Selskaber og foreninger mv., der udlodder udbytte, skal indberette oplysninger om bl.a. udbyttemodtagere, udloddet udbytte og evt. indeholdt udbytteskat i TastSelv Erhverv.

Oplysningerne skal indberettes, uanset om der er indeholdt udbytteskat eller ej.

Indberet og betal udbytte og udbytteskat

Tjek indeholdelsesprocent eller evt. frikort, der skal anvendes når selskaber, fonde eller foreninger modtager udloddet udbytte

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om værdipapirerne administreres af Værdipapircentralen eller ej, når du skal indberette i TastSelv Erhverv.

Hvis værdipapirerne ikke administreres af Værdipapircentralen, skal du indberette:

 • danske og udenlandske udbyttemodtagere
 • modtaget udloddet udbytte
 • evt. indeholdt udbytteskat
 • en udbytteangivelse i TastSelv Erhverv (gælder udelukkende, hvis selskabet/foreningen ejer egne aktier, se nedenfor).

Herefter dannes der automatisk en sammentælling af udloddet udbytte og evt. indeholdt udbytteskat. Du kan i Oversigt Udbytteskat kontrollere, om oplysningerne stemmer. Den evt. indeholdte udbytteskat skal afregnes overfor Skattestyrelsen (se frister nedenfor).

Bemærk, at du ikke samtidig skal indberette en udbytteangivelse i TastSelv Erhverv, med mindre selskabet/foreningen ejer egne aktier. I det tilfælde skal du indberette udbytteangivelse alene for den del af det udloddede udbytte, der vedrører egne aktier.

Hvis værdipapirerne administreres af Værdipapircentralen, skal du indberette:

 • en udbytteangivelse i TastSelv Erhverv, som indeholder det det samlede udloddede udbytte samt evt. indeholdt udbytteskat m.m. (oplysninger om udbyttemodtagere bliver indberettet via en af eKapitals digitale løsninger, og selskabet skal opgøre det samlede udbytte og evt. indeholdt udbytteskat).

 • Den evt. indeholdte udbytteskat skal afregnes overfor Skattestyrelsen (se frister nedenfor).
 • Du kan rette i indberetningerne samme dag indtil kl. 16.00 under Indberet Rettelse af udbytteangivelse i TastSelv Erhverv.
 • Udbytte og udbytteskat, der er vedtaget i år 1, kan kun indberettes i TastSelv Erhverv frem til den 1. november i år 2. Kan du ikke indberette i TastSelv Erhverv, skal du i stedet udfylde blanket 06.033.
 • Ligger vedtagelsesdatoen undtagelsesvist mere end 6 måneder efter udløbet af regnskabsperioden, som udbyttet vedrører, kan du ikke indberette i TastSelv. I stedet skal du udfylde blanket 06.033.
 • Har du brug for at rette tidligere indberetninger for selskabet, skal du udfylde blanket 06.033 Korrektion til udbytteskat.
 • Det indberettede bruttoudbytte (udbytte før skat) i TastSelv Erhverv skal også oplyses i felt nr. 37 på selskabets oplysningsskema i TastSelv Selskabsskat for det pågældende indkomstår.
 • Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på skat.dk/kontakt og vælge Erhverv Selskaber, fonde og foreningerAktier, anparter, udbytte, royalty mv.UdbytteskatSpørgsmål til udbytteskat.

Satser for personer, der er hjemmehørende i Danmark

Indeholdt udbytteskat, hvis selskabet udlodder til personer. Gælder dog ikke fx pensionsordninger, som er fritaget for udbytteskat.

27 procent

Satser for personer, der er hjemmehørende i udlandet

Udbyttemodtager er person. Gælder dog ikke personer, der er bosiddende i udlandet, når der er opnået tilladelse til nettoindeholdelse fra Skattestyrelsen.

27 procent

Udbyttemodtager har hovedaktionæraktier, datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier i udloddende selskab og er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af de lande, der fremgår af ligningsloven § 5H, stk. 2.

44 procent

Satser for selskaber mv., der er hjemmehørende i Danmark

Udbyttemodtager er et moderselskab eller koncernselskab, eller udbyttemodtager har frikort

0 procent

Udbyttemodtager er et investeringsselskab eller investeringsinstitut, samt foreninger, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner som er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, medmindre der er udstedt frikort.

