuelle tab på aktier og investeringsbeviser.

 • Når du køber via din bank eller fondshandler her i Danmark, går det automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget. Banker og fondshandlere i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen.
 • Du skal selv oplyse købet til Skattestyrelsen, hvis det drejer sig om værdipapirer, der er købt i udlandet og er placeret i et udenlandsk depot.
 • Gem kvittering for køb af værdipapirer. Kvitteringen kan være vigtig, hvis du sælger papirerne igen.

Vi opdaterer automatisk oplysninger, når der sker ændringer i danske virksomheder (selskabshændelser). I de fleste tilfælde opdaterer vi også automatisk oplysninger, når der sker ændringer i udenlandske virksomheder.

Men indimellem modtager vi ikke tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan beregne korrekt skat af dine værdipapirer. Det skyldes, at udenlandske virksomheder ikke har pligt til at oplyse os om hændelserne.

I det tilfælde får du et brev om, at du skal fremskaffe og indtaste de manglende oplysninger. Det kan du nemt gøre i TastSelv.

Log på TastSelv og indtast manglende oplysninger i din årsopgørelse 

Eksempler på ændringer i virksomheder

 • Navneændring
 • Sammensmeltninger (fusion)
 • Opsplitning (ændring af aktiesammensætningen)
 • Aktieombytning (A og B aktier)
 • Et værdipapir overgår til en anden form for beskatning

Når der sker ændringer i en virksomhed, hvor vi har kunnet opdatere oplysningerne, vil du også få et brev. I det tilfælde behøver du ikke at gøre noget. 

Når du er kapitalejer i et selskab, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, som bliver opløst, skal du betale skat af din personlige gevinst på opløsningstidspunktet. Hvis du har haft tab, kan du få fradrag for tabet. 

Gevinst/tab skal du oplyse i rubrik 67 i årsopgørelsen og felt 312 i forskudsopgørelsen.

Sådan opgør du gevinst og tab 

Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. 

Afståelsessummen er det provenu, der er på opløsningstidspunktet. Det vil ofte være egenkapitalen i dit selskab. Hvis egenkapitalen er negativ på opløsningstidspunktet, er der ikke et provenu, og afståelsessummen vil være 0 kr.

Anskaffelsessummen er det beløb, du betaler, eller den værdi, du indskyder, når du bliver ejer af selskabet. Anskaffelsessummen skal reguleres med de ændringer, der er sket i din ejertid. 

Ændringer til anskaffelsessummen kan være:

 • Kapitaludvidelse/kapitalnedsættelse
 • Omstrukturering
 • Fusion
 • Spaltning
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Aktieombytning

Provenu på opløsningstidspunktet 250.000 kr.
Anskaffelsessum - 50.000 kr.
Gevinst (oplyses i felt 312/rubrik 67) = 200.000 kr.

Provenu på opløsningstidspunktet 25.000 kr.
Anskaffelsessum - 50.000 kr.
Tab (oplyses i felt 312/rubrik 67) = - 25.000 kr.

Provenu på opløsningstidspunktet 0 kr.
Anskaffelsessum - 50.000 kr.
Tab (oplyses i felt 312/rubrik 67)  = - 50.000 kr.

Investeringsinstitutter (tidligere udloddende investeringsforeninger) opdeles i aktiebaserede og obligationsbaserede.

Aktiebaserede:

Ved salg af aktiebaserede investeringsbeviser følges reglerne for salg af aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked.  Det betyder, at du skal betale skat af en gevinst ved salg, og at du kan trække et eventuelt tab fra, når du har solgt beviserne. Du kan kun trække tab fra, hvis du har oplyst købet til Skattestyrelsen.

Obligationsbaserede:

En gevinst og et tab ved salg regnes med i kapitalindkomsten. Årets nettogevinst eller nettotab kan sammenlægges med nettogevinster og nettotab ved salg af fordringer, som følger kursgevinstlovens regler (det kan for eksempel være gevinst og tab på fordringer og/eller gæld i fremmed valuta).

Du bliver kun beskattet af gevinsten, hvis det sammenlagte beløb er større end 2.000 kr. Du kan også kun trække tab fra, hvis tabet i alt er større end 2.000 kr.

Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, beskattes først af gevinsten, når du sælger dem.

Den juridiske vejledning C.B. Kapitalgevinstbeskatning

I 2023 skal du betale:

 • 27 % i skat af de første 58.900 kr. (2022: 57.200 kr.) i aktieindkomst
 • 42 % af aktieindkomst ud over 58.900 kr. (2022: 57.200 kr.). 

Aktieindkomst er både udbytter og gevinst (fortjeneste) ved salg.

