Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning er omstruktureringer.

 • Det modtagende selskab i en fusion, spaltning og tilførsel af aktiver skal indberette oplysningerne om den skattefri omstrukturering i TastSelv Selskabskat. Det sker via TastSelv Erhverv.
 • Derudover skal de deltagende selskaber i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning oplyse, at de har deltaget i en skattefri omstrukturering, når de indberetter oplysningsskemaet.

Oplys om omstruktureringen i TastSelv Selskabsskat

En fusion sker, når et selskab overdrager hele sin formue til et andet selskab eller sammensmeltes med det.

 • Det modtagende selskab skal indberette oplysningsskema for det indskydende selskabs sidste indkomstår i TastSelv Selskabsskat.
 • Oplysningsskemaet skal sendes til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter opløsningen af det eller de indskydende selskaber.

Beskatning sker først, når aktier eller aktiver sælges

Ved fusionen overdrager det indskydende selskab sine aktiver og passiver til det modtagende selskab. Der sker ingen beskatning ved selve overdragelsen.

Det modtagende selskab anses for at have anskaffet aktiverne og passiverne på det tidspunkt, hvor de blev anskaffet af det indskydende selskab og for samme anskaffelsessum. Det vil sige, at skatten på aktiverne bliver udskudt til aktiverne sælges.

Aktionæren i det oprindelige indskydende selskab anses for at have anskaffet aktierne i det nye modtagende selskab på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som aktierne i det indskydende selskab. Det vil sige, at aktionæren først skal betale skat, hvis aktionæren senere sælger de modtagne aktier.

Hvis aktionæren får andet end aktier i det modtagende selskab, skal aktionæren beskattes af den del.

Læs mere om skattefri fusion i Den juridiske vejledning

Ved en skattefri spaltning overfører et selskab en del eller alle sine aktiver og passiver til et eller flere selskaber. Aktionærerne i det spaltede selskab får nyudstedte aktier i de modtagende selskaber og eventuelt en kontant udligningssum.

En skattefri spaltning kan gennemføres med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen.

Skattefri spaltning med tilladelse

 • Selskabet skal sende en ansøgning med en konkret begrundelse for at gennemføre den skattefri spaltning.
 • Selskabet skal kontakte Skattestyrelsen, hvis vilkårene for tilladelsen ændrer sig inden for de første tre år.

Selskabet skal sammen med ansøgningen også sende disse dokumenter:

 • En spaltningsbalance pr. spaltningsdatoen
 • Fælles regnskabsopstilling pr. spaltningsdatoen
 • Det indskydende selskabs balance før spaltningen
 • Det modtagende selskabs balance før spaltningen
 • Overtagne aktiver og passiver
 • Eventuelle reguleringer
 • Åbningsbalance for det modtagende selskab
 • Balance for det indskydende selskab, hvis dette ikke ophører ved spaltningen
 • Det seneste årsregnskab eller alternativt det foreløbige årsregnskab
 • Ved grenspaltning skal der oplyses om eventuel kaution, pant eller anden sikkerhedsstillelse for det modtagende selskab.

Selskabet skal sende papirerne til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Læs mere om skattefri spaltning med tilladelse i Den juridiske vejledning

Skattefri spaltning uden tilladelse

 • Hvis dit selskab sælger aktierne inden for tre år, skal selskabet betale skat.

Læs mere om skattefri spaltning uden tilladelse i Den juridiske vejledning

Oplys om spaltningen i TastSelv Selskabsskat

 • Det modtagende selskab skal indberette oplysningsskemaet for det indskydende selskabs sidste indkomstår.
 • Skattestyrelsen skal have oplysningsskemaet senest 6 måneder efter opløsningen af det indskydende selskab.
 • De deltagende selskaber skal oplyse om spaltningen på deres oplysningsskema.
 • Det indskydende eller ophørende selskab skal sammen med oplysningsskemaet for det indkomstår, hvor spaltningen gennemføres, indsende en opgørelse af anskaffelsessummen for aktierne i det eller de modtagende selskaber til os pr. brev, mail eller via TastSelv Selskabsskat.

Beskatning sker først, når aktier eller aktiver sælges

Ved spaltningen bliver aktiver og passiver overført til det modtagende selskab. Selskabet skal ikke betale skat ved overdragelsen.

Det modtagende selskab anses for at have anskaffet aktiverne og passiverne på det tidspunkt, hvor de blev anskaffet af det indskydende/ophørende selskab og for samme beløb. Det vil sige, at skatten på aktiverne bliver udskudt til den dag aktiverne sælges.

Ved en spaltning anses aktionærerne i det (oprindelige) indskydende selskab for at have anskaffet aktierne i det (nye) modtagende selskab på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum som aktierne i det indskydende selskab. Det vil sige, at aktionæren først skal betale skat, hvis aktionæren senere sælger de modtagne aktier.