15 procent

Udbyttemodtager er selskaber, fonde og foreninger, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven § 1 eller efter fondsbeskatningsloven, medmindre de opfylder betingelserne for, at der kan indeholdes 0 eller 15 procent.

22 procent

Udbytte af skattefri porteføljeaktier, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 2. 
(Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet)

15,4 procent

Udbyttemodtager er andre øvrige selskaber

27 procent

Satser for selskaber mv., der er hjemmehørende i udlandet

Modtageren er et moderselskab eller koncernselskab, som er omfattet af EU-direktiv eller dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

0 procent

Andre selskaber

27 procent

Udbyttemodtager er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af de lande, der fremgår af ligningsloven § 5H, stk. 2.

44 procent

Find indeholdelsesprocent

Er du i tvivl om, hvilken indeholdelsesprocent, der skal anvendes, kan du kontakte Skattestyrelsen på tlf. 72 22 28 82 eller ved at skrive i kontaktformularen på skat.dk.

Du kan også søge på indeholdelsesprocenten for det selskab, fond eller forening, der skal modtage udbytte.

Søg på indeholdelsesprocent

Selskaber og foreninger mv., der udlodder udbytte, skal ikke indeholde udbytteskat, hvis aktionæren fremviser et gyldigt udbyttefrikort eller fremgår af Skattestyrelsens database.

Hvis værdipapirerne er registreret i VP Securities (Værdipapircentralen) gennem et depot i en dansk bank, skal frikortet vises til den depotførende bank. I andre tilfælde skal frikortet vises til det selskab eller den forening, som udlodder udbyttet.

Aktionærer kan ansøge om et udbyttefrikort hos Skattestyrelsen. Frikortet gælder i højst 10 år. Hvis aktionærens forhold ændres, skal frikortet gives tilbage til os.

Udbyttemodtagere, der kan ansøge om udbyttefrikort:

 • Danske skattepligtige foreninger, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
 • Danske skattefritagne institutioner mv. efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1 (dog ikke skattefritagne institutioner mv.  efter lovens § 3, stk. 1, nr. 19).
 • Danske skattefritagne institutioner mv. efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1 nr. 8, 9, 13 og 18 (disse beskattes i stedet efter reglerne i Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL))
 • Udenlandske stater og skatteimmune internationale organisationer, der er fritaget for dansk indkomstskat (dog ikke udenlandske pensionskasser og lignende).
 • Udenlandske medlemmer af Kongehuset, der er fritaget for dansk indkomstskat.
 • Udenlandske foreninger, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, der kun har almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Ansøgning om frikort sendes til Skattestyrelsen digitalt via den digitale formular Ansøg eller genansøg om udbyttefrikort. Af formularen fremgår det, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Udloddende selskaber, foreninger mv. og depotførende banker kan kontrollere et udbyttefrikorts gyldighed, hvis de er udstedt den 1. januar 2014 eller senere.

Søg på udbytteskatteprocent https://info.ccta.dk/SKAT.aspx?oid=2364686

En udenlandsk forening kan få udstedt en tidsbegrænset godkendelse som transparent enhed. Det medfører, at foreningen er skattefri af udbytte fra danske selskaber, foreninger mv. I stedet bliver medlemmerne direkte skattepligtige af indkomsten i foreningen.

Da der ikke er hjemmel til at undlade indeholdelse af udbytteskat ved udlodning af udbytte fra danske selskaber, foreninger mv., vil der blive indeholdt udbytteskat på 27 %. (Se nedenfor om medlemmernes mulighed for evt. refusion af for meget indeholdt udbytteskat).

Hvem kan ansøge om tidsbegrænset godkendelse som transparent enhed og hvordan?

Udenlandske foreninger, som ville være omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, såfremt den havde været hjemmehørende i Danmark, og som dermed kan sidestilles med danske kontoførende investeringsforeninger, kan ansøge om tidsbegrænset godkendelse hos Skattestyrelsen.

Godkendelsen gælder i højst ét år.

