Du skal indberette din selskabsskat i vores onlineløsning TastSelv Selskabsskat. Det gælder alle selskaber, fonde og foreninger.

Det skal du indberette i TastSelv Selskabsskat  

TastSelv Selskabsskat er åben for indberetning af oplysninger om selskabets grundregistreringer samt selskabets oplysningsskema (tidligere selvangivelse). Det betyder, at selskaber, fonde og foreninger, hvis det er relevant, skal indberette:

 • Ændring af sambeskatningsforhold
 • International sambeskatning
 • Oplysninger om skattefri omstruktureringer
 • Omlægning af indkomstår
 • Ændring af skatteparagraf
 • Oplysning om skatteregnskab i fremmed valuta
 • Oplysningsskema.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 82.

TastSelv Selskabsskat - Generel information (PDF)

Log på TastSelv Erhverv og vælg Skat

Af Grundregistrering fremgår, hvilke oplysninger, der er registreret om selskabet, fx kontaktoplysninger og andre registreringsmæssige forhold. Selskabet har adgang til at ændre data via Virk.dk (adresse, aktionærforhold mv.).

Administrationsselskaber kan både se oplysninger for sig selv og de sambeskattede selskaber, herunder en oversigt over de selskaber, som indgår i sambeskatningen, med angivelse af dato for det enkelte selskabs ind- og udtræden.

Herudover findes oplysninger om indkomstår og oplysningsfrist. Det er muligt at omlægge selskabets indkomstår og ændre skatteparagraf i TastSelv Selskabsskat. I visse tilfælde skal omlægningen/ændringen godkendes af os. Ansøgning fremsendes til Skattestyrelsen på Grundregistreringssiden.

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat - Selskabets grundregistrering (PDF)

Spørgsmål

Svar

Gælder den oplysningsfrist, der fremgår af grundregistreringen for indkomståret 2016?

Den oplysningsfrist, der kan ses i selskabets grundregistrering, er selskabets sædvanlige oplysningsfrist, som er 6 måneder efter indkomstårets udløb. Den sendes dog 1. august.

Hvad betyder "ophørsdato" under "Registreringer"?

Det betyder den dag selskabet er endeligt opløst i Erhvervsstyrelsen, eller den dag et fast driftssted er registreret som afmeldt.

Hvor oplyser jeg om ejere?

Ejere skal fremover registreres i det offentlige ejerregister. Selskabet skal stadig have en ejerbog. Læs mere på Virk.dk.

Hvor længe kan jeg indberette ændringer i sambeskatningskredsen?

Der kan ske ændringer i sambeskatningskredsen, indtil oplysningsskemaet er indberettet.

Kan alle selskaber ændre i sambeskatningen

Nej. Kun administrationsselskabet kan ændre i sambeskatningen. Administrationsselskabet kan også fjerne selskaber, som er solgt fra.

Kan selskabet autorisere mere end en revisor eller anden rådgiver til at bruge TastSelv?

Ja. Flere rådgivere kan få autorisation samtidig, uden at den ene rådgiver skal afmeldes, før den anden rådgiver kan tilmeldes.

Selskaber mv. kan vælge at omlægge deres indkomstår, når der er tale om selskabets egne forhold.

Hvis der er tale om andre forhold, skal selskaber mv. vedhæfte en ansøgning.

I begge situationer skal registreringen/ansøgningen ske via TastSelv Selskabsskat under Grundregistrering inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt. Det er ikke muligt at få dispensation for fristen.

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat - Omlægning af indkomstår (PDF)

Spørgsmål

Svar

Når selskabet omlægger indkomståret i TastSelv Selskabskat, sender I så den nye periode til Erhvervsstyrelsen, sådan at regnskabsperioden bliver opdateret samtidig?

Nej. Selskabet skal selv foretage omlægning af den civilretlige regnskabsperiode hos Erhvervsstyrelsen via Virk.dk.

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg vil vedhæfte en fil. Hvad gør jeg?

Din vedhæftede fil er formentlig for stor. Indtil videre kan der kun vedhæftes/uploades en fil på max. 4 MB.
Der arbejdes på at forøge filstørrelsen. Har du behov for at aflevere en større fil end 4MB, kan du kontakte Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv under Kommunikation med os. Her er der mulighed for at vedhæfte en større fil.

Selskaber mv. kan ansøge om at ændre deres egen selskabsskatteparagraf.