Hvis aktierne i det indskydende selskab er anskaffet på forskellige tidspunkter, sker der en forholdsmæssig fordeling af aktierne i det modtagne selskab.

Hvis aktionærerne får en kontant udligningssum, beskattes summen normalt som udbytte.

Ved en tilførsel af aktiver overfører et selskab alle eller en gren af sine aktiver og passiver til et andet selskab mod til gengæld at få aktier i det modtagende selskab. 

Tilførslen kan ske med eller uden tilladelse.

Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse

 • Selskabet skal sende en ansøgning med en konkret begrundelse for at gennemføre tilførslen.
 • Selskabet skal kontakte Skattestyrelsen, hvis vilkårene for tilladelsen ændrer sig inden for de første tre år.

Selskabet skal sammen med ansøgningen også sende disse dokumenter:

 • En tilførselsbalance pr. tilførselsdatoen
 • Fælles regnskabsopstilling pr. tilførselsdatoen
 • Det indskydende selskabs balance før tilførslen
 • Det modtagende selskabs balance før tilførslen
 • Overtagne aktiver og passiver
 • Eventuelle reguleringer
 • Åbningsbalance for det modtagende selskab
 • Balance for det indskydende selskab efter tilførslen
 • Det seneste årsregnskab alternativt det foreløbige årsregnskab
 • Oplysning om eventuel kaution, pant eller anden sikkerhedsstillelse for det modtagende selskab.

 Selskabet skal sende papirerne til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Læs om skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse i Den juridiske vejledning

Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse

 • Sælger det erhvervende selskab aktierne inden for tre år, skal selskabet betale skat.
 • Selskabet skal kontakte Skattestyrelsen pr. mail eller brev senest en måned efter aktierne er solgt.

Læs om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse i Den juridiske vejledning

Oplys om tilførslen i TastSelv Selskabsskat

 • Det modtagende selskab i en skattefri omstrukturering skal indberette oplysninger om omstruktureringen i TastSelv Selskabsskat.
 • De deltagende selskaber skal oplyse, at de har deltaget i en skattefri omstrukturering, når de indberetter deres førstkommende oplysningsskema.

Beskatning sker først, når aktiverne sælges

Det indskydende selskab skal ikke medregne fortjeneste eller tab på de afståede aktiver og passiver.

Det modtagende selskab anses for at have anskaffet det indskydende selskabs aktiver og passiver på de tidspunkter og til de anskaffelsessummer, de er anskaffet af det indskydende selskab. Det vil sige, at skatten på aktiverne bliver udskudt til den dag aktiverne bliver solgt.

Det indskydende selskab anses for at have anskaffet aktierne i det modtagende selskab til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver og på det tidspunkt, hvor tilførslen blev vedtaget.

Ved aktieombytningen ombytter aktionæren sine aktier i et selskab med aktier i et andet selskab.

En aktionær kan gennemføre en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen.

Skattefri aktieombytning med tilladelse

 • Selskabet skal sende en ansøgning med en konkret begrundelse for at gennemføre den skattefri aktieombytning.
 • Selskabet skal kontakte Skattestyrelsen, hvis vilkårene for tilladelsen ændrer sig inden for de første tre år.
 • En aktieombytning skal være gennemført inden for 6 måneder regnet fra den første ombytning til den sidste ombytning.
 • Aktieombytningen skal også være gennemført senest 6 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er givet.

Selskabet skal sammen med ansøgningen også sende disse dokumenter:

 • Det seneste årsregnskab, alternativt det foreløbige årsregnskab
 • Eventuelle aktionæroverenskomster, ejeraftaler eller lignende 
 • Selskabets vedtægter.

 Selskabet skal sende papirerne til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Læs om skattefri aktieombytning med tilladelse i Den juridiske vejledning

Skattefri aktieombytning uden tilladelse

 • De deltagende selskaber skal oplyse om ombytningen på oplysningsskemaet for den indkomstperiode, hvor ombytningen er foretaget.
 • Hvis det erhvervende selskab sælger aktierne inden for tre år, bliver ombytningen skattepligtig. Selskabet skal give Skattestyrelsen besked om det pr. brev eller mail senest en måned efter salget.

Læs om skattefri aktieombytning uden tilladelse i Den juridiske vejledning

Beskatning sker først, når aktierne sælges

Der skal ikke betales skat ved aktieombytningen. De aktier, aktionæren har byttet sig til, anses for at være anskaffet på samme tidspunkt og til samme værdi som de ombyttede aktier. Det vil sige, at aktionæren først skal betale skat, når aktionæren på et senere tidspunkt sælger de ombyttede aktier.

Det selskab, som har modtaget de tidligere aktier, anses for at have erhvervet aktierne på tidspunktet for ombytning og til handelsværdien på det tidspunkt.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.