Du indberetter Selskabs- og fondsoplysningsskemaet digitalt i TastSelv Selskabsskat via TastSelv Erhverv.

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 % af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Fristerne for frivillig acontoskat er den 20. marts for første rate, den 20. november for anden rate og den 1. februar året efter for tredje rate. 

Det er vigtigt at indberette ændringerne, før du betaler, ellers risikerer du, at betalingen bliver returneret.

I kan se selskabets årsopgørelse i TastSelv Erhverv > Kontakt Meddelelsesarkiv.

Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets Skattekonto.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via Skattekontoen. Betalingslinjen, som selskabet skal bruge, står på årsopgørelsen eller under selskabets Skattekonto i TastSelv Erhverv > Skattekonto > Stamoplysninger.

Er selskabet med i en sambeskatning, er det administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via administrationsselskabets Skattekonto.

Du skal indberette oplysningsskemaet i TastSelv Selskabsskat via TastSelv Erhverv. Fristen for at indberette oplysningsskemaet er som hovedregel 6 måneder efter indkomstårets udløb. Det vil sige, at selskaber med et indkomstår, der følger kalenderåret, har frist den 30. juni.

Selskaber med et forskudt indkomstår kan have en kortere frist end 6 måneder, da den senest mulige frist er den 1. september efter indkomstårets afslutning. Dette skyldes hensynet til, at Skatteforvaltningen kan nå at danne en korrekt årsopgørelse.

For selskaber, der opløses, skal du inden 1 måned efter opløsningen sende en anmeldelse til Skattestyrelsen med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. 

Selskaber skal fremover oplyse om ejere, der i løbet af indkomståret har haft en ejerandel på mindst 5 % eller hvis samlede stemmeret i selskabet udgør mindst 5 %.

Disse oplysninger skal fremover registreres i Det Offentlige Ejerregister via Virk.dk

Ændringer i ejerforhold skal registreres inden for 14 dage.

Du skal indberette ændringer i regnskabsperioden til os via TastSelv Erhverv. Du skal gøre det hurtigst muligt og inden udløbet af det indkomstår, som du ønsker omlagt. Bemærk, at en ændring af det skattemæssige indkomstår ikke automatisk medfører en ændring af selskabets regnskabsår hos Erhvervsstyrelsen. Hvis selskabet ønsker at omlægge både det skattemæssige indkomstår og selskabets regnskabsår, skal ændringen af regnskabsåret indberettes særskilt via Virk.dk.

Hvis selskabet ikke oplyser til tiden, skal selskabet betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, som fristen overskrides. Dog højst 5.000 kr.

Vi beregner skattetillæg for hvert af de selskaber i en sambeskattet enhed, der ikke har indberettet oplysningsskemaet til tiden. Det maksimale skattetillæg på 5.000 kr. opgøres altså pr. selskab. Det samlede skattetillæg opkræves på administrationsselskabets årsopgørelse.

Du kan ansøge om at blive helt eller delvist fritaget for skattetillægget, hvis fristen overskrides på grund af en særlig omstændighed.

Du skal blandt andet oplyse, hvilke særlige omstændigheder, du mener, vi bør tage hensyn til, og vedlægge relevant dokumentation.

Søg om fritagelse for skattetillæg.

I tabellen kan du se, hvilke selskaber og fonde der kun skal indberette regnskabsoplysningeroplysningsskemaet, og hvilke selskaber og fonde der skal indsende skatteregnskab.

Selskaber og fonde, der skal indberette regnskabsoplysninger
Selskabets type Regnskabsoplysninger i oplysningsskemaet Skatteregnskab sammen med oplysningsskemaet Typer af selskaber og fonde
Små selskaber og fonde Nej Nej Selskaber og fonde med en nettoomsætning under 500.000 kr. i indkomståret. (Ved sambeskatning er det selskabernes samlede nettoomsætning, der indgår i beregningen. Spørgsmålene om revisorbistand skal dog besvares).
Mellemstore selskaber og fonde Ja Nej Selskaber og fonde med en nettoomsætning mellem 500.000 kr. og 100 mio. kr. i indkomståret.
Store selskaber og fonde Nej Ja Selskaber og fonde med en nettoomsætning over 100 mio. kr. i indkomståret.
Fonde og foreninger med ukomplicerede indkomstforhold Nej Nej

Foreninger, korporationer, stiftelser mv. omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6.

Fonde og foreninger, der anvender erklæringsordningen. Se fondsbeskatningsloven § 15.

Særlige selskaber og fonde Nej Ja

Elselskaber.

Andelsforeninger, brugsforeninger mv.

Virksomheder, der beskattes efter kulbrinteloven.

Virksomheder, der beskattes efter tonnageskatteloven.

Pengeinstitutter, forsikringsselskaber og andre finansielle virksomheder.

Gensidige forsikringsforeninger og investeringsforeninger.

Selskaber og fonde, der sambeskattes efter selskabsskatteloven § 31 A, som året før var sambeskattet efter selskabsskatteloven § 31 A, eller som efterbeskattes af genbeskatningssaldo efter lov nr. 426 af 6. juni 2005.

Du skal indberette ændringer i sambeskatningsforhold i TastSelv Erhverv

Underskudsgivende selskaber og personligt ejede virksomheder, der bruger virksomhedsordningen, kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Du kan søge om skattekredit på oplysningsskemaet.

Læs mere om reglerne (ligningslovens § 8 X) i Den juridiske vejledning

Indkomstår Skatteværdiprocent ved skattekreditordningen Maksimalt grundlag (kr.) Maksimal udbetaling af skattekredit (kr.)
2022 22% 25 mio. kr. 5,5 mio. kr.
2023 22% 25 mio. kr. 5,5 mio. kr.

Ansøgningsfrist og udbetaling i november

Du skal sende ansøgningen samtidig med oplysningsskemaet.

Pengene bliver udbetalt i november efter indkomståret efter reglerne om udbetaling af overskydende skat.

Hvis virksomheden eller selskabet ophører, bliver pengene udbetalt samtidig som årsopgørelsen.

Hvis virksomheden eller selskabet har fået udbetalt et større beløb, end virksomheden eller selskabet har ret til, opkræver vi det beløb, der er udbetalt for meget. Det sker efter reglerne om opkrævning af restskat.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.