Ansøgningen ske via TastSelv Selskabsskat under Grundregistrering.

Spørgsmål

Svar

Når selskabet ændrer skatteparagraf i TastSelv Selskabskat, sender I så den nye skatteparagraf til Erhvervsstyrelsen?

Nej. Paragraffen fremgår kun hos Skattestyrelsen.

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg vil vedhæfte en fil. Hvad gør jeg?

Din vedhæftede fil er formentlig for stor. Indtil videre kan der kun vedhæftes/uploades en fil på max. 4 MB.
Der arbejdes på at forøge filstørrelsen. Har du behov for at aflevere en større fil end 4MB, kan du kontakte Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv under Kommunikation med os. Her er der mulighed for at vedhæfte en større fil.

Selskaber mv. skal registrere ændringer i sambeskatningsforhold. Det betyder, at der kan tilføjes nye selskaber til sambeskatningen, og der kan fjernes selskaber, hvis de udtræder af sambeskatningen. Ændringerne skal indberettes inden 1 måned efter, der er sket ind- eller udtræden.

Indberetning skal foretages i TastSelv Selskabsskat.

Selvom der ikke er ændringer i sambeskatningsforholdene, er det en god ide at kontrollere, om de oplysninger vi har er korrekte. 

Det er administrationsselskabet, der skal foretage indberetningen. Hvis et selskab er erhvervet fra en anden koncern, skal det tidligere administrationsselskab bekræfte eller godkende ændringen i Tast Selv Selskabsskat.

I de tilfælde, hvor der ønskes udpeget et nyt administrationsselskab blandt de eksisterende selskaber i sambeskatningskredsen, skal du kontakte Skattestyrelsen via TastSelv Selskabsskat. Dette vil fx være relevant, når det nuværende administrationsselskab ophører, eller når der er tale om søsterselskaber ejet af et udenlandsk selskab.

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat - Sambeskatningsforhold (PDF)

Spørgsmål

Svar

Skal der også ske registrering, hvis der er valgt international sambeskatning?

Ja. Alle selskaber i sambeskatningen skal registreres - også de udenlandske selskaber.

Det nye selskab i sambeskatningen har ikke et CVR/SE-nr. Hvad gør jeg?

Selskabet skal registreres i Erhvervsstyrelsen, inden selskabet kan registreres som indtrådt i sambeskatningen.

Hvis der er tale om et udenlandsk selskab, som alene skal registreres i Danmark med henblik på at indgå i international sambeskatning, skal selskabet tildeles enten et CVR-nr. eller SE-nr. Registreringen forgår som udgangspunkt digitalt via Virk.dk. Hvis selskabet ikke har en dansk adresse, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Jeg kan se, at de sambeskatningsoplysninger, som vises i TastSelv Selskabsskat ikke er korrekte. Hvad gør jeg?

Er der tale om uoverensstemmelser, der ligger før den 30. september 2014, skal du kontakte Skattestyrelsen. Du kan kontakte os via TastSelv Erhverv under Kommunikation med os.

Hvad sker der, hvis jeg ved en fejl først får indberettet ind- eller udtræden af sambeskatningen 2 måneder efter, at der er sket indtræden eller udtræden? Det vil sige efter fristens udløb.

Sambeskatningskredsen vil i den situation ikke fremstå korrekt. Selskabet bliver ikke forhindret i at indberette ændringen for sent, og det er vigtigt at indberetningen er sket inden der indberettes oplysningsskema. I modsat fald vil TastSelv Selskabsskat ikke kunne beregne korrekte delperioder, særindkomster, sambeskatningsindkomster samt eventuelle underskudsberegninger.

Da en ændring i en sambeskatningskreds kan have betydning for en anden sambeskatningskreds, og disse kan oplyse på forskellige tidspunkter, er det derfor vigtigt, at registreringen sker inden for fristen.

Kan alle selskaber ændre i sambeskatningen?

Kun administrationsselskabet kan ændre i sambeskatningskredsen. Administrationsselskabet kan også fjerne selskaber, som er solgt fra.

Kan I automatisk beregne underskudsfremførsel for mit selskab?

Vi kan på nuværende tidspunkt kun automatisk beregne underskudsfremførsel, for selskaber, fonde og foreninger, som ikke har været sambeskattet i hele indkomståret, der oplyses for. Selskabet må heller ikke have indgået i en omstrukturering eller have særlige forhold der påvirker underskudsfremførslen. Disse forhold er listet på oplysningsskemaets fane 1 i felt 161 med underfelter. 