Vær opmærksom på, at hvis den udenlandske forenings forhold ændres, skal dette oplyses, og godkendelsen skal leveres tilbage til Skattestyrelsen.

Reglerne om, hvem der kan søge om en tidsbegrænset godkendelse som transparent, står i selskabsskattelovens § 2, stk. 12 nr. 1-5, som du finder her: Selskabsskatteloven (retsinfo.dk).

Ansøgning om tidsbegrænset godkendelse sendes til Skattestyrelsen digitalt via Skat.dk. Udfyld og send: Ansøg om tidsbegrænset godkendelse som transparent enhed.

Medlemmers mulighed for refusion af for meget indeholdt udbytteskat

Medlemmer af den tidsbegrænset godkendte udenlandske forening kan ansøge om refusion af udbytteskat, hvis den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige udbytteskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ved ansøgning om refusion skal den tidsbegrænsede godkendelse som transparent fremvises som dokumentation for, at medlemmet er rette ansøger af refusionen.

Du kan læse mere på vores side om refusion af udbytteskat.

Indeholdelsesprocenten er som udgangspunkt 27 % og må ikke reduceres, før vi har givet en tilladelse.

Begrænset skattepligtige fysiske personer, som er hovedaktionærer, har mulighed for at opnå tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat ved modtagelse af udbytte jf. Bekendtgørelse om indeholdelse af udbytteskat og royaltyskat (retsinformation.dk) og Tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal.

Tilladelse til nettoindeholdelse medfører, at indeholdelsesprocenten nedsættes i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Se evt. Den juridiske vejledning C.F.8.2.2.10.3.2 Beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet).

Det er det udloddende selskabs ansvar at sikre, at betingelserne for tilladelsen er opfyldt. Tilsidesætter det udloddende selskab den pligt, finder kildeskattelovens § 69 anvendelse.

Hvem kan søge om nettoindeholdelse?

Det er det udloddende selskab, som skal være et indregistreret dansk aktie- eller anpartsselskab, der kan søge om tilladelse til at foretage nettoindeholdelse.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at selskaber kan få tilladelse til en nettoindeholdelse:

 • Udbyttemodtageren skal være omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1 nr. 6, dvs. en begrænset skattepligtig fysisk person, som er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med.
 • Udbyttemodtageren skal være hovedaktionær i det udloddende selskab.
 • Der skal fremsendes dokumentation for, hvilket land udbyttemodtageren er hjemmehørende i (hjemstedserklæring).

Tilladelse til nettoindeholdelse kan gives for en periode på 5 år gældende fra tidspunktet for udstedelsen.

Sådan søger du

Det udloddende selskab kan søge tilladelse via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv.

 1. Åbn skat.dk/tastselverhverv
 2. Log på
 3. Vælg Kontakt
 4. Vælg Skriv til os og skriv din besked
 5. Vedhæft oplysninger om selskabet, herunder cvr-nr., hovedaktionærens ejerandel samt hjemstedserklæring fra det land, hvor hovedaktionæren er skattemæssigt hjemmehørende.
 6. Klik på Send

Hvis betingelserne for nettoindeholdelse ikke længere er til stede 

Det udloddende selskab skal give besked til os, hvis betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede, fx:

•    hvis udbyttemodtageren ikke længere er hovedaktionær eller flytter til andet land 
•    hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten opsiges 
•    hvis det udbyttebetalende selskab likvideres, ophører eller bliver skattemæssigt hjemmehørende i udlandet

Et selskab kan selskabsretligt yde et pengelån til aktionærer efter selskabslovens § 210. Reglen gælder for aktionærlån, der indgås den 1. januar 2017 og senere.

Når et selskab yder et pengelån til en aktionær (fysisk person med en bestemmende indflydelse på selskabet), er lånet skatteretligt omfattet af ligningslovens § 16 E, se afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån i vores juridiske vejledning på skat.dk. Det medfører, at aktionæren beskattes af lånet som løn eller udbytte. Beskatningen gælder, uanset om lånet selskabsretligt er lovligt eller ulovligt, og uanset om aktionæren tilbagebetaler lånet til selskabet.