Hvis du er gift

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2023 skal I betale 27 % af de første 117.800 kr. (27 % af de første 114.400 kr. i 2022) af jeres samlede aktieindkomst og 42 % af aktieindkomst ud over 117.800 kr. (114.400 kr. i 2022).

Ikke-regulerede markeder i Danmark

Dansk OTC (DKTC)
First North (XFND) 

Regulerede markeder i Danmark

Nasdaq OMX Copenhagen A/S (XCSE) - tidligere Københavns Fondsbørs
GXG Markets Official List 

Regulerede markeder inden for EU/EØS

Skatteministeriet anser et marked for at være et reguleret marked, hvis det er anført på den liste over regulerede markeder indenfor EU/EØS, som er udarbejdet af den uafhængige komité af finansielle tilsynsmyndigheder i Europa, CESR.

Der kan ikke linkes direkte til listen, men der er et søgefelt i venstre side, hvor du under Keyword search kan indtaste et markeds navn og få at vide, om det er et reguleret marked:

Regulerede markeder (MiFID-database)

Regulerede markeder uden for EU/EØS

Skatteministeriet anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet:

 • er medlem af World Federation of Exchanges eller 
 • optræder på en fortegnelse, som Kommissionen måtte offentliggøre efter art. 19, stk. 6 i MiFID-direktivet - direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004

En OTC-børs (Over The Counter-børs) er ikke et reguleret marked.

Se en liste over regulerede markeder uden for EU/EØS, som er godkendte (excel)

Der er flere overgangsregler for beskatning af aktier og investeringsbeviser. Se, om du er omfattet af reglerne. Det vil blandt andet sige, om du er under den skattefri grænse eller har fradragsret for tab.

Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser købt før 2006

Overgangsregler for salg af investeringsbeviser købt før 19. jan. 1994

Overgangsregler for salg af aktier købt før 19. maj 1993

Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra tidligere år

Aktionærer kan ansøge om refusion af udbytteskat, hvis den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige udbytteskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller gældende dansk skatteret.

Du kan ansøge om refusion af udbytteskat digitalt. For at kunne søge om refusion skal aktionæren være skattepligtig i et andet land eller være ikke-skattepligtig til Danmark. Du kan enten ansøge som aktionær eller som repræsentant på vegne af en aktionær.

Læs mere og ansøg om refusion af udbytteskat

Siden august 2015 har alle udbetalinger af refusion af udbytteskat været sat i bero. Det skete på baggrund af den formodede svindel på området. Læs mere om baggrunden

Den 17. marts 2016 har Skattestyrelsen genoptaget udbetalingen af refusion af udbytteskat i det omfang, der foreligger den fornødne dokumentation.

Der må fortsat regnes med en betydelig sagsbehandlingstid.

Vi beklager de gener, som denne berostillelse har medført og fortsat vil medføre i en periode fremover. Efter kildeskattelovens § 69B er Skattestyrelsen forpligtet til at yde en rentegodtgørelse, hvis sagsbehandlingstiden overskrider 6 måneder, og forsinkelsen ikke skyldes forhold hos modtageren af udbytterefusionen. Skattestyrelsen vil af egen drift foretage udbetaling af eventuel rentegodtgørelse, hvis grundlaget herfor er opfyldt.

Investerer du i kapital-, venture eller infrastrukturfonde, gælder der særlige regler for beskatning af merafkast.

Kapital- og venturefonde investerer i aktier med henblik på helt eller delvist at erhverve et selskab med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse.

Infrastrukturfonde rejser kapital med henblik på direkte eller indirekte investering i etablering eller udbygning af infrastrukturanlæg og -faciliteter og varetagelse af ejerskab til og eventuelt drift af sådanne anlæg og faciliteter. Merafkast af investeringer foretaget via sådanne fonde skal beskattes.

Læs mere om beskatning af merafkast her.

På din årsopgørelse står de oplysninger, Skattestyrelsen har om eventuelt udbytte og om tab og gevinst på dine værdipapirer.

Tjek selv og ret eventuelt

Det er ikke sikkert, at Skattestyrelsen har alle oplysninger om dine værdipapirer. Du har selv ansvaret for, at Skattestyrelsen får alle oplysninger, og det er vigtigt, at du selv tjekker efter.

Beregningssystemet i TastSelv kan beregne nogle af oplysningerne og viser de oplysninger, du eller andre har lagt ind i systemet.

 • Skriv tab og gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 66 på årsopgørelsen.
 • Skriv tab på aktier, der i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, men som ikke længere er det, i rubrik 66 på årsopgørelsen.
 • Skriv tab og gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, i rubrik 67 på årsopgørelsen.
 • Skriv udbytte af dine aktier i rubrikkerne 62, 63, 65 og 68. 
 • Du kan kun fratrække tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning om dine aktier. Det sker normalt automatisk for danske aktier.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.