Der kan således ikke foretages automatisk underskudsfremførsel for sambeskatningskredse.

Selskaber hvor der er  foretaget automatisk underskudsfremførsel kan altid "overskrive" denne og anvende egen beregning.

Hvordan indberettes selskabernes erhvervede udbytte for sambeskattede selskaber?

Som noget nyt indberettes erhvervet udbytte på oplysningsskemaet for det selskabet som har modtaget udbyttet. De samlede udbytter i sambeskatningen summeres og overføres automatisk til sambeskatningens årsopgørelse.

International sambeskatning

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat - International sambeskatning (PDF)

Hvor tilmelder jeg mig international sambeskatning?

Det gør du under Grundregistrering. Her kan du tilmelde dig international sambeskatning - både for eksisterende og ny bindingsperiode - og forny eksisterende tilmelding. For en sambeskatningskreds er det kun administrationsselskabet, der kan til tilmelde kredsen til international sambeskatning.

Den internationale sambeskatning indeholder udenlandske datterselskaber som ikke er registreret i Danmark. Hvordan skal indkomsten fra datterselskabet oplyses?

Alle selskaber, som er underlagt dansk beskatning, skal som hidtil være registreret hos os.

Før der kan gives oplysninger for sambeskatningskredsen skal alle selskaber som endnu ikke er registreret have tildelt et SE-nummer. For at dette kan nå at falde på plads inden oplysningsfristen 1. september 2015 skal følgende fremgangsmåde følges.

 • Anmod Skattestyrelsen om oprettelse af SE-numre og registrering af sambeskatningen. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:
  Navn på det udenlandske selskab
  Dato for indtræden i International sambeskatning
  Regnskabsperiodens start- og slutdato
  Selskabets c/o adresse i Danmark
  Branchekode
  Administrationsselskabets CVR-nummer
 • Indsend anmodningen via raadgiver@sktst.dk
 • Ring til Skattestyrelsen på 72 22 28 82 og fortæl at du har indsendt en anmodning om oprettelse af SE-numre til international sambeskatning. Kundecenteret vil så sørge for at mailen videresendes til en medarbejder der kan foretage registreringen

Herefter kan de enkelte selskaber og sambeskatningens oplysningsskemaer indberettes.

Selskaber m.v. kan ikke længere indberette skattemæssige fremførselsberettigede restunderskud for indkomstårene 2002 til og med 2013.

Ved fejl eller mangler i indberetningen af restunderskud skal selskaber m.v. kontakte Skattestyrelsen.

Det var administrationsselskabet, der skulle foretage indberetningen for de selskaber mv., som var omfattet af sambeskatningskredsen pr. 1. oktober 2014.

Hvis indberetningen af restunderskud for indkomståret 2013 og tidligere ikke blev foretaget senest 1. september 2015, vil underskudsregisteret kun kunne oprettes af Skattestyrelsen. Vi skal i forbindelse med selskabets henvendelse vurdere om, der skal pålægges et tillæg på 5.000 kr. i forbindelse med registreringen af de manglende underskud. For sambeskatninger pålægges ét skattetillæg for hele kredsen.

For indkomståret 2014 og fremover vil ajourføring af underskudsregistreret være en del af oplysningsskemaet.

Spørgsmål

Svar

Selskabet ønsker at anvende reglerne om bortseelse af underskud, jf. ligningsloven §33H Hvordan skal det oplyses?

Ved indberetning af oplysningsskemaet skal selskabet oplyse om, reglerne ønskes anvendt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gøres ved at selskabet markerer felt 161 og efterfølgende 161k med "Ja". Felterne findes på oplysningsskemaets trin 1 under overskriften "Regulering til anvendelsen af underskud". For en sambeskatning er det administrationsselskabet der skal vælge at reglerne anvendes. 

Når der er svaret ja i 161k vil der ikke ske automatisk underskudsfremførsel. Selskabet skal selv opgøre den skattepligtige indkomst før anvendelse af underskud, selve underskudsanvendelsen og skattepligtig indkomst efter anvendelse af underskud. I felt 076 tastes den selskabets skattepligtige indkomst efter bortseelse.