Hvis lånet beskattes som løn (A-indkomst):

 • Selskabet skal på lånetidspunktet indberette lånebeløbet i TastSelv Erhverv → eIndkomst i felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst.
 • Der kan indberettes i TastSelv Erhverv, selvom fristen er overskredet.

Hvis lånet beskattes som udbytte:

 • Selskabet skal på lånetidspunktet indeholde udbytteskat med 27 %.
 • Selskabet skal indberette udbytte og udbytteskat i TastSelv Erhverv. Ved indberetning af oplysninger om udbyttemodtager og indeholdt udbytteskat, skal der som vedtagelsesdato oplyses det tidspunkt, hvor aktionæren har erhvervet ret til lånet fx lånetidspunktet.
 • Se fristen for indberetning og betaling af udbytteskatten i forbindelse med aktionærlån under "Betaling og frister". Der kan indberettes i TastSelv Erhverv, selvom fristen er overskredet.
 • Selskabet skal også indberette lånebeløbet i felt 37 på oplysningsskemaet sammen med andre eventuelle udbytteudlodninger i TastSelv Selskabsskat.  

Du kan betale udbytteskat i netbank. Når du betaler via netbank, skal du bruge den betalingslinje, som står på Oversigt udbytteskat. Du kan også finde betalingslinjen i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Når du skal betale fra en konto i en udenlandsk bank

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge IBAN-nummer, swift-kode og konto:

Betal til os fra en udenlandsk konto

IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen

Husk at tilføje dit SE-nummer fx i kommentarfeltet.

Det gælder for eksempel, hvis du har et selskab uden en dansk adresse og uden en herboende repræsentant.

Frister for betaling

Udbytteskat skal betales senest den 10. i måneden efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

I januar er fristen senest den 17. i måneden.

Er den sidste rettidige betalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen til den nærmest følgende hverdag.

Hvis selskabets frist for betaling af A-skat er den sidste bankdag i måneden, er fristen for indberetning og betaling af udbytteskat den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget.

Aktionærer kan ansøge om refusion af udbytteskat, hvis den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige udbytteskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller gældende dansk skatteret.

Du kan ansøge om refusion af udbytteskat digitalt. For at kunne søge om refusion skal aktionæren være skattepligtig i et andet land eller være ikke-skattepligtig til Danmark. Du kan enten ansøge som aktionær eller som repræsentant på vegne af en aktionær. 

Læs mere og søg om refusion af udbytteskat

Status på din ansøgning

Når du ansøger om refusion af udbytteskat modtager du en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning. Sådan har det været siden 1. januar 2016.

Vi har nu sendt et brev ud til alle refusionsansøgere, som har indsendt en refusionsansøgning før 31. december 2019, og som endnu ikke har fået behandlet deres ansøgning. I brevet oplyser vi om den forventede sagsbehandlingstid på yderligere 18 måneder.

Hvis du ikke har modtaget et brev, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 38 00 81 mellem kl. 9-14. Det kan nemlig betyde, at vi ikke har de nødvendige oplysninger om dig til at kunne færdigbehandle din ansøgning. For at lette sagsgangen bedes du ved henvendelsen oplyse om tidspunktet for indsendelsen ansøgningen og andet, der kan identificere ansøgningen.

Refusion af udbytteskat fra 2015

Siden august 2015 har alle udbetalinger af refusion af udbytteskat været sat i bero. Det skete på baggrund af den formodede svindel på området. Læs mere om baggrunden

Den 17. marts 2016 har vi genoptaget udbetalingen af refusion af udbytteskat i det omfang, der foreligger den fornødne dokumentation.

Der må fortsat regnes med en betydelig sagsbehandlingstid.

Vi beklager de gener, som denne berostillelse har medført og fortsat vil medføre i en periode fremover. Det kan oplyses, at Skattestyrelsen efter kildeskattelovens § 69B er forpligtet til at yde en rentegodtgørelse, hvis sagsbehandlingstiden overskrider 6 måneder, og forsinkelsen ikke skyldes forhold hos modtageren af udbytterefusionen. Skattestyrelsen vil af egen drift foretage udbetaling af eventuel rentegodtgørelse, hvis grundlaget herfor er opfyldt. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.