Selskabet skal ajourføre underskudsregistret i forbindelse med indberetning af oplysningsskemaet. Det underskud som selskabet har valgt at bortse fra efter reglerne i ligningslovens § 33H, vil skulle indberettes som restsaldo opstået i oplysningsåret. Selskabet kan ved indberetning af oplysningsskemaet få advis om, at ikke hele det registrerede restunderskud er anvendt.

Hvad sker der, hvis jeg efterfølgende bliver opmærksom på, at jeg har registreret forkerte saldi?

Hvis et underskud er indberettet til underskudsregistret med et forkert beløb, kan vi korrigere beløbet i underskudsregistret. Hvis det derimod er det tidligere års resultat, du ønsker at rette, kræver det en særskilt ændring af ansættelsen for det pågældende år, inden den indberettede saldo kan konsekvensrettes. En særskilt ændring af et tidligere indkomstår kan kun ske i overensstemmelse med skatteforvaltningslovens regler om genoptagelse.

Du kan kontakte Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv under Kommunikation med os.

Hvordan håndteres verserende skattesager i forbindelse med genoptagelse eller ligning?

Mens en sag er under behandling, anvendes de gældende oplysninger. Først når sagen er afsluttet, opdaterer vi underskudsregisteret i overensstemmelse med afgørelsen.

Kan man se, hvilke selskaber, der "ejer" et underskud?

På forsiden af underskudsregisteret er der link til
"Se underskud pr. indkomstår" (Excel).

Her vises en specifikation af selskabets restunderskud og brugsrettigheder for den periode der valgt via "Indkomstårvælgeren".  Regnearket  indeholder følgende faner:

"Alle selskaber" :
Her vises sambeskatningskredsens restunderskud til fremførsel fordelt pr. år pr. selskab.

"Subsambeskatningskreds":
Her vises subsambeskatningskredsene og den nuværende sambeskatningskreds. For hver subsambeskatningskreds, vises hvilke selskaber der indgår i kredsen og
dermed har rettighed til at bruge underskuddene.  Restunderskuddene er listet op med angivelse af, hvem der ejer underskuddet, hvilken periode underskuddet er opstået i, samt hos hvem underskuddet er opstået (svævende underskud).

"Selskabet" :
Specifikation af det enkelte selskab restunderskud, med angivelse af ,hvem der har brugsretten hertil.

Kan I automatisk beregne underskudsfremførsel for mit selskab?

Vi kan på nuværende tidspunkt kun automatisk beregne underskudsfremførsel, for selskaber, fonde og foreninger, som ikke har været sambeskattet i hele indkomståret, der gives oplysninger for. Selskabet må heller ikke have indgået i en omstrukturering eller have særlige forhold der påvirker underskudsfremførslen. Disse forhold er listet på oplysningsskemaets fane 1 i felt 161 ff. 

Der kan således ikke foretages automatisk underskudsfremførsel for sambeskatningskredse.

Selskaber hvor der er  foretaget automatisk underskudsfremførsel kan altid "overskrive" denne og anvende egen beregning.

Hvordan orienteres om brugsrettigheder til fremførselsberettigede restunderskud i underskudsregisteret?

Fra 15. december 2015 vil underskudsregisteret vise brugsrettigheder til fremførselsberettigede restunderskud.

Brugsrettighederne er beregnet ud fra vores registreringer af selskabers:
- ind- og udtræden af sambeskatningskredse,
- éngangsindberetning af restunderskud,
- historiske skattefri omstruktureringer som har påvirket fremførselsadgangen,
- løbende indberettede skattefri omstruktureringer,

Der kan opstå tilfælde, hvor enkelte brugsrettigheder ikke er beregnet korrekt. I de tilfælde kan selskaberne kontakte os og få rettet de beregnede brugsrettigheder.

Restunderskud, hvor der ikke er brugsrettigheder vises pt. ikke i underskudsregisteret. Det kan skyldes, at der ikke længere er selskaber, som har adgang til at anvende disse restunderskud.

Hvis sambeskatningskredsen mangler underskud, der fortsat er selskaber, der burde være adgang til at anvende, skal I kontakte Skattestyrelsen.

I begge tilfælde anbefaler vi, at I benytter "Genoptagelse" i TastSelv Selskabsskat og vedlægger dokumentation for brugsrettighederne.

Selskaber mv. skal, ud over at indberette oplysninger om tidligere gennemførte skattefri omstruktureringer i det omfang, de har betydning for underskudsanvendelsen, også fremadrettet indberette oplysninger om skattefri omstruktureringer.

Oplysningerne skal indberettes senest 1 måned efter datoen for vedtagelsen af omstruktureringen, og indberetningen skal ske via TastSelv Selskabsskat.

Grundet ekspeditionstid i Erhvervsstyrelsen vil vi se bort fra overskridelse af fristen på en måned, hvis indberetningen foretages senest to måneder efter, at omstruktureringen er endeligt vedtaget, hvis det modtagende selskab stiftes i forbindelse med den skattefri omstrukturering.

Der skal ske indberetning af skattefri fusion, skattefri ophørsspaltning, skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver. Indberetningen skal foretages uanset, om omstruktureringen har betydning for overførsel og anvendelse af skattemæssige underskud eller ej.

I de tilfælde, hvor der ønskes udpeget et nyt administrationsselskab blandt de eksisterende selskaber i sambeskatningskredsen, skal selskabet kontakte Skattestyrelsen via TastSelv Selskabsskat.

Dette vil være relevant i tilfælde, hvor det nuværende administrationsselskab fx ophører, som følge af en fusion eller spaltning, men hvor dette ikke skal medføre, at der oprettes delperioder i samtlige selskaber i sambeskatningskredsen.

Selskabet skal også kontakte Skattestyrelsen i de tilfælde, hvor en skattefri omstrukturering indberettes efter fristen, med henblik på evt. dispensation for fristoverskridelsen.

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat - Skattefri omstruktureringer (PDF)

Spørgsmål

Svar

Ajourføres sambeskatningsoverblik automatisk, når omstrukturering er indberettet?

Ja.

Jeg får en fejlmeddelelse, når jeg vil vedhæfte en fil. Hvad gør jeg?

Din vedhæftede fil er formentlig for stor. Indtil videre kan der kun vedhæftes/uploades en fil på max. 4 MB.
Der arbejdes på at forøge filstørrelsen. Har du behov for at aflevere en større fil end 4MB, kan du kontakte Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv under Kommunikation med os. Her er der mulighed for at vedhæfte en større fil.

Ajourføres sambeskatningsoverblik automatisk, når omstrukturering er indberettet?

Ja, der sker automatisk ajourføring, når indberetning er foretaget. I særlige situationer skal der, i forbindelse med indberetning af skattefri omstrukturering, sideløbende indberettes ændring af sambeskatningskreds. Er selskabet i denne særlige situation, vil selskabet blive gjort opmærksom på det i selve indberetningsflowet.

Hvad er fristen for at indberette en skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver?

Fristen for indberetning af en skattefri fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver fremgår af fusionsskattelovens § 6, stk. 3 og § 13, stk. 3. Ifølge denne er fristen 1 måned efter den dag, hvor fusionen, spaltningen eller tilførslen af aktiver er endeligt vedtaget i alle de deltagende selskaber.

På grund af ekspeditionstid i Erhvervsstyrelsen vil vi se bort fra overskridelse af fristen på en måned, hvis indberetningen foretages senest to måneder efter, at omstruktureringen er endeligt vedtaget. Dette gælder, hvis det modtagende selskab stiftes i forbindelse med den skattefri omstrukturering.

Visse indberetninger kan ikke registreres endeligt, fordi indberetningen eller anmodningen kræver en accept eller godkendelse fra Skattestyrelsen eller fra et andet selskab.

De afsendte og modtagne anmodninger, der konkret vedrører det enkelte selskab, kan ses i et oversigtsbillede. Af dette oversigtsbillede fremgår også om, der afventes svar, eller om sagen er afsluttet.

Anmodningen afsendes i visse situationer automatisk ved tilføjelse af et nyt selskab i sambeskatningen og ved registrering af skattefri omstrukturering. Oversigten viser kun de anmodninger, der er understøttet af indberetningsløsningen.

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat - Anmodninger og svar (PDF)

Spørgsmål

Svar

Jeg har et spørgsmål til Skattestyrelsen. Kan jeg anmode om et svar i TastSelv Selskabsskat og se besvarelsen i oversigten?

Nej. Man kan kun finde de anmodninger og svar i TastSelv Selskabsskat, som indberetningsløsningen understøtter automatisk. Andre typer af henvendelser skal du rette til Skattestyrelsen via de sædvanlige kanaler. Har selskabet særlige forhold eller spørgsmål, som det ønsker at gøre opmærksom på i forbindelse med indsendelse af oplysningsskemaet, vil det blive muligt at vedhæfte et bilag med en redegørelse for forholdet. Sådanne anmodninger og svar vil ikke fremgå af oversigten.

Hvis det er relevant, skal fonde og foreninger indberette følgende i TastSelv Selskabsskat:

 • Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår
 • Omlægning af regnskabsår

Andelsselskaber er ikke omfattet af den digitale oplysningspligt og skal derfor kun bruge den del af TastSelv Selskabsskat, der handler om selskabets grundregistrering.

Spørgsmål

Svar

Kan TastSelv Selskabsskat håndtere fonde, der i 2015 bliver omfattet af Selskabslovens § 1, stk.1 nr. 6 og kun skal fremsende årsrapport?

Fondene, som på grund af ændringen af Fondsloven nu bliver omfattet af SEL § 1 stk. 1 nr. 1 i stedet for Fondsbeskatningsloven, skal ikke indsende Årsrapport. De vil blive omregistreret og sat som "midlertidigt ej skattepligtige". Det er som hidtil fondens ansvar at holde øje med, om Fondslovens grænsebeløb overskrides. Når det sker, skal fonden logge på TastSelv Selskabsskat og anmode om ændring af registreringen, så den igen er omfattet af Fondsbeskatningsloven.

Selskaber mv. skal indberette oplysningsskemaet for 2014 og frem digitalt i TastSelv Selskabsskat.

For sambeskattede selskaber kan indberetningen foretages af de enkelte selskaber, eller administrationsselskabet kan indberette på vegne af de øvrige sambeskattede selskaber.

Andelsselskaber og kulbrintebeskattede selskaber er ikke omfattet af den digitale oplysningspligt og skal derfor kun bruge den del af TastSelv Selskabsskat, der handler om selskabets grundregistrering.

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat, Oplysningsskema (PDF)

Brugervejledning - TastSelv Selskabsskat, Oplysningsskema sambeskatning (PDF)

Spørgsmål

Svar

Kan I se selskabets kladde til oplysningsskemaet?

Nej. Kun selskabet selv kan se kladden.

Findes oplysningsskemaet på engelsk?

Nej. Dog vil blanket vedr. kontrollerede transaktioner blive ajourført på engelsk.

Får selskabet besked, hvis hele underskuddet ikke er brugt?

Ja, selskabet modtager advis i oplysningsflowet, hvis der er uudnyttet restunderskud.

Hvad skal der ske, hvis selskabet har indberettet forkert?

Selskabet skal tage kontakt til Skattestyrelsen med henblik på at få rettet fejlen.  Er der tale om fejl for indkomstår, hvor der er foretaget indberetning af oplysningsskemaet, skal selskabet søge om genoptagelse.

Hvordan kan jeg oplyse, hvis jeg mangler accept på anmodning fra et selskab, fx vedrørende sambeskatning?

I sådanne tilfælde skal selskabet kontakte Skattestyrelsen.

Kan der søges om skattekredit i henhold til ligningsloven § 8x i TastSelv Selskabsskat?

Nej, det gøres via en web-blanket som findes her på skat.dk

Hvordan kan selskaber uden cvr-nr. (fast driftssted)
indberette via TastSelv Selskabsskat?

Selskaber uden cvr-nummer skal bede om en TastSelv-kode hos Skattestyrelsen.

Skal regnskabsoplysninger angives i samme omfang som hidtidigt? Kan I ikke få oplysninger fra Erhvervsstyrelsen?

Ja, regnskabsoplysninger skal angives i samme omfang som hidtil, da der endnu ikke er etableret et system til at få oplysningerne via Erhvervsstyrelsen. Når dette etableres, vil oplysningsskemaet også kunne leveres til Skattestyrelsen via denne kanal. Det er dog kun ganske få af regnskabsoplysninger, hvor definitionerne er identiske.

Kan datterselskaber ses af administrationsselskabet, efter datterselskab(er) er solgt ud af koncernen for den periode, der vedrører tiden, hvor døtrene var med i koncernen?

Ja, administrationsselskabet kan altid se datterselskaber for den periode, hvor datterselskabet har været en del af sambeskatningskredsen.

Selskabet ønsker at anvende reglerne om bortseelse af underskud, jf. ligningsloven §33H Hvordan skal det oplyses?

Ved indberetning af oplysningsskemaet skal selskabet oplyse om, reglerne ønskes anvendt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gøres ved at selskabet markerer felt 161 og efterfølgende 161k med "Ja". Felterne findes på oplysningsskemaets trin 1 under overskriften "Regulering til anvendelsen af underskud". For en sambeskatning er det administrationsselskabet der skal vælge at reglerne anvendes. 

Når der er svaret ja i 161k vil der ikke ske automatisk underskudsfremførsel. Selskabet skal selv opgøre den skattepligtige indkomst før anvendelse af underskud, selve underskudsanvendelsen og skattepligtig indkomst efter anvendelse af underskud. I felt 076 tastes den selskabets skattepligtige indkomst efter bortseelse.

Selskabet skal ajourføre underskudsregistret i forbindelse med indberetning af oplysningsskemaet. Det underskud som selskabet har valgt at bortse fra efter reglerne i ligningslovens § 33H, vil skulle indberettes som restsaldo opstået i oplysningsåret. Selskabet kan ved indberetning af oplysningsskemaet få advis om, at ikke hele det registrerede restunderskud er anvendt.

Kan administrationsselskabet foretage en udbytteangivelse i TastSelv Selskabsskat?

Nej. Udbytteangivelsen er ikke en del af TastSelv Selskabsskat, men en selvstændig indberetningsløsning i TastSelv Erhverv. Administrationsselskabet vil kunne indberette på vegne af de øvrige selskaber, hvis datterselskaberne har autoriseret administrationsselskabet til udbytteløsningen.

Underskud i fremtidige år: Hvornår vil systemet automatisk kunne anvende underskud og beregne skattepligtig indkomst efter anvendelse af underskud?

For de særbeskattede selskaber (uden særlige forhold), vil der i løbet af indkomståret 2015 blive udarbejdet forslag til underskudsberegning. Det vil sige, at alle selskaber skal ajouføre ultimo restunderskud i underskudsregistret i forbindelse med oplysningsskemaet for indkomståret 2014.

Hvor mange filer, må kan jeg vedhæfte og hvor store, må de være?

Der er ikke begrænsning på antallet af filer, der kan vedhæftes. Den enkelte fil må dog ikke være større end 4 MB.  Større filer kan opdeles i flere mindre filer på op til 4 MB og indsendes samtidigt. Der vil senere blive etableret mulighed for at vedhæfte større filer.

Kan selskabet autorisere mere end en revisor eller anden rådgiver til at bruge TastSelv?

Ja. Nu kan flere rådgivere få autorisation samtidig, uden at den ene rådgiver skal afmeldes, før den anden rådgiver kan tilmeldes.

Hvordan indberettes selskabernes erhvervede udbytte for sambeskattede selskaber?

Som noget nyt indberettes erhvervet udbytte på oplysningsskemaet for det selskabet som har modtaget udbyttet. De samlede udbytter i sambeskatningen summeres og overføres automatisk til sambeskatningens årsopgørelse.

Selskaber som har kontrollerede transaktioner, skal i forbindelse med oplysningsskemaet oplyse dette.
Skemaet er i TastSelv Selskabsskat ændret i forhold til tidligere på to punkter:

 • I beløbsfelterne kan selskabet skrive det interval, som repræsenterer det beløb selskabet har kontrollerede transaktioner for. Intervallerne der kan vælges imellem er:
  1 = (0 kr. - 1 mio. kr.),
  2 = (>1 mio. kr. - 5 mio. kr.),
  3 = (>5 mio. kr. - 25 mio. kr.),
  4 = (>25 mio. kr. - 100 mio. kr.),
  5 = (>100 mio. kr. - 250 mio. kr.),
  6 = (>250 mio. kr. - 500 mio. kr.),
  7 = (>500 mio. kr. - 1 mia. kr.)
  8 = (>1 mia. kr.)
 • Angivelsen af hvilke lande, selskabet har transaktioner med, skal nu angives med markering i alle relevante muligheder.

Ophørte selskaber kan indtil videre ikke oplyse digitalt, da Skattestyrelsen ikke må registrere skatteslutdatoen før selskabet har indsendt oplysningsskemaet. I stedet skal de bruge blanketten Oplysningsskema - ophørende selskaber.

Der vil komme en løsning, så ophørte selskaber kan anmode om en foreløbig slutdato og derefter oplyse digitalt. Vi forventer at løsningen vil blive udviklet i løbet af 